Belexa abstract

algemene
voorwaarden

Versie van toepassing vanaf
1 september 2019

Belexa Advocaten doet er alles aan om aan haar cliënten een optimale dienstverlening te verstrekken. Een vlotte interactie en samenwerking tussen advocaat en cliënt is daarbij zeer belangrijk. De dienstverlening van een advocaat is immers maatwerk, gebaseerd op concrete feiten.

Artikel 1. Algemene informatie

Belexa Advocaten is een maatschap met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 26a, en is ingeschreven in Kortrijk bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0880.253.719. Belexa Advocaten is een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoons-vennootschappen van advocaten. Alle advocaten werkzaam bij Belexa Advocaten zijn advocaat in België en zijn ingeschreven bij de Orde van Advocaten van West-Vlaanderen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten en niet-advocaten werkzaam bij Belexa Advocaten ten aanzien van haar cliënten. De contractuele relatie bestaat tussen de cliënt en Belexa Advocaten, zelfs indien de cliënt slechts contact heeft met één of meer bepaalde advocaten of niet-advocaten werkzaam bij Belexa Advocaten.

In geval van tegenstrijdigheid zullen deze algemene voorwaarden primeren op enige andersluidende algemene voorwaarden van de cliënt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door een van de zaakvoerders van Belexa Advocaten. Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

Belexa Algemeen Buiten

Artikel 3. Overeenkomst

De advocaten werkzaam bij Belexa Advocaten verrichten hun diensten in naam en voor rekening van Belexa Advocaten, tenzij zij voor een bepaald dossieruitdrukkelijk hebben aangegeven dat zij dit behandelen in eigen beheer. De niet-advocaten werkzaam bij Belexa Advocaten verrichten hun diensten steeds in opdracht van en aangesteld door een advocaat werkzaam bij Belexa Advocaten, voor rekening van Belexa Advocaten, tenzij zij voor een bepaald dossier uitdrukkelijk hebben aangegeven dat zij dit behandelen in eigen beheer.

Belexa Advocaten is de enige contractspartij van de cliënt voor iedere dienstverlening uitgevoerd door haar advocaten-vennoten, advocaten-medewerkers, advocaten-stagiairs en aangestelden. Wanneer een advocaat of niet-advocaat verbonden aan Belexa Advocaten een dossier in eigen beheer behandelt, is evenwel uitsluitend de desbetreffende advocaat cq. niet-advocaat contractspartij van zijn cliënt.

De overeenkomst tussen Belexa Advocaten en de cliënt komt tot stand op het ogenblik dat Belexa Advocaten haar dienstverlening aanvangt.

Artikel 4. Voorwerp van de dienstverlening

De dienstverlening van Belexa Advocaten kan ondermeer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij onderhandelingen, bijstand bij procedures, bijstand bij deskundigenonderzoeken, optreden als lasthebber. Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van Belexa Advocaten bij aanvang van de werkzaamheden overeenkomen en, indien nodig, bij de verdere uitvoering ervan aanpassen en/of uitbreiden.

De verbintenissen van Belexa Advocaten zijn geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Stel hieronder uw voorkeuren in.

Meer info vindt u terug in onze privacy policy.

`