Coffee shop 1209863 1920

Vlaamse steun voor door coronavirus getroffen ondernemingen

17 avril 2020
door

Deze morgen (17 april 2020) liet de Vlaamse Regering haar besluit tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus lezen in het Belgisch Staatsblad. We vatten even voor u samen.

Wie komt in aanmerking?

Ondernemingen. Natuurlijke personen die als zelfstandige een beroepsactiviteit ontplooien in hoofd- of bijberoep alsook vennootschappen met rechtspersoonlijkheid (bv(ba), nv, vof, Comm.V., cv) komen in aanmerking voor deze steunmaatregel. Ook verenigingen met een economische activiteit worden in deze als ondernemingen gezien die een aanvraag kunnen indienen. Ondernemingen die werden ontbonden, stopgezet, in staat van vereffening verkeren of waarvan het faillissement werd geopend, komen niet in aanmerkingen. Holdings en ondernemingen met als hoofdactiviteit de verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen of de activiteiten van hoofdkantoren komen evenmin in aanmerking net zoals de ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder, vennoot of zaakvoerder verbonden is met een andere onderneming die de forfaitaire subsidie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen.

Wanneer komen ondernemingen in aanmerking?

Omzetdaling

De ondernemingen moeten een omzetdaling hebben van minstens 60% ten gevolge van de coronavirusmaatregelen, zijnde de maatregelen vanaf 12 maart ll. genomen door de Nationale Veiligheidsraad. De daling van de omzet, exclusief de btw en op basis van de dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdregistratie, in de periode van 14 maart tot en met 30 april 2020 wordt geverifieerd door ze te vergelijken met de omzet gerealiseerd in dezelfde periode in 2019. Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in de voormelde periode van 2019 wordt de omzetdaling in de periode van 14 maart tot en met 30 april 2020 vergeleken met de verwachte omzet, vermeld in het financieel plan. Als de omzet in de voormelde periode van 2019 abnormaal laag is, wordt die periode vervangen door een andere referentieperiode.

Exploitatiebeperkingen

Alleen ondernemingen waarbij exploitatiebeperkingen zijn opgelegd door de coronavirusmaatregelen komen voor deze steunmaatregel in aanmerking. Het besluit voegt een bijlage inhoudende een lijst van ondernemingen die in aanmerking komen voor deze steunmaatregel. De hoofdactiviteit van de onderneming moet tot deze lijst behoren. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de kwestieuze lijst. Daarnaast komen ook de ondernemingen die substantiële exploitatiebeperkingen opgelegd krijgen ten gevolge van de coronavirusmaatregelen in aanmerking. Deze ondernemingen dienen de omzetdaling ingevolge deze substantiële exploitatiebeperkingen evenwel omstandig te motiveren.

Waarvoor komt u in aanmerking?

Een forfaitaire subsidie ad € 3.000,-.

Deze subsidie wordt verhoogd als de onderneming beschikt over één of meer bijkomende exploitatiezetels waar bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid minstens één voltijdsequivalent ingeschreven personeelslid is tewerkgesteld. Dat betekent dat de verhoging wordt berekend door de subsidie te vermenigvuldigen met de voormelde bijkomende exploitatiezetels. De verhoging is beperkt tot maximaal vier bijkomende exploitatiezetels in het Vlaams Gewest. Zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen hadden tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 euro en geen betrekking als loontrekkende uitoefenen die 80% of meer bedraagt van een voltijdse betrekking kunnen aanspraak maken op een forfaitaire subsidie ad € 1.500,-. Deze subsidie kan niet worden gecumuleerd met de steun verleend in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.

“Alleen ondernemingen waarbij exploitatiebeperkingen zijn opgelegd door de coronavirusmaatregelen komen voor deze steunmaatregel in aanmerking.”

x

Hoe aanvragen?

De onderneming dient een subsidieaanvraag in via de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en vermeldt daarbij haar ondernemingsnummer. De zelfstandige vermeldt ook het rijksregisternummer. De subsidieaanvraag moet ten laatste op 30 juni 2020 worden ingediend.

Belexa volgt de maatregelen die een impact kunnen hebben op uw ondernemingen op de voet teneinde u zo snel als mogelijk te kunnen informeren.

Zit u met meer specifieke vragen, aarzel dan niet ons te contacteren. Ons voltallige kantoor blijft voor u paraat staan.

Ce site web utilise des cookies

Bepaal uw voorkeur hier

`