ondernemingsrecht

 • Handels-, distributie- en mededingingsrecht

 • Vennootschapsrecht, Overnames, Fusies en Splitsingen

 • Herstructurering en reorganisatie

 • Verbintenissen- en contractenrecht

 • Insolventierecht

 • Corporate governance

 • Financieel en Bancair recht

 • Incasso

 • Aanneming, Overheidsopdrachten en PPS

 • Vastgoedrecht

 • Bestuurs- en omgevingsrecht

 • Intellectuele eigendom en Data protection

 • Arbeids- en Sociaal recht

 • Transportrecht

 • Sportrecht

 • Fiscaal recht

 • Consumentenrecht

 • Beslag

Belexa staat haar cliënten bij in alle aspecten van het ruime handelsrecht, handelspraktijken, distributierecht, mededingingsrecht, internetrecht, privacywetgeving, consumentenbescherming en productaansprakelijkheid. De regelgeving terzake is niet alleen Belgisch, ook Europees.

De advocaten bij Belexa beschikken over een diepgaande expertise in allerlei soorten handelscontracten, zoals (maar niet beperkt tot) koop-verkoop van handelsgoederen, leveringen van goederen op maat of software op maat, distributieovereenkomsten, handelsagentuur, franchising, commissionairovereenkomsten, bescherming van know how en goodwill, mededingingsrecht, informatieverplichtingen, etc., inclusief de opvolging van problemen in de uitvoering van die handelscontracten.

Belexa helpt u procedures te vermijden of deze in alle geval zo efficiënt mogelijk aan te pakken.

Belexa vertegenwoordigt cliënten bij alle aspecten van een fusie of een overname, vanaf het tot stand komen van de gesprekken en onderhandelingen tot het opstellen van diverse documenten en het ondertekenen van de overeenkomsten. Belexa heeft een ruime ervaring bij het verrichten van juridische due diligences, het opstellen van geheimhoudingsovereenkomsten (NDA's), intentiebrieven (LOI's), aandelentransacties (share deals), overdrachten van handelsfondsen (asset deals), joint ventures, management buy outs (MBO's), opvolging in familiale ondernemingen, financieringsoperaties (zoals kapitaalverhogingen of uitgiften van warranten), aandeelhoudersovereenkomsten, managementovereenkomsten, etc.

De kwaliteit van die juridische bijstand wordt bijkomend ondersteund door de ruime ervaring van Belexa in vennootschapsrechtelijke geschillen (zoals tussen aandeelhouders of terzake bestuurders- of managementaansprakelijkheid).

Belexa begeleidt ondernemingen in herstructurering en optimalisatie van bijvoorbeeld uw groepsstructuur of diverse bedrijfstakken. Daarnaast begeleiden we ook ondernemingen in moeilijkheden (faillissement, handelsonderzoeken en gerechtelijke reorganisatie (minnelijk akkoord, collectief akkoord of overdracht onder gerechtelijke gezag), niet alleen als adviseur maar tevens als gerechtsmandataris of curator.

Het verbintenissen- en contractenrecht behoort tot de basis van het Belgische recht.

Belexa staat u ook graag bij in alle aspecten m.b.t. vereffeningen en verdelingen (naar aanleiding van echtscheiding of overlijden), koop-verkoopovereenkomsten, huurovereenkomsten, leningen, bewaargevingen, borgtochten, schenkingen en allerhande andere contracten.

Belexa kan teren op een jarenlange ervaring inzake insolventieprocedures.

We staan u bij inzake een aangifte van faillissement of zorgen voor de vrijwaring van uw rechten als schuldeiser.

Een vennootschap besturen is nimmer een evidentie. Vaak komen heel wat belangen lijnrecht tegenover elkaar te staan en dreigt ook de aansprakelijkheid van het bestuursorgaan of het management in het gedrang te komen. In onze praktijk staan we dagelijks bestuurders en kaderleden bij met raad en daad. Ook voor uw (familiale) corporate housekeeping kunt u bij Belexa terecht.

Belexa behandelt verschillende materies m.b.t. bancair en/of het financieel recht, met inbegrip van het kredietrecht, het consumentenrecht en de bescherming van persoonsgegevens. Wij verlenen bijstand bij financiële operaties en waarborgen via het zekerheidsrecht. Wij verdedigen de belangen van financiële instellingen, van vennootschappen of van consumenten.

