Parking

Verkeersregels op een parking van een winkelcentrum? Een concrete casus.

9 janvier 2020
door

Noch de Wegverkeerswet (Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij KB 16 maart 1968, laatst gewijzigd bij Wet 8 mei 2019), noch het Wegverkeersreglement/de Wegcode (KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, laatst gewijzigd bij KB 16 september 2019) geven een definitie van het begrip ‘openbare weg’. Een openbare weg wordt veelal begrepen als elke weg die voor het openbaar verkeer openstaat, zelfs al is de bedding ervan privé-eigendom, en zelfs al wordt het openbaar verkeer er enkel gedoogd.

Ce site web utilise des cookies

Bepaal uw voorkeur hier

`