Prime Advice for Excellent Performance.

Praktijk

Belexa advocaten betracht een kwaliteitsvolle juridische dienstverlening te waarborgen.  We zijn alert voor alle aspecten van een dossier en hebben oog voor tactisch inzicht in de gestelde problematiek alsmede voor de opportuniteiten in elke fase van de uitvoering van de opdracht.

Belexa advocaten streeft daarom naar volledige transparantie, zowel inzake prestaties als inzake erelonen en kosten.

Specificatie van de verrichte werkzaamheden en de kosten wordt op het eerste verzoek van de cliënt toegestuurd. Tijdens de samenwerking bekomt de cliënt reeds een goed zicht op de prestaties verleend door Belexa Advocaten.

Wij maken een onderscheid tussen erelonen, kantoorgebonden (administratie)kosten en door ons voorgeschoten kosten aan derden.

§1. Tenzij anders overeengekomen werd, worden de verrichte werkzaamheden onder de post erelonen aangerekend op basis van een forfaitair bedrag, waarbij in hoofdzaak rekening wordt gehouden met de tijd die aan een bepaald dossier wordt besteed en het uurtarief van de advocaten die de betrokken prestaties verrichten. Daarnaast wordt rekening gehouden met de aard van de zaak, de inzet van de zaak, de moeilijkheidsgraad van de zaak, de ervaring van de behandelde advocaat en het dringend karakter van de opdracht. Ingeval de zaak met een gunstig resultaat wordt afgehandeld, heeft Belexa Advocaten het recht om een succesfee in rekening te brengen.

Uit de praktijk blijkt dat het uurtarief bij Belexa Advocaten voor de meeste dossiers varieert tussen € 105 en € 115 excl. BTW.

§2. Onder de post administratiekosten worden kosten voor de opening van het dossier of deeldossiers, dactylografiekosten, afdruk- en kopiekosten, verzendingskosten, telefoonkosten, verplaatsingskosten, parkeerkosten, ... aangerekend. In deze kost is tevens het bewaren van uw dossier na afsluiting ervan inbegrepen.

§3. Belexa Advocaten en de cliënt kunnen onderling - bijvoorbeeld voor incassozaken, onbetwiste zaken, corporate housekeeping, in-house consulting en eenvoudigere zaken - andere formules voor de berekening van de erelonen en de administratiekosten overeenkomen. Dergelijke formules kunnen ondermeer bestaan in (a) de aanrekening van een forfaitair bedrag of (b) de aanrekening van enkel intresten, schadebeding en/of de rechtsplegingsvergoeding per zaak (ongeacht of deze bedragen effectief kunnen worden gerecupereerd door de cliënt).

§4. Onder de post kosten worden de kosten die Belexa Advocaten heeft voorgeschoten aan derden, zoals griffies, hypotheekkantoren, registratiekantoren, officiële of officieuze databanken, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, accountants, revisoren, deskundigen en (binnenlandse en buitenlandse) instanties, aangerekend, dit tegen kostprijs (meer BTW indien van toepassing).

§5. In de loop van de behandeling van het dossier kunnen er op geregelde tijdstippen voorschotten, zo niet tussentijdse afrekeningen worden gevraagd.

§6. Meer informatie vindt u in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze dienstverlening.

Recent nieuws