Belexa 734

De renovatieverplichting. Ook voor mij?

3 februari 2023
door

In het kader van de Vlaamse Klimaatstrategie geldt sinds 1 januari 2023 de renovatieverplichting voor energieverslindende residentiële gebouwen. Wat betekent dit concreet?

Belexa 738

De renovatieverplichting is om te beginnen van toepassing op energieverslindende residentiële gebouwen. Onder “energieverslindende gebouwen” wordt begrepen: gebouwen met een EPC-waarde E of F. Om uit te maken of deze energieverslindende gebouwen bovendien een “residentieel” karakter hebben, zal dan weer gekeken worden naar de feitelijke bestemming van het goed op het ogenblik dat de renovatieverplichting wordt geactiveerd.

Deze activering van de renovatieverplichting geschiedt naar aanleiding van het verlijden van een authentieke akte waarbij voornoemde energieverslindende residentiële gebouwen in volle eigendom worden overgedragen (aankoop, schenking,…), dan wel naar aanleiding van het vestigen van een opstalrecht of erfpacht met betrekking tot de beoogde gebouwen.

De renovatieverplichting houdt in dat de nieuwe eigenaars van de energieverslindende residentiële gebouwen de EPC-waarde verbeteren middels renovatie en concreet wordt van hen verwacht dat deze EPC-waarde evolueert van label E of F naar label D of beter. Let wel, voor wie een renovatie beoogt is het nuttig te weten dat het einddoel van de Vlaamse Regering in de Vlaamse Klimaatstrategie er wel in bestaat tegen het jaar 2050 te streven naar label A. Residentiële gebouwen met een label A, B, C of D ontsnappen dus slechts voorlopig aan de renovatieverplichting.

De renovatieverplichting dient te worden voldaan binnen een termijn van vijf jaar die een aanvang neemt respectievelijk vanaf het verlijden van de authentieke akte, dan wel vanaf de datum van vestiging van het opstalrecht of de erfpacht. Wordt de verplichting niet gerespecteerd, dan riskeert men een administratieve geldboete terwijl men eveneens een nieuwe termijn zal worden opgelegd voor de uitvoering van de renovatiewerken.

Wanneer de nieuwe eigenaars binnen de voormelde termijn van vijf jaar het goed in kwestie opnieuw zouden verkopen, dan wordt de bestaande renovatieverplichting overgedragen naar hun koper. Dit houdt in dat deze koper binnen de resterende termijn van de initieel geactiveerde renovatieverplichting het goed zal moeten renoveren tot een goed met EPC-waarde met label D of beter. Waakzaamheid is hier dus geboden!

Nog enkele belangrijke weetjes in de marge:

  • Het Vlaams Woninghuurdecreet bepaalt dat de renovatiewerken die kaderen binnen voornoemde renovatieverplichting steeds dienen te gebeuren in afspraak met de huurder, al kan deze laatste de uitvoering ervan niet weigeren. Na renovatie past men best de bestaande plaatsbeschrijving aan en kan men bovendien ook een huurprijsherziening doorvoeren indien de werken grote energiebesparende investeringen omvatten. Dergelijke huurprijsherziening kan minnelijk worden afgesproken dan wel afgedwongen worden via de vrederechter.
  • Voor niet-residentiële gebouwen en eenheden, bv. een krantenwinkel of horecazaak, bestaat er reeds sinds 1 januari 2022 een renovatieverplichting met eigen voorwaarden.
  • De overheid voorziet in een aantal steunmaatregelen waaromtrent u op het ogenblik van deze nieuwsbrief meer info kan terug vinden via www.vlaanderen.be.

Vragen? Contacteer ons dan gerust.

Astrid Maertens

Deze website maakt gebruik van cookies

Bepaal uw voorkeur hier

Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

`