DSC 2933 867x1300

“Social distancing”: ook voor beplantingen?

9 February 2021
door
Mathieu Albers

Nu we met zijn allen noodgedwongen meer thuis blijven, vluchten we wel eens vaker naar ons buitenterras of onze eigen tuin om aldaar tot rust te komen. Zulks ontgaat ook projectontwikkelaars niet die meer dan ooit in het kader van hun projecten reeds voorzien in een knappe tuin. In deze context is het risico op frustraties of wrevel met betrekking tot burenhinder des te groter. Het spreekwoord “beter een goede buur, dan een verre vriend”, geldt de dag van vandaag sterker dan ooit tevoren. Gelukkig werd op 17 maart 2020 de Wet houdende boek 3 inzake het nieuwe goederenrecht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad waarmee het tweehonderd jaar oude goederenrecht grondig wordt gemoderniseerd. De nieuwe regeling, die in werking zal treden vanaf 1 september 2021, zal veel meer aangepast zijn aan de moderne noden van de samenleving en zet sterk in op preventie van escalerende burenruzies.

DSC 2940 1300x867

Wij gaan hierna verder in op de afstanden voor beplantingen die onder de nieuwe regelgeving dienen te worden gerespecteerd.

Onder de huidige regeling, die dus nog tot september van kracht is, is er reeds vaak discussie geweest over de afstanden tot de perceelgrens die dienen te worden gerespecteerd bij het aanplanten van bomen, struiken of gewassen. Die regeling is immers complex nu men bij het bepalen van de te respecteren afstanden, rekening moet houden met de boomsoort. De zogenaamde ‘hoogstammige bomen’ moeten, als er geen ander gebruik is, op twee meter staan van de scheiding tussen uw perceel en dat van uw buur. Voor laagstammige bomen en levende hagen geldt dan weer dat ze minstens op een halve meter van de scheiding moeten staan (art. 35, lid 1 Veldwetboek) .

Het nieuwe Artikel 3.133 van het Burgerlijk Wetboek maakt komaf met het onderscheid tussen de zogenaamde ‘hoogstammige” en laagstammige” bomen en hanteert de werkelijke hoogte van de bomen als onderscheidingscriterium. Bomen die minstens twee meter hoog zijn moeten een afstand van twee meter tot de perceelsgrens respecteren, te rekenen vanaf het midden van de voet van de boom, terwijl andere bomen evenals struiken en gewassen op een halve meter mogen worden aangeplant.

Indien uw buur voormelde afstanden tot de perceelsgrens niet respecteert, kan u bijgevolg als nabuur de snoeiing of rooiing eisen van de bewuste beplantingen. Daarbij zal de rechter dan rekening houden met de concrete omstandigheden, zoals het tijdstip waarop de beplantingen werden aangebracht, de meer- of minwaarde die de bewuste aanplantingen met zich meebrengen, evenals het algemeen belang. Zo zal de rechtbank bij haar beoordeling rekening kunnen houden met alle concrete omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in geval de aanplantingen reeds waren aangebracht vooraleer de naburige eigendom werd betrokken of bewoond, of het feit dat bepaalde aanplantingen een meerwaarde geven voor de natuurlijke omgeving, etc. Er weze voor de volledigheid ook opgemerkt dat men zich bij de uitoefeningen van zijn recht, niet schuldig mag maken aan rechtsmisbruik.

Op voormelde regeling zijn er wel nog steeds enkele uitzonderingen. Zo kan een buur zich niet verzetten tegen de aanwezigheid van beplantingen die niet hoger reiken dan de afsluiting tussen de percelen. Gaat het in dat geval om een niet-gemene afsluiting, dan heeft de eigenaar het recht deze als steun voor zijn beplantingen te gebruiken.

Bovendien gelden de regels niet indien de beplantingen reeds meer dan 30 jaar op dezelfde plaats staan.

Tot slot is het ook nog steeds mogelijk om met uw buur tot een overeenkomst te komen en desgevallend in een contract te laten opnemen dat beide partijen akkoord gaan met afwijkende regels inzake de afstanden voor de beplantingen. U zou de afstanden dus kunnen inkorten of verlengen. Indien u en uw buur inmiddels volledig doordrongen zouden zijn van de regels inzake “social distancing” en dit graag zo zouden willen aanhouden, kan u perfect overeenkomen dat uw respectievelijke beplantingen op anderhalve meter van de perceelsgrens dienen te blijven.

Mathieu Albers

Deze website maakt gebruik van cookies

Bepaal uw voorkeur hier

`