Belexa 734

Het invorderen van consumentenschulden verstrengd

1 september 2023
door
Youssef Boulgaddim
Mathieu Malfait

Op 4 mei 2023 werd een nieuwe wet goedgekeurd die een grote invloed heeft op de invordering van schulden van consumenten door ondernemingen. Deze wet werd opgenomen in Boek XIX van het Wetboek Economisch Recht (WER) en is van toepassing op nieuwe overeenkomsten en nieuwe schulden vanaf 1 september 2023 en vanaf 1 december 2023 op de invordering van alle onbetaalde schulden van consumenten.

Belexa 721

Met welke maatregelen zal uw onderneming rekening moeten houden?

 • Uw eerste betalingsherinnering dient steeds kosteloos te zijn.
 • In de periode van veertien kalenderdagen volgend op uw eerste betalingsherinnering kan u geen extra kosten of intresten vorderen.
 • Uw eerste betalingsherinnering dient ook verplicht de volgende vermeldingen te bevatten:
  • het verschuldigde saldo en het bedrag van het schadebeding dat zal worden geëist bij niet-betaling binnen de termijn van veertien kalenderdagen na verzending van de eerste betalingsherinnering;
  • de naam of de benaming, en het ondernemingsnummer van de onderneming die schuldeiser is;
  • een beschrijving van het product dat de schuld heeft doen ontstaan, alsook de datum van opeisbaarheid van deze schuld;
  • de termijn van veertien dagen waarbinnen de schuld moet terugbetaald worden vooraleer enige kost, interesten of vergoedingen mogen worden gevorderd.
 • Voor de kosten van een bijkomende betalingsherinnering mag u maximaal 7,50 EUR in rekening brengen.
 • De nalatigheidsintresten in de algemene voorwaarden van uw onderneming worden beperkt tot de wettelijke interest zoals opgenomen in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende betalingsachterstand bij handelstransacties. Thans bedraagt deze intrestvoet 10,5%
 • Forfaitaire schadebedingen in uw algemene voorwaarden dienen beperkt te worden als volgt:
  • Schulden t.e.m. 150 EUR: max. 20 EUR;
  • Schulden tussen 150,01 EUR en 500 EUR: max. 30 EUR plus 10 % van het bedrag tussen 150,01 EUR en 500 EUR;
  • Schulden hoger dan 500 EUR: max. 65 EUR plus 5 % van het bedrag boven 500 EUR met een maximum van 2000 EUR.

U kan van voormelde vormvereisten niet afwijken.

Let wel dat de sancties bij niet-naleving van voormelde wetgeving verregaande gevolgen kent.

Zo kunnen de advocaat of gerechtsdeurwaarder namelijk geen ingebrekestelling versturen indien voormelde regels niet werden nageleefd. Zij worden immers verplicht om de wettigheid van de gevorderde intresten en schadevergoedingen te controleren alvorens zij een handeling of procedure inzake minnelijke invordering aanvatten. U riskeert met andere woorden tijdsverlies en nodeloze kosten.

Belangrijk is ook dat een rechter bij een betaling die in strijd is met de voorgaande bepalingen, kan bevelen dat dergelijke betaling moet worden teruggestort terwijl de consument van zijn betalingsverplichting wordt bevrijd!

Wenst u een voorlopige oplossing hierbij een tip voor de aandachtige lezer. U voegt alvast volgende zin toe aan uw bestelbonnen/offerten/voorwaarden:

Voor klanten die vallen onder het begrip "consumenten" in de zin van het Wetboek Economisch Recht gelden vanaf 01/09/2023 volgende schadebedingen en verwijlintresten:
A. De forfaitaire vergoeding bij wanbetaling bedraagt:

a) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is; b) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is; c) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.
B. De verwijlintresten bij wanbetaling zijn gelijk aan de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
C. Voor A. en B. geldt dit telkens voor zover werd voldaan aan kosteloze herinnering volgens artikel XIX.2. Wetboek Economisch Recht.

Immers, u riskeert de onderneming diverse strafrechtelijke boetes die variëren van 26 EUR tot 10.000 EUR, of tot 4% van de totale jaaromzet in het laatst afgesloten boekjaar.

Mogelijks is het eleganter of nuttiger om de voorwaarden even te herzien.

Youssef Boulgaddim – Mathieu Malfait

Deze website maakt gebruik van cookies

Bepaal uw voorkeur hier

Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

`