Belexa Team An

Kennelijk onredelijk ontslag: wanneer gaat de werkgever lichtzinnig te werk?

1 septembre 2023
door
An Deprez

Een werkgever kreeg kennis van het feit dat een werkneemster enkele jaren voordien de persoonlijke kluisjes van haar collega’s zou hebben doorzocht. Hoewel daarbij niets werd gestolen, ging de werkgever over tot ontslag (met opzegtermijn) en dit zonder enig gesprek met de werkneemster in kwestie én zonder op zoek te gaan naar objectieve elementen. Zulks was uiteraard niet naar de zin van de betrokken werkneemster die de Arbeidsrechtbank van Henegouwen afdeling Doornik vroeg om zich te buigen over het geschil...

Belexa Team An

De betrokken werkneemster vorderde voor de arbeidsrechtbank een schadevergoeding gelijk aan 17 weken loon wegens kennelijk onredelijk ontslag alsook de burgerlijke boete gelijk aan 2 weken loon omdat de werkgever haar nooit de ontslagreden had meegedeeld. De werkneemster haalde daarbij ook aan dat zij gedurende 18 jaar anciënniteit nooit enige schriftelijke ingebrekestelling had ontvangen van de werkgever.

De arbeidsrechtbank oordeelde op 19 mei 2023 vooreerst dat de burgerlijke boete gelijk aan van 2 weken loon conform CAO 109 verschuldigd was gelet op het gebrek aan het meedelen van de redenen van ontslag na het verzoek daartoe van de werkneemster.

Op de vraag of de werkgever lichtzinnig handelde, was de rechtbank van oordeel dat het in de eerste plaats de werkgever toe kwam het bewijs te leveren dat hij niet lichtzinnig had gehandeld terwijl de rechtbank slechts over een marginale appreciatiebevoegdheid beschikt. Dit bewijs werd volgens de rechtbank ook geleverd op basis van twee getuigenverklaringen (dewelke lopende de procedure werden voorgebracht) aan de hand waarvan was gebleken dat er in elk geval negatieve gevolgen waren voor de werksfeer tussen de betrokken werkneemster en het team ingevolge het doorzoeken van de kluisjes. Deze vertroebelde werkrelatie was voor de rechtbank de werkelijke oorzaak van het ontslag en zodoende besloot de rechtbank dat geen vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag verschuldigd was door de werkgever aan de werkneemster. De rechtbank voegde er zelfs nog aan toe dat ook wanneer de betrokken werkneemster de persoonlijke kluisjes van haar collega's niet zou hebben doorzocht, de verslechterde sfeer an sich reeds voldoende was om de beslissing van de werkgever te rechtvaardigen gezien de spanningen en/of problemen tussen personeelsleden en dit dus ondanks het blanco personeelsdossier van de werkgever.

Hoewel de werkgever in kwestie hier goed wegkomt op vlak van de claim inzake kennelijk onredelijk ontslag, adviseren we niettemin nog steeds om als werkgever uw personeelsdossiers goed bij te houden (evaluaties, communicatie, verwittigingen, …). Het zal u minstens toelaten de tegenpartij twee keer te laten nadenken alvorens de procedureslag te starten.

An Deprez

Ce site web utilise des cookies

Bepaal uw voorkeur hier

`