46560694872 74ecdc3517 b

Krediet met overheidswaarborg nodig ?

16 avril 2020
door

De overheid wil de kredietverstrekking aan de reële economie en de non-profit sector gaande houden. Om banken ertoe aan te zetten liquiditeitsnoden in ondernemingen te financieren biedt de overheid een staatswaarborgregeling, als bijkomende zekerheid.

Welk krediet kan u bekomen ?

De staatswaarborgregeling vindt toepassing op kortetermijnkredieten (maximaal 12 maanden) die kredietinstellingen verstrekken aan ondernemingen vanaf 1 april 2020 en tot 30 september 2020. De regeling is niet van toepassing op leasingovereenkomsten, factoringovereenkomsten, consumentenkredieten en hypothecaire kredieten.

Onder kortetermijnkredieten worden eveneens verstaan kredieten van onbepaalde duur die door de kredietgever of kredietnemer kunnen worden opgezegd tijdens de eerste twaalf maanden na de verlening ervan.

De staatswaarborg vindt enkel toepassing op bijkomende financiering. Herfinancieringen, verlengingen en wederopnames van bestaande kredieten vallen buiten het toepassingsgebied.

Wie kan een krediet met staatswaarborg bekomen ?

Enkel de ondernemingen die vóór de Covid-19 pandemie geen financiële problemen kenden, kunnen aanspraak maken op deze vorm van kredietverlening.

Volgende ondernemingen worden met name uitgesloten:

  • ondernemingen die op 1 februari 2020 achterstal hadden op hun lopende kredieten of op belastingen of sociale zekerheidsbijdragen of op 29 februari 2020 meer dan 30 dagen achterstal hadden op hun lopende kredieten of op hun belastingen of sociale zekerheidsbijdragen;
  • ondernemingen die bij een of meer kredietinstellingen een actieve kredietherstructurering doorliepen op 31 januari 2020;
  • ondernemingen die op basis van de beschikbare informatie beschouwd moeten worden als ondernemingen in moeilijkheden.

Als onderneming wordt beschouwd elke rechtspersoon en elke natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent, met enkele uitzonderingen zoals overheidsentiteiten.

Voor welk bedrag ?

Het maximale bedrag aan kredieten dat de overheid waarborgt, bedraagt 50 miljard euro. Dat bedrag wordt verdeeld onder de banken rekening houdend met hun marktaandeel.

Onder de staatswaarborgregeling kan de kredietnemer (of de groep waartoe de kredietnemer behoort) een financiering bekomen ten belope van zijn liquiditeitsbehoeften voor zijn activiteiten gedurende een periode van 18 maanden voor KMO’s en 12 maanden voor andere ondernemingen, te rekenen vanaf de beoogde datum van verlening van het krediet, beperkt tot maximaal 50.000.000 euro (waarvan bij koninklijk besluit kan worden afgeweken voor een specifieke kredietnemer).

De kredietnemer zal aldus die liquiditeitsbehoefte moeten inschatten, documenteren en motiveren.

Bij zijn aanvraag zal de kredietnemer ook moeten aangeven of verbonden ondernemingen ook kredietaanvragen hebben ingediend of nog voornemens zijn in te dienen.

Welke intrestvoet, kosten ?

De maximale intrest onder dit krediet bedraagt 1,25% op jaarbasis (tot aan de vervaldag), meer de kost van de overheidswaarborg die Europees wordt opgelegd, m.n. 25 basispunten voor kleine en middelgrote ondernemingen en 50 basispunten voor grote ondernemingen. Ook de gebruikelijke dossierkosten en reserveringsprovisies kunnen nog steeds worden aangerekend.

Wanbetaling

Bij wanbetaling dient de bank al het nodige te doen om terugbetaling te bekomen van het krediet bij de kredietnemer.

Slechts wanneer vaststaat dat het krediet niet meer kan worden ingevorderd, komt de overheid tussen, en dan nog slechts gedeeltelijk en uitsluitend in de verliezen van de globale portefeuille aan gewaarborgde kredieten. De bank zal het eerste verlies van 3% op haar portefeuille aan kredieten verstrekt onder overheidswaarborg zelf dragen. De tussenkomst van de overheid bedraagt vervolgens 50% op het verlies tussen 3% en 5% en 80% op het verlies boven de 5%, steeds op portefeuilleniveau berekend. Over de afgelopen tien jaar (inclusief tijdens de financiële crisis van 2008-2009) bedroeg het maximale verlies op de kredieten die worden beoogd onder deze regeling ongeveer 1%.

De overheidswaarborg dient door de bank te worden afgeroepen tegen uiterlijk 31 maart 2023.

Ce site web utilise des cookies

Bepaal uw voorkeur hier

`