Belexa verleent bijstand bij het (buiten)gerechtelijk invorderen van facturen en uw debiteurenbeheer in het algemeen.

We zijn ook gespecialiseerd in het redigeren van algemene verkoopsvoorwaarden. Deze geven immers gestalte aan uw commerciële relaties (B2B) en zijn dus van een bijzonder belang.

Belexa heeft een bijzondere expertise in het privaat bouwrecht. Belexa staat heel wat bouwheren, aannemers, projectontwikkelaars, architecten, vastgoedmakelaars en verzekeraars bij, niet alleen in bouwgeschillen of m.b.t. bouwschade, maar ook met allerhande praktisch en oplossingsgericht advies. Belexa betracht steeds een snelle, pragmatische buitengerechtelijke oplossing. Indien echter aangewezen of noodzakelijk, aarzelen wij niet om de nodige gerechtelijke stappen te ondernemen, desgevallend in kortgeding om toch de gewenste oplossing op korte termijn te bekomen.

Daarnaast heeft Belexa een uitgebreide ervaring en kennis opgebouwd in het overheidsopdrachtenrecht, zowel met betrekking tot de gunningsfase als met betrekking tot de uitvoeringsfase van de opdracht.

Ook voor wat betreffen publiek-private samenwerkingen die steeds meer aan belang winnen, staan we steeds paraat om ondernemingen bij te staan.

Belexa staat haar cliënteel bij in alle aspecten van vastgoed-gerelateerde transacties of betwistingen, zoals aankoop, verkoop, ontwikkeling en exploitatie van vastgoed, inclusief erfpacht, opstal, huur, erfdienstbaarheden, mede-eigendom, etc.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in diverse aspecten m.b.t. milieu en ruimtelijke ordening, waaronder stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen, milieu-aansprakelijkheid, bodemsanering, afvalbeheer en onteigening.

Belexa staat haar cliënteel bij inzake allerhande discussies en geschillen met de overheid.

Heel wat van die discussies houden verband met ruimtelijke ordening, betwistingen rond al dan niet afgeleverde vergunningen of inbreuken m.b.t. vergunningsbehoevende activiteiten. Zowel op administratief als strafrechtelijk vlak kunnen onze specialisten u de nodige bijstand bieden.

Belexa staat haar cliënten bij bij de exploitatie en de bescherming van hun intellectuele eigendomsrechten (merken, handelsnamen, literaire en artistieke werken, domeinnamen, software, databases, tekeningen en modellen, uitvindingen).

Daarnaast kan onze Data Protection Officer u begeleiden bij de bescherming van persoonsgegevens. Ondernemingen moeten een heus privacyplan uitwerken, dataregister bijhouden, gevolg geven aan de privacyrechten van de betrokkenen, .... De verwerking van persoonsgegevens is tegenwoordig strikt gereglementeerd.

Belexa heeft een ruime expertise en ervaring opgebouwd in alle aspecten m.b.t. arbeidsongevallen en arbeidsrecht, waaronder arbeidsovereenkomsten, tewerkstelling van buitenlanders, schijnzelfstandigheid, ontslag, deeltijdse arbeid, tijdskrediet en andere vormen van schorsing, arbeidstijdregeling, welzijn op het werk, bescherming tegen discriminatie (waaronder de pestwet), camerabewaking, controle van internet en e-mailgebruik en outplacement.

Belexa staat logistieke dienstverleners, zoals transporteurs, expediteurs en warehouse-operators, bij. Ons kantoor kon door de jaren heen ook een bijzondere specialisatie opbouwen m.b.t. bus- en autocarondernemingen.

Wij assisteren onze cliënten m.b.t. vervoerovereenkomsten, algemene voorwaarden, beslagkwesties en ladingschades.

Ons kantoor staat sporters bij in al hun juridische aangelegenheden, gaande van de overeenkomsten die zij afsluiten tot specifieke fiscale begeleiding.

De fiscale specialisatie van ons kantoor is hoofdzakelijk van transactionele aard en komt in het vizier bij overnames van ondernemingen (share - of asset deal) of investeringen en andere transacties zoals inzake real estate.

