Belexa Algemeen Buiten

Help, de materiaalprijzen zijn gestegen! Kan ik mijn verkoopprijs aanpassen?

24 janvier 2022
door

De wetgeving en rechtspraak laat u in bepaalde omstandigheden toe om de verkoopprijs te herzien. In beginsel strekken overeenkomsten tot wet en kunnen gemaakte afspraken bijgevolg niet worden herzien. Soms is het evenwel zo dat aanbestedingsdossiers of contracten voorzien in de mogelijkheid van een prijsherziening. In dat geval kan hiervan toepassing worden gemaakt. In overheidsopdrachten is de aannemer verplicht om mogelijke prijsherzieningen ook door te rekenen in de contracten met onderaannemers. Maar wat als niets is voorzien ?

Belexa 1 867x1300 1 2

Bij internationale koop-verkoopovereenkomsten kan beroep worden gedaan op het Weens Koopverdrag, indien dit van toepassing is. Dit verdrag van de Verenigde Naties bepaalt dat een partij niet aansprakelijk kan worden gesteld voor een tekortkoming indien zij aantoont dat die tekortkoming het gevolg is van een verhindering die buiten haar macht lag en dat van haar redelijkerwijs niet kon worden verwacht dat zij bij het sluiten van de overeenkomst met die verhindering rekening zou hebben gehouden. M.a.w. bij volstrekt onvoorzienbare omstandigheden en gevolgen die niet te vermijden zijn, kan een partij aan zijn normale verplichtingen ontkomen volgens dit verdrag.

Een gelijkaardige wettelijke bepaling bestaat niet in een zuiver Belgische context. Dit neemt echter niet weg dat de Belgische rechtspraak tot een vergelijkbaar resultaat komt op basis van de regel dat overeenkomsten steeds te goeder trouw moeten worden uitgevoerd.

Naar aanleiding van de financiële en economische crisis in 2008 hebben wij dit reeds met succes verdedigd bij het Hof van Beroep te Gent. Een fabrikant had een lange termijnovereenkomst afgesloten met een transporteur om goederen over te brengen naar het Verenigd Koninkrijk. Gelet op de lange duur van de overeenkomst was de transporteur bereid om gunstige tarieven aan te bieden, maar daartegenover stond ook een minimaal aantal transporten. Door de crisis in 2008 viel echter de exportmarkt naar het Verenigd Koninkrijk volledig stil, en kon de fabrikant niet langer het minimaal aantal transporten dat was overeengekomen, waarmaken. De transporteur eiste daarop een schadevergoeding, die de fabrikant weigerde te betalen. De fabrikant bood de transporteur wel andere trajecten aan, op het vasteland, die de transporteur echter niet wilde uitvoeren. In eerste aanleg gaf de rechtbank de fabrikant nog ongelijk; het Hof van Beroep te Gent wees echter de vordering van de transporteur tot schadevergoeding af.

Het Hof oordeelde dat de transporteur misbruik maakte van zijn recht op schadevergoeding, ter compensatie van het minimaal aantal transporten dat niet werd gerealiseerd. Het Hof merkte daarbij op dat het oorspronkelijk contractueel evenwicht door volstrekt onvoorzienbare en onafwendbare gevolgen (van de internationale crisis) is verstoord en de transporteur handelde op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat van een normale uitoefening van zijn rechten als voorzichtig en bezorgde partij.

Vermits naar Belgisch recht toepassing wordt gemaakt van de leer van de goede trouw, is grote omzichtigheid vereist en dient de concrete invulling ervan best weloverwogen te gebeuren, zodat bij betwisting nadien, een onafhankelijke rechter begrip kan tonen voor uw situatie en ook bereid is u te ontslaan van uw (normale) verplichtingen.

Benoit Beele

Ce site web utilise des cookies

Bepaal uw voorkeur hier

`