Belexa Algemeen Buiten

privacy policy

Laatste update:
29 oktober 2020

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Belexa Advocaten bv, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 26a (KBO 0750.761.687) en door de advocaten en medewerkers werkzaam bij Belexa Advocaten (hierna allen "Belexa Advocaten" genoemd).

Met deze privacyverklaring willen we u informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

In het algemeen:

 • verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor zij zijn verstrekt, zoals hieronder nader beschreven;
 • beperken wij de verwerking van uw persoonsgegevens tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen wij om uw uitdrukkelijke toestemming waar nodig;
 • hebben wij de passende technologische en organisatorische maatregelen genomen ter beveiliging van uw persoonsgegevens;
 • geven wij geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij dat vereist is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of ter naleving van een wettelijke verplichting;
 • willen wij u in duidelijke taal informeren over uw rechten en deze eerbiedingen.

Het bezoeken van onze website en/of het verlenen van een opdracht aan Belexa Advocaten impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring met deze Privacy Policy en met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

1. Algemene informatie

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens zijn de advocaten of medewerkers werkzaam bij Belexa Advocaten die uw dossier als dossierverantwoordelijke behandelen. U kunt met hen uiteraard steeds contact opnemen indien u omtrent de gegevensverwerking vragen heeft.

2. Doel en verwerkingsgrond

Belexa Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor volgende doeleinden:

 • voor de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt (m.n. levering van juridische diensten);
 • marketingdoeleinden;
 • uitnodigingen en attenties;
 • uitsturen van nieuwsbrieven en pro-actief advies;
 • de optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website;
 • de beveiliging van haar kantoorgebouw.

Het verwerken van uw persoonsgegevens door Belexa Advocaten is noodzakelijk voor de optimale uitvoering van bovenstaande activiteiten. Belexa Advocaten zal uw persoonsgegevens enkel voor deze doeleinden verwerken, behoudens uw verdere toestemming.

3. De verzamelde persoonsgegevens

Belexa Advocaten verzamelt uw persoonsgegevens aan de hand van de informatie die wordt verstrekt of bekomen :

 • bij het aangaan of in de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt;
 • bij het invullen van het contactformulier op de website;
 • bij het inschrijven op de nieuwsbrief;
 • bij het aanvragen van een offerte.

Persoonsgegevens zijn gegevens die het mogelijk maken de betrokkene te identificeren.

Minimaal worden uw persoonlijke identiteitsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum en geslacht), uw contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer), uw facturatiegegevens en uw rijksregisternummer en/of ondernemingsnummer verzameld en verwerkt.

Verder worden alle gegevens verzameld die nodig zijn voor een goede uitvoering van de aan Belexa Advocaten toevertrouwde opdracht(en), zoals (maar niet-limitatief gegevens m.b.t. uw arbeidsrelatie, m.b.t. uw onroerende goederen, m.b.t. verleende zekerheden, m.b.t. beslagen).

Voor zover noodzakelijk voor een goede dienstverlening kan en mag Belexa Advocaten daarbij ook bijzondere categorieën gegevens verzamelen, in functie en afhangend van de aard van uw zaak, zoals medische gegevens, familiale gegevens, strafrechtelijke vervolgen, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, genetische of etnische gegevens, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen.

Indien onze opdracht een minderjarige persoon betreft, kunnen wij de persoonsgegevens maar verwerken indien een schriftelijke toestemming van de ouder(s), voogd of wettelijke vertegenwoordiger voorligt.

Belexa Advocaten verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Belexa Advocaten, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Belexa Advocaten toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website. Belexa Advocaten maakt gebruik van volgende cookies: Craft CRSFR token, Craft session id, _ga, _gali, _gat, _gid, cookie consent, critical-css, fonts-loaded en form_posted_1.

Belexa Advocaten verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk, ter zake dienend en toereikend zijn voor de verwezenlijking van de verwerkingsdoeleinden.

4. Doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden

Wanneer dat in het kader van de uitvoering van de opdracht vereist is, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan derden, zoals overheidsinstanties, actoren van de gerechtelijke wereld, tegenpartijen en hun raadsman(nen), verzekeringsmaatschappijen (bv. rechtsbijstand) en -makelaars, andere advocaten, enz.

Uw persoonsgegevens worden door ons niet verkocht of verhandeld aan derde partijen, en worden evenmin aan derde partijen doorgegeven voor commerciële doeleinden.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

5. Wijze van verwerking en beveiliging

Belexa Advocaten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Zo bv. zijn alle advocaten en ook de andere kantoorleden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en zijn zij gehouden tot geheimhouding, hanteren we een gebruikers- en wachtwoordbeleid op al onze systemen, en maken we back-ups om die te kunnen herstellen bij technische incidenten.

De persoonsgegevens worden bewaard enerzijds op papieren drager, anderzijds digitaal. De toegang tot het kantoor is beveiligd en enkel de kantoorleden hebben toegang tot het gebouw. De digitaal verwerkte gegevens zijn eveneens aan beveiliging onderworpen: zij zitten vervat in een database waaraan een gebruikersnaam en wachtwoord is gekoppeld en die database kan enkel via toegang tot het netwerksysteem van het kantoor, dat eveneens beveiligd is, worden geraadpleegd.

