Belexa Algemeen Buiten

algemeen

De Website wordt beheerd en uitgebaat door Belexa Advocaten, een burgerlijke maatschap, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 26a en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0880.253.719.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Doel van de website

Met de website beoogt Belexa Advocaten:

  • u vrijblijvende informatie te verschaffen omtrent het advocatenkantoor, haar advocaten en de door haar aangeboden diensten;
  • u algemene juridische informatie te verstrekken via vnl. nieuwsbrieven en -berichten;
  • een middel aan te bieden om in contact te komen met Belexa Advocaten.

Intellectuele eigendomsrechten

De op de website verstrekte informatie en gegevens zijn eigendom van Belexa Advocaten. Deze website, inclusief de lay-out, teksten, logo's, foto's, data en andere items, evenals de vormgeving en structuur van de website en de erop vervatte informatie, zijn beschermd door intellectuele rechten. Het is verboden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Nieuwsbrieven en -berichten

Onze nieuwsbrieven en -berichten beogen u algemene informatie te bezorgen, die niet noodzakelijk allesomvattend is. Zij houden geen juridische analyse van een concrete situatie in en kunnen bijgvolg niet als een advies worden beschouwd. Om uw eigen concrete situatie te beoordelen, dient u steeds een deskundige te raadplegen voor inlichtingen.

Onze nieuwsbrieven en -berichten mogen gekopieerd en verspreid worden, maar enkel in hun geheel. Wenst u zich in te schrijven op onze nieuwsbrieven of wenst u deze niet langer te ontvangen, dan kan u een e-mail sturen naar info@belexa.be met de vermelding van subscribe newsletter respectievelijk unsubscribe newsletter in het onderwerpveld van uw e-mail.

Informatie op de website

Belexa advocaten draagt er zorg voor dat de omschrijving van haar diensten zo nauw mogelijk aansluit bij de werkelijk beschikbare diensten. Evenwel valt niet uit te sluiten dat bepaalde diensten vermeld op de website onvolledig of onvoldoende nauwkeurig werden omschreven, of ondertussen zouden aangepast zijn. De informatie op de website wordt daarom geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Wij behouden ons in alle geval het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

Wij zijn evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website, zouden voorkomen.

Onze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en zijn in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Deze website maakt gebruik van cookies

Bepaal uw voorkeur hier

`