Belexa Domeinen Thomas

Vergeet uw bedrijfsgeheimen niet te beschermen.

28 juin 2019
door

Know-how, bedrijfsinformatie of technologische informatie kunnen beter worden beschermd dan vroeger; de bestaande beschermingsmogelijkheden via intellectuele eigendomsrechten bleken vaak ontoereikend. Met de nieuwe wetgeving krijgen ondernemingen wiens bedrijfsgeheimen onrechtmatig worden gebruikt, verspreid of gestolen, een reeks actiemiddelen die ze vroeger niet of moeilijker konden inroepen.

Wat zijn bedrijfsgeheimen?

Om als bedrijfsgeheim beschouwd te worden, moeten drie voorwaarden vervuld zijn:

  • de informatie moet geheim zijn;
  • de informatie moet een handelswaarde hebben;
  • de informatie is onderworpen aan bepaalde maatregelen om deze geheim te houden.

Het begrip bedrijfsgeheim is zeer ruim; het is de knowhow van een bedrijf, fabrieksgeheimen, bedrijfsprocessen, commerciële informatie, marktstudies, klantenlijsten, strategieën, kennis uit voorgaande projecten, prijslijsten, technologische informatie…

De beschermingen van de bedrijfsgeheimen mag wel niet zover gaan dat werknemers worden beperkt in hun mobiliteit, in die zin dat zij steeds het recht hebben om zich te beroepen op hun ervaringen en vaardigheden die zij op eerlijke wijze tijdens de normale uitoefening van hun functie hebben opgedaan.

Onder impuls van de Europese wetgever is er een minimale bescherming van bedrijfsgeheimen in heel Europa.

Wat wordt als onrechtmatige verkrijging, gebruik of verspreiding beschouwd?

De houder van een bedrijfsgeheim kan optreden tegen:

  • iemand die zonder zijn toestemming en zonder bevoegdheid daartoe zich toegang heeft verschaft tot of kopies neemt van documenten, voorwerpen, materialen, substanties of elektronische bestanden en die het bedrijfsgeheim bevatten of waaruit het bedrijfsgeheim kan worden afgeleid; hierbij kan onder meer gedacht worden aan een (ex-)werknemer die bepaalde documenten kopieert en meeneemt voor eigen gebruik of om deze door te geven aan een concurrent;
  • de schending van een geheimhoudingsovereenkomst;
  • de schending van een verplichting tot beperking van het gebruik van bedrijfsgeheimen (b.v. buiten het kader van een boekenonderzoek gevoerd met het oog op een overname);
  • iemand die in strijd met de eerlijke handelspraktijken bedrijfsgeheimen verkrijgt zonder toestemming van de houder van de bedrijfsgeheimen;
  • het produceren, aanbieden of in de handel brengen van inbreukmakende goederen, wanneer de persoon die dit doet, weet (of behoort te weten) dat het bedrijfsgeheim onrechtmatig werd gebruikt. Inbreukmakende goederen zijn goederen waarvan het ontwerp, de kenmerken, de werking, het productieproces of het in de handel brengen aanzienlijk baat hebben bij bedrijfsgeheimen die onrechtmatig zijn verkregen, gebruikt of openbaar gemaakt.

De wetgeving laat toe om niet enkel op te treden tegen de effectieve inbreukmaker maar eveneens tegen de derde-verkrijger van het bedrijfsgeheim. Er is wel vereist dat die derde-verkrijger op het ogenblik van de verkrijging, het gebruik of de openbaarmaking, kennis had (of behoort te hebben) van het onrechtmatig karakter.

Wat bij schending van uw bedrijfsgeheimen?

De houder van bedrijfsgeheimen kan verschillende maatregelen nemen. Een efficiënte en snelle procedure is de zgn. stakingsprocedure (deze wordt gevoerd zoals in kortgeding). In het kader van deze procedure kan de rechter een scala aan maatregelen opleggen. Uiteraard kan hij de staking van het gebruik of de openbaarmaking van de bedrijfsgeheimen bevelen onder verbeurte van dwangsommen. Maar eveneens (onder meer): het verbod om inbreukmakende goederen te produceren, in de handel te brengen of te gebruiken; het terugroepen van inbreukmakende producten van de markt; de vernietiging van documenten, voorwerpen, materialen, enz. die het bedrijfsgeheim bevatten, etc.

Daarnaast kan in een procedure ten gronde een schadevergoeding worden gevorderd.

De nieuwe wetgeving voorziet tot slot ook in een regeling tot bescherming van de bedrijfsgeheimen en de vertrouwelijkheid ervan tijdens gerechtelijke procedures. Het kan uiteraard niet de bedoeling zijn dat bedrijfsgeheimen op die wijze zouden worden onthuld. De rechter kan daarom diverse maatregelen nemen om te vermijden dat de bedrijfsgeheimen bij onbevoegde partijen terecht komen, door b.v. de inzage in delen van het gerechtelijk dossier te weigeren aan onbevoegden.

*

In het licht van deze nieuwe regelgeving raden wij ten zeerste aan om meer dan vroeger (a) intern de nodige maatregelen te nemen om gevoelige informatie geheim te houden (wil u onder de toepassing van de wet vallen) en (b) sluitende geheimhoudingsafspraken te maken of te integreren in bestaande overeenkomsten, zodat discussies over de onrechtmatige verkrijging, gebruik of openbaarmaking kunnen worden vermeden of minstens beperkt.

Ce site web utilise des cookies

Bepaal uw voorkeur hier

`