Daarnaast beschikt ons kantoor over de nodige know how m.b.t. fiscale procedures gaande van de redactie van bezwaarschriften, bijstand inzake de uitoefening van het hoorrecht en het voeren van fiscale procedures.

De consument neemt een steeds prominentere rol in op maatschappelijk vlak en in het rechtsverkeer. Belexa staat zowel particulieren als ondernemingen bij in het B2C gebeuren.

Uw vordering veilig stellen in afwachting van een uitspraak ten gronde kan het verschil maken tussen met lege handen achterblijven of recupereren waar u recht op heeft. Bij het minste risico op een georganiseerd onvermogen gaan we over tot het leggen van bewarend beslag. Dit kan gaan om zowel onroerend of roerend beslag als beslag onder derden.

Beschikt u reeds over een titel maar weigert uw debiteur vrijwillig over te gaan tot betaling? In dat geval dringen uitvoerende maatregelen zich op waarbij u het vermogen van uw debiteur gaat realiseren. Ook dienaangaande kunt u bij ons terecht.

Belexa 249

Een vermeden
procedure is
een gewonnen
procedure.

Het doel van Belexa is steeds om onze cliënten te beschermen en te ontzorgen. Ons voornaamste doel bestaat er in om juridische conflicten te voorkomen. Dit doen we door tijdig, correct en doelgericht te adviseren.

aansprakelijkheids- en strafrecht

 • Verkeersrecht

 • Burgerlijke aansprakelijkheid

 • Beroepsaansprakelijkheid

 • Familiale aansprakelijkheid

 • Brand- en waterschade

 • Lichamelijke schade

 • Tuchtrecht

 • Strafrecht

 • Verzekeringsrecht

Belexa wist zich in de loop der jaren uit te bouwen tot een gerenommeerd kantoor inzake verkeersrecht.

Onze specialisten kunnen u als geen ander helpen bij snelheidsinbreuken, vervolgingen inzake alcohol in het verkeer, aansprakelijkheidsvorderingen en andere verkeersinbreuken zoals rijden zonder geldig rijbewijs, rijden met een niet-gekeurd voertuig, het niet behoorlijk meedelen van de identiteit van de bestuurder, niet-verzekerd sturen, etc.

Wanneer u door toedoen van een fout, onachtzaamheid of nalatigheid van een derde schade lijdt, dan heeft u recht op een schadevergoeding. Evenzo voor wat betreft schade veroorzaakt door een dier of een gebouw.

We maken u graag wegwijs inzake de diverse verhaalsmogelijkheden voor uw specifieke casus mede gelet op onze bijzondere kennis van het verzekeringsrecht. Zodoende bent u verzekerd dat uw schadeloosstelling op de meest optimale en efficiënte wijze wordt benaarstigd.

Belexa heeft een bijzondere expertise in de behandeling van (lichamelijke en matierële) schade ten gevolge van medische aansprakelijkheid ( beroepsfouten van dokters en tandartsen), aannemers, architecten, accountants, bedrijfsrevisoren, informatici, notarissen, advocaten, reisorganisatoren, etc.

Zelf kunt u uiteraard ook worden aangesproken door een derde die door toedoen van uzelf of een gezins- of familielid met inbegrip van huisdieren schade heeft geleden. Is uw aansprakelijkheid wel inzake of kunt u genieten van dekking door een verzekeraar? Ook dienaangaande is Belexa de aangewezen partner.

Bij schade door brand of waterinsijpeling is het van belang om snel de nodige stappen te zetten teneinde enerzijds uw schade te beperken en anderzijds ervoor te zorgen dat u uw schade integraal kunt vergoed zien. Belexa heeft de nodige know how in huis om u ad rem de nodige bijstand te leveren.

Binnen het aansprakelijkheidsrecht neemt de vergoeding voor lichamelijke schade een belangrijke plaats in. Belexa beschikt over een team dat zich uitsluitend op deze niche toespitst. Zij zijn gespecialiseerd in het begroten van de schade naar aanleiding van lichamelijk leed dat in diverse deelaspecten uiteenvalt. Goede begeleiding is dienaangaande onontbeerlijk.

