737

Uw eigendom overdragen? Vanaf vandaag (23 november 2022) is een asbestattest verplicht.

23 november 2022
door

Een asbestattest geeft een overzicht van de asbesthoudende materialen die zich in een gebouw bevinden. Het attest wordt opgesteld door een door de overheid gecertificeerde deskundige en is 10 jaar geldig, tenzij anders vermeld.

Kort door de bocht dient u vandaag bij de verkoop van uw woning te voorzien in dergelijk attest.

In het attest wordt beschreven welke materialen en bouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat ervan is en hoe dit veilig kan beheerd of verwijderd worden.

Het gaat om een niet-destructieve asbestinventaris. Dit wil zeggen dat enkel het asbest geïnventariseerd wordt dat een risico zou kunnen vormen bij dagelijks gebruik. Het gaat dus niet over ingesloten asbest, vb. asbest in wanden.

Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht wanneer er een ‘overdracht onder levenden’ plaatsvindt van een woning, bedrijfsgebouw, kantoorgebouw, overheidsgebouw, agrarisch gebouw, etc. Dit kan gaan om een verkoop van een woning of een schenking van een onroerend goed. Ook wanneer men een recht van vruchtgebruik, een erfpacht, een opstalrecht of een zakelijk recht van gebruik vestigt of overdraagt is een dergelijk attest verplicht. Het is nog niet verplicht over een asbestattest te beschikken wanneer u erft of wanneer u uw eigendom verhuurt.

Let wel op: indien u nu reeds over een asbestattest beschikt, dient u deze voor te leggen aan de huurder.

Bij verkoop van uw eigendom is het de datum van de compromis of verkoopovereenkomst die bepalend is. Heeft u de verkoop gesloten voor 23 november 2022, dan is het asbestattest niet verplicht. Indien de onderhandse verkoopovereenkomst voor 23 november 2022 werd gesloten, maar de authentieke akte verlijdt pas na 23 november 2022, dan is het asbestattest dus niet vereist.

Wat een appartement betreft, zal het vanaf 1 mei 2025 eveneens verplicht zijn een asbestattest voor te leggen m.b.t. de gemeenschappelijke delen.

Asbest werd verboden vanaf 2001 waardoor enkel gebouwen die werden gebouwd voor 2001 onder de verplichting van het asbestattest vallen. Is uw eigendom gebouwd na het jaar 2000, dan hoeft u geen asbestattest te laten opmaken. Het referentiebouwjaar is het bouwjaar zoals opgenomen in de kadastrale legger. Indien het bouwjaar niet gekend is op basis van de kadastrale legger kunnen documenten na oplevering, tijdens de uitvoering of voor de uitvoering van de werken gebruikt worden.

Als uw constructie kleiner is dan 20 m2 is het evenmin verplicht over een attest te beschikken. Evenwel als het bijvoorbeeld gaat om een studio of gebouwdeel die kleiner is dan 20 m2, maar deel uitmaakt van een groter gebouw, dan is wel weer een asbestattest vereist. Ook wanneer er op de eigendom verschillende kleine gebouwen staan en de opgetelde oppervlakte bedraagt meer dan 20 m2, is het verplicht een asbestattest voor te leggen.

Het is aangewezen om reeds voor het sluiten van de overeenkomst tot overdracht zoals een onderlinge verkoopovereenkomst reeds het asbestattest over te maken aan de koper.

Als er een overdracht onder levenden plaatsvindt en het asbestattest ontbreekt, zal de koper de nietigheid van de overeenkomst tot overdracht van het onroerend goed kunnen vorderen. Het is dus wel degelijk van belang als overdrager, verkoper, schenker om tijdig een asbestattest te laten opmaken, een opschortende voorwaarde opnemen in een onderhandse overeenkomst omtrent het asbestattest kan immers niet.

Vanaf het jaar 2032 zal elke eigenaar van een pand gebouwd voor 2001 moeten beschikken over een asbestattest. Vanaf dan zal u als verhuurder het asbestattest verplicht moeten voorleggen aan uw huidige of nieuwe huurder.

Een attest aanvragen kan u als eigenaar zelf, of u kan een volmacht geven aan bijvoorbeeld een vastgoedmakelaar of rentmeester om een deskundige aan te stellen. Het asbestattest is 10 jaar geldig, tenzij anders vermeld op het attest of tenzij er een recenter attest voorhanden is. Indien er een wijziging in de toestand van asbesthoudende materialen is, dan dient een nieuw asbestattest opgesteld te worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer uw eigendom werd beschadigd na een storm of brand.

Via deze pagina kunt u een gecertificeerde asbestdeskundige in uw buurt raadplegen: https://ovam.vlaanderen.be/lijst-procesgecertificeerde-bedrijven

Let op: het asbestattest inventariseert in principe enkel de zichtbare materialen waardoor het attest niet als basis kan dienen voor uit te voeren werken. Als het asbestattest het gebouw als ‘asbestveilig’ bestempelt, dan wil dit niet per se zeggen dat het ook ‘asbestvrij’ is. Indien het gebouw overgedragen wordt met het oog op sloop of renovatie kan u de deskundige vragen zowel een destructief als een niet-destructief onderzoek te voeren, waardoor het attest wel bruikbaar zal zijn voor de aannemer die de werken uit zal voeren.

Mocht u nog verdere vragen hebben over het asbestattest, van welke aard dan ook, aarzel niet om onze specialisten te contacteren.

Deze website maakt gebruik van cookies

Bepaal uw voorkeur hier

Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

`