Belexa Algemeen Buiten

privacy policy

Laatste update:
29 oktober 2020

Uw privacy is van essentieel belang voor Belexa Advocaten, een besloten vennootschap, die haar zetel houdt te 8500 Kortrijk, aan het President Kennedypark 26a en ingeschreven staat in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0750.761.687.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op www.belexa.be, hierna de “Website”.

Door gebruik te maken van deze Website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

De Website wordt beheerd en uitgebaat door Belexa Advocaten, voormeld.

Deze Privacy Policy is van toepassing op (i) de Website en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Belexa Advocaten en haar cliënten.

Belexa Advocaten tracht ten alle tijde te handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Het bezoeken van de Website en/of het aanmaken van een dossier bij Belexa Advocaten impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring met deze Privacy Policy en met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Soorten persoonsgegevens

Belexa Advocaten kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Naam / Voornaam / Adres / E-mailadres / Telefoonnummer / Nationaliteit / Geboortedatum / Geboorteplaats / Rijksregisternummer / Burgerlijke staat / Rekeningnummer / BTW-nummer / Ondernemingsnummer / Kredietwaardigheid / Gegevens betreffende uw gezondheid / Gegevens betreffende uw strafrechtelijk verleden / Communicatievoorkeur / Andere gegevens ter onderbouwing van een rechtsvordering / Camerabeelden / Geluidsfragmenten.

Belexa Advocaten verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Belexa Advocaten, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Belexa Advocaten toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

Belexa Advocaten maakt gebruik van volgende cookies: Craft CRSFR token, Craft session id, _ga, _gali, _gat, _gid, cookie consent, critical-css, fonts-loaded en form_posted_1.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij:

Het aanmaken van een dossier / Correspondentie met en uitgaande van Belexa Advocaten / Bezoek van de Website / Het betreden van onze gebouwen.

De door Belexa Advocaten verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt of worden opgevraagd bij officiële instanties (bijvoorbeeld: bevolkingsregister, hypotheekkantoor, …) waar deze reeds door u werden openbaargemaakt.

Gebruik persoonsgegevens

Belexa Advocaten kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

Communicatie m.b.t. Belexa Advocaten, haar werkwijze of de door haar geleverde diensten / Het uitsturen van nieuwbrieven, uitnodigingen, attenties en informatieve – en commerciële correspondentie in het algemeen / Het onderbouwen van een rechtsvordering / Het verzenden van pro-actief advies / Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen / Ter beveiliging van onze gebouwen / Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website.

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Belexa Advocaten uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de hierboven gestelde doelen.

Doorgifte aan derden

Belexa Advocaten zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van Belexa Advocaten en de optimalisering daarvan, zoals maar niet beperkt tot: Het onderhoud van de informatiestructuur / Verwerking van betalingen / Communicatie met rechtbanken, notarissen en gerechtsdeurwaarders / Op verzoek van de bevoegde autoriteiten op grond van de wet.

In dergelijk geval zal een overeenkomst worden afgesloten waarbij de betreffende derde partij verplicht wordt om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Policy.

In alle overige gevallen zal Belexa Advocaten uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen.

De rechten van de betrokkene

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Belexa Advocaten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wanneer u beroep wenst te doen op deze rechten, gelieve dan contact op te nemen met dpo@belexa.be. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Indien u geen pro-actieve advisering of informatie over onze diensten meer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Belexa Advocaten.

Beveiliging persoonsgegevens

Belexa Advocaten verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Belexa Advocaten zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter binnen de EU).

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Belexa Advocaten, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Belexa Advocaten in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Update Privacy Policy

Belexa Advocaten is gerechtigd om deze Privacy Policy te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website te raadplegen.

Contacteer Belexa Advocaten

Indien u vragen heeft over de Privacy Policy of over de wijze waarop Belexa Advocaten uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren via dpo@belexa.be of via +32 56 25 86 86.

Deze website maakt gebruik van cookies

Bepaal uw voorkeur hier

Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

`