Belexa Home MM

Wanneer uw droomoccasie u te lang wakker houdt

31 maart 2023
door
Mathieu Malfait

Wat zijn uw rechten als uw occasie hoofdzakelijk kilometers maalt achter een takelwagen?

Dit is afhankelijk van diverse factoren die we hierna kort overlopen.

Kocht u de wagen aan als consument bij een professionele verkoper, dan geniet u de beste bescherming. Immers, u kan terugvallen op de wettelijke regeling rond de consumentenkoop zo het geleverde voertuig niet overeenstemt met het gevraagde of bestelde voertuig. U kan in dat geval de wettelijke garantie inroepen indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de twee jaar vanaf de levering van het goed. Let wel, voor tweedehandsgoederen kan de garantietermijn weliswaar worden verkort in de verkoopovereenkomst, maar deze mag niet korter zijn dan één jaar én de verkoper moet u hiervan op duidelijke en ondubbelzinnige wijze informeren. Is dit niet het geval, dan geldt ook voor uw tweedehandswagen twee jaar garantie.

Deze wettelijke garantie houdt in wezen in dat wanneer het voertuig defect gaat binnen voormelde garantietermijn, er wordt verondersteld dat het gebrek bestaat sinds de levering. U zit dan uiteraard in een luxepositie want het komt dan de verkoper toe het tegendeel te bewijzen indien hij niet akkoord zou gaan. Op basis van de wet kan u dan (volgens de omstandigheden van het geval) aanspraak maken op:

  • Een kosteloze herstelling of vervanging van het goed;
  • Een prijsvermindering of de ontbinding van het verkoopcontract.

In het consumentenrecht vinden we bovendien ook het KB van 5 april 2019 terug betreffende de verkoopovereenkomsten voor autovoertuigen. Ook dit KB geldt voor tweedehandsvoertuigen verkocht door professionele autoverkopers en legt enkele strenge eisen op. Zo vereist dit KB dat bij de verkoop een document wordt gevoegd met een beschrijvende staat van het voertuig, zijn onderdelen en componenten. Verder legt het KB ook vast welke vermeldingen verplicht moeten voorkomen in de overeenkomst en de algemene voorwaarden terwijl contractuele bedingen die strijdig zijn met de bepalingen van dit KB (of die rechtstreeks of onrechtstreeks de rechten van de consument beperken of opheffen zoals door dit KB toegekend), verboden en nietig zijn!

Kocht u de wagen niet als consument, doch wel bij een gespecialiseerde verkoper? Ook dan kan u zich nog steeds beroepen op de verplichting in hoofde van de verkoper om u te vrijwaren voor verborgen gebreken waarbij deze gespecialiseerde verkoper vermoed wordt kennis te hebben van het gebrek bij de verkoop. Deze gespecialiseerde verkoper kan zich hiervoor trouwens niet exonereren. In een recent arrest van het Hof van Beroep Bergen van 3 oktober 2022 benadrukte het Hof nogmaals dat op de gespecialiseerde verkoper de resultaatsverbintenis rust om de kwaliteit van de verkochte goederen te controleren. Zo verweet het Hof de gespecialiseerde verkoper dat deze naar aanleiding van de verkoop van het voertuig in kwestie de voertuiggeschiedenis ervan niet had opgevraagd. Nochtans zou deze verkoper hieruit eenvoudig het bestaande motorprobleem hebben kunnen afleiden aldus een gerechtsdeskundige die in die zaak gelast werd.

Kocht u het voertuig tenslotte aan (als consument dan wel als onderneming) bij een partij die géén gespecialiseerde verkoper is, dan zal u zich ook nog steeds kunnen baseren op de vrijwaringsverplichting voor verborgen gebreken, al zal u in dat geval wél een lastiger parcours moeten afleggen waar u de bewijslast draagt dat de gebreken ‘verborgen’ waren (voor u als nauwlettende koper) én dat deze verborgen gebreken ook reeds bestonden op het ogenblik dat u het voertuig kocht. De verkoper zal bovendien vaak aandringen opdat de koper het voertuig kocht ‘in de staat waarin het zich bevond met al zijn zichtbare en onzichtbare gebreken’. Waar dit vaak haaks staat op de beschrijving in de advertentie van de verkoper (zoekertje) waarbij het voertuig wordt geroemd (’in perfecte staat’ of ‘altijd goed onderhouden’), raden we aan deze advertentie bij het contract te voegen (minstens bij te houden) nu u in dat geval wel kan terugvallen op deze verklaring zo deze later onjuist zouden blijken.

Mathieu Malfait

Vennoot

Deze website maakt gebruik van cookies

Bepaal uw voorkeur hier

Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

`