6. Uw rechten

Overeenkomstig de artikelen 13 tot 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u volgende rechten:

A. Recht tot inzage

U heeft recht om te weten of Belexa Advocaten persoonsgegevens van u verwerkt alsook voor welke doeleinden de verwerking gebeurt, hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard, welke categorieën persoonsgegevens verwerkt worden en aan welke categorieën ontvangers deze persoonsgegevens worden verstrekt.

B. Recht op rectificatie

U kan om de verbetering van de onjuiste gegevens verzoeken en een aanvulling geven van onvolledige persoonsgegevens.

C. Recht op wissing van de gegevens

U beschikt over het recht om de persoonsgegevens te doen verwijderen, wanneer:

 • De persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn ter verwezenlijking van de verwerkingsdoeleinden;
 • U uw toestemming intrekt en er geen andere grondslag is voor de verwerking;
 • Er bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking, direct marketingpraktijken of geautomatiseerde besluitvorming;
 • De persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn;
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijk recht neergelegde wettelijke verplichting die op Belexa Advocaten rust;
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van de informatiemaatschappij. De aanvraag tot verwijdering kan geweigerd worden op grond van de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang op gebied van volksgezondheid of algemeen belang in het kader van wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

D. Recht op beperking van de verwerking

Indien de verwerking wordt beperkt, mag Belexa Advocaten uw persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerken met uw toestemming, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat. U kan de beperking van het verwerken van de persoonsgegevens verkrijgen indien:

 • De juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist, gedurende een periode die Belexa Advocaten in staat stelt de juistheid te controleren;
 • De verwerking onrechtmatig is, en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om de beperking van het gebruik ervan;
 • Belexa Advocaten de gegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u ze nodig heeft voor de instelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering.

Indien de beperking van de verwerking wordt opgeheven, brengt Belexa Advocaten u hier voorafgaandelijk van op de hoogte.

E. Recht op overdraagbaarheid

U heeft steeds het recht de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te verkrijgen in een vorm die gestructureerd, gangbaar en leesbaar voor een machine is. U kan Belexa Advocaten ook verzoeken deze gegevens rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te zenden, indien dit technisch mogelijk is.

F. Recht van bezwaar

U bent bovendien gerechtigd om wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende gegevens. Dit bezwaar kan u uiten tegen:

 • De verwerking op basis van de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Belexa Advocaten is opgedragen of
 • voor de verwerking ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Belexa Advocaten of van een derde, tenzij de gerechtvaardigde gronden van Belexa Advocaten zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer Belexa Advocaten redenen inroept die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Iedere vorm van direct marketing, met inbegrip van profilering die hierop betrekking heeft.

G. Recht op een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, meer bepaald de Belgische bevoegde autoriteit, wanneer u meent een inbreuk vast te stellen bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

H. Uitoefening van uw recht

De voornoemde rechten zijn niet absoluut en Belexa Advocaten behoudt zich het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. Uw recht om geïnformeerd te worden geldt niet wanneer u reeds over deze informatie beschikt (of redelijkerwijze kan beschikken), indien deze gegevens vertrouwelijk moeten blijven uit hoofde van een beroepsgeheim en wanneer het verstrekken van die informatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vergen, in het bijzonder bij verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Uw recht om uw gegevens aan te passen en of te verwijderen geldt niet wanneer een wettelijke verplichting noopt tot het bewaren van deze gegevens of wanneer de gegevens nodig zijn voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Bovenstaande rechten kunnen op schriftelijke en gemotiveerde wijze worden uitgeoefend via een verzoek daartoe te richten aan de advocaat die het dossier behandelt.

De betrokken advocaat verstrekt u onverwijld en in ieder geval binnen de maand na ontvangst van het verzoek informatie over het gevolg dat aan het verzoek werd gegeven.

Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn van één maand indien nodig met twee maanden worden verlengd.

De betrokken advocaat stelt u binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging. Wanneer u uw verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij u anders verzoekt.

Wanneer de betrokken advocaat geen gevolg geeft aan uw verzoek, deelt hij/zij u onverwijld en uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek mee waarom het verzoek zonder gevolg is gebleven, en informeert hij/zij u over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en beroep bij de rechter in te stellen.

Wanneer verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, zal de betrokken advocaat weigeren gevolg te geven aan het verzoek. De advocaat behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

In geval van een betwisting m.b.t. de verwerking van uw gegevens kan u Belexa Advocaten steeds contacteren, per e-mail op het adres dpo@belexa.be of per telefoon op +32 56 25 86 86.

U kan eveneens een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd te 1000 Brussel, aan de Drukpersstraat 35 (tel.: 02/274.48.00).

Deze website maakt gebruik van cookies

Bepaal uw voorkeur hier

Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

`