Belexa 600

Wat met vrijwillig deeltijds loon bij arbeidsongevallen?

24 februari 2023
door
An Deprez

Op het ogenblik van een arbeidsongeval is het slachtoffer in kwestie voor één vijfde in ouderschapsverlof, waardoor de vraag rijst welk loon er in aanmerking moet worden genomen om de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid te vergoeden? Moet de arbeidsongevallenverzekeraar bij de vergoeding van de arbeidsongeschiktheid rekening houden met het voltijdse, dan wel deeltijdse loon dat het slachtoffer verdiende in het jaar voorafgaand aan het arbeidsongeval?

Belexa 621

Voorgaande discussie werd recent voorgelegd aan de Arbeidsrechtbank Gent, afdeling Roeselare, waarbij enerzijds het slachtoffer en Fedris (Het federaal agentschap voor beroepsrisico's, afgekort Fedris, is een Belgische federale openbare instelling van sociale zekerheid die de sociale verzekering van werknemers tegen beroepsziekten en arbeidsongevallen beheert) meenden dat het voltijdse loon in rekening diende te worden gebracht, terwijl anderzijds de arbeidsongevallenverzekeraar argumenteerde dat de berekening diende te gebeuren op basis van het deeltijdse loon.

Fedris en het slachtoffer steunden hun betoog op de Richtlijn 2010/18/EU betreffende de herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof. Zoals u weet, is een richtlijn een juridisch instrument dat door de Europese Unie wordt gebruikt om de nationale wetgevingen van de diverse lidstaten op elkaar af te stemmen. In deze specifieke richtlijn legt de Europese Unie de lidstaten op om een bescherming te voorzien tegen ontslag door de werkgever wegens het opnemen van ouderschapsverlof.

Voormelde richtlijn beoogt o.a.

  • dat na een periode van ouderschapsverlof de werknemer het recht heeft op een terugkeer naar zijn/haar arbeidsplaats (of wanneer dit onmogelijk blijkt, moet de werkgever de werknemer een gelijkaardige functie aanbieden die conform het arbeidscontract of de arbeidsrelatie is);
  • dat verworven rechten of rechten in wording van de werknemer bij aanvang van het ouderschapsverlof
    • ongewijzigd behouden blijven tot het einde van het ouderschapsverlof;
    • van toepassing blijven tot het einde van het ouderschapsverlof, zoals ook alle wijzigingen die voortvloeien uit de wetgeving, collectieve overeenkomsten en/of nationale gebruiken;
  • dat werknemers worden beschermd tegen minder gunstige behandeling of ontslag wegens het aanvragen of opnemen van ouderschapsverlof.

De arbeidsongevallenverzekeraar vestigde de aandacht op wat voormelde richtlijn evenwel niet beoogt. Zo werd benadrukt dat voormelde richtlijn geen verplichting oplegt om de werknemers te verzekeren dat zij, gedurende het tijdvak waarin zij een deeltijds ouderschapsverlof genieten, in dezelfde mate rechten op toekomstige socialezekerheidsuitkeringen blijven verwerven als wanneer zij voltijds waren blijven werken. Daarenboven benadrukte de arbeidsongevallenverzekeraar dat een arbeidsongeval een ‘plotse gebeurtenis’ betreft waar noch de werknemer, noch de werkgever invloed op hebben.

De rechtbank oordeelde ten slotte dat de berekeningswijze van de vergoeding bij een ontslag niet kan worden gelijkgesteld met de berekeningswijze van de vergoeding bij een arbeidsongeval. Bijgevolg berekende de rechtbank het basisloon voor de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op basis van de loonfiches van het slachtoffer, waarbij, gezien het ouderschapsverlof in deze periode, 4/5e loon in rekening werd gebracht, hetgeen ons inziens een correcte beoordeling betreft.

An Deprez

Vennoot

Deze website maakt gebruik van cookies

Bepaal uw voorkeur hier

Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

`