Vrije beroepers, waaronder advocaten, zijn onderworpen aan een zekere deontologie. Overschrijding van die deontologische regels kan een tuchtrechtelijke vervolging met zich meebrengen. Belexa kan teren op kennis van tal van deontologiën waardoor uw verdediging snel de gepaste vorm kan aannemen.

De tak strafrecht binnen het kantoor is gespecialiseerd in:
 • Algemeen strafrecht en bijzondere misdrijven (diefstal, oplichting, misbruik van vertrouwen, slagen en verwondingen, etc.)
 • Economisch strafrecht en witteboordencriminaliteit
 • Sociaal strafrecht
 • Jeugdsanctierecht
 • Burgerlijke partijstellingen

Belexa treedt op voor alle Belgische verzekeringsmaatschappijen en dat in het kader van allerhande polissen. Dit verschaft ons een bijzondere kennis van het verzekeringsrecht dat eveneens verzekerden ten goede komt in het kader van eventuele geschillen inzake weigering van dekking of regresvorderingen.

Belexa 714

Niet elke situatie vergt dezelfde aanpak.

In het heetst van de strijd heeft u een partner nodig die het hoofd koel houdt, en perfect weet welke volgende stappen in uw voordeel zullen pleiten. Belexa evalueert en onderneemt daarna op een bedachtzame en weloverwogen manier de nodige stappen.

personen- en familierecht

 • Familiale vermogens- en successieplanning

 • Vereffening en verdeling

 • Jeugdrecht

 • Adoptie

 • Staat van personen

 • Afstamming en erfrecht

 • Onbekwamen

De familiale onderneming is vaak een levenswerk, soms zelfs van meerdere generaties. Die ondernemingen heeft soms noden die niet helemaal gelijk lopen met de noden van de familie of het gezin. De juiste begeleiding is primordiaal om de continuïteit van de onderneming te verzekeren en anderzijds de nodige persoonlijke gemoedsrust te verzekeren.

Daarnaast is er ook de kwestie van de vererving van uw vermogen. Hoe kan u de overdracht van uw vermogen naar de volgende generatie gaan plannen en tegelijkertijd ervoor zorgen dat de schatkist niet met de kroonjuwelen gaat lopen?

Een echtscheiding of een overlijden brengen het einde van een vermogen met zich mee dat dientengevolge dient te worden vereffend en verdeeld. Dit is steeds een juridisch kluwen waarin juridische bijstand onontbeerlijk is. Belexa loodst u daar graag doorheen.

Het jeugdrecht heeft oog voor de belangen van de minderjarige, de ouders en de maatschappij. Wanneer u als ouder voor de jeugdrechter moet verschijnen, is het meer dan wenselijk dat u over de nodige bijstand beschikt en de nodige duiding krijgt rond de procedure.

Belexa is onderlegd in zowel de gewone (geadopteerde behoudt oorspronkelijke familiale banden) als de volle adoptie (juridische band met oorspronkelijke familie wordt verbroken). Onze specialisten begeleiden u en uw familie op een doortastende maar menselijke manier.

Onder staat van personen worden een aantal aspecten verstaan die de juridische positie van een rechtsonderhorige in de maatschappij en de familie bepalen. Het gaat onder meer om de naam, nationaliteit, afstammings- of huwelijksbanden, de wettelijke samenwoning, bezit van staat, afwezigheid, ...

Wie erft bij uw overlijden en wat of hoeveel? En kunt u dat verhinderen of zelf gaan bepalen? Kunt u voorwaarden opleggen aangaande het vererven van uw nalatenschap?

De afstamming en het erfrecht hebben steeds een prominente rol gespeeld in de (juridische) geschiedenis. Ons kantoor adviseert zowel de testator als de legataris. Ook met betrekking tot geschillen inzake erfeniskwesties bent u bij Belexa aan het juiste adres.

Onbekwamen kunnen zich niet vrij bewegen in het rechtsverkeer en soms maar goed ook. Heeft u gecontracteerd met een onbekwame of heeft u een familielid of kennis waaromtrent u denkt dat een bewindvoering aan de orde is? Laat dan zeker niet na contact op te nemen.

Belexa 635

Deze website maakt gebruik van cookies

Bepaal uw voorkeur hier

Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

`