Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

15 november 2018

Office on Wheels lanceert win-win voor werkgever én werknemer

Fiscaliteit en rechtszekerheid verstaan zich niet altijd even goed met elkaar. Een voorafgaande beslissing in fiscale zaken komt hier gedeeltelijk aan tegemoet. Voor de cvba Office On Wheels kon ons kantoor dergelijke voorafgaande beslissing of fiscale ruling bekomen. De fiscus bevestigde dat de kosten voor de dienstverlening van Office On Wheels in hoofde van de werkgever ten belope van 120% aftrekbaar zijn terwijl dit voor de werknemers niet als een bezoldiging wordt belast. We lichten graag even toe.

Negen autocarondernemingen met een weldoordachte eigentijdse visie op de mobiliteitsproblematiek die ons land kenmerkt, hebben in de schoot van de beroepsvereniging van autobus en autocarondernemers (BAAV), de cvba Office On Wheels opgericht teneinde kantoorbussen in te leggen die ‘s morgens werknemers ophalen op diverse verkeersknooppunten teneinde ze naar diverse bedrijven, bedrijventerreinen en/of belangrijke mobiliteitsknooppunten van waar een directe connectie naar de werkplek vertrekt, te brengen.

Deze daartoe speciaal uitgeruste kantoorbussen bieden de standaardfaciliteiten van een kantoor zodat de reistijd als effectieve werktijd kan worden benut. De passagiers hebben zo elk meer dan voldoende ruimte en beschikken over een voldoende ruim werkblad terwijl een performante internetverbinding hen toelaat om de gebruikelijke pendel- en of filetijd te benutten als werktijd. Gebruik maken van de kantoorbus kan in een eerste fase slechts met specifieke toestemming van de werkgever ten aanzien van wie de dienstverlening van Office On Wheels wordt gefactureerd.

Office On Wheels wenste evenwel bevestigd te zien dat het vervoer van werknemers dat zij aan de respectievelijke werkgevers factureert onder het toepassingsgebied van artikel 64ter WIB 92 ressorteert terwijl de kosten die door de werkgever worden betaald niet als een bezoldiging in hoofde van de werknemers wordt belast omdat deze onder een vrijstellingsregeling ingeschreven in artikel 38 WIB 92 valt.

Office On Wheels deed op ons kantoor een beroep om voor haar een aanvraag tot voorafgaande beslissing in fiscale zaken te verzorgen.

Het systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken werd ingeschreven in de Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Een aanvraag tot voorafgaande beslissing dient behoorlijk gemotiveerd te zijn en dient alvast een verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen waarop de beslissing moet slaan bevatten. Dergelijke voorafgaande beslissing wordt maximaal voor een termijn van 5 jaar verschaft en bindt de fiscale administratie. Als belastingplichtige bekomt u aldus rechtszekerheid nopens de vraag hoe de fiscale wet zal worden toegepast op een concrete situatie of verrichting. Ook de Vlaamse Belastingdienst kent een eigen rulingbeleid dat duidelijk haar wortels heeft in het federale systeem.

Wanneer u als werkgever uw werknemers gebruik laat maken van de kantoorbussen die door Office On Wheels worden ingelegd, dan zal op deze kosten de verhoogde aftrek van toepassing zijn. Artikel 64ter WIB 92 bepaalt immers dat de kosten die zijn gedaan of gedragen wanneer een werkgever of een groep van werkgevers gemeenschappelijk vervoer van personeelsleden tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling heeft ingericht ten belope van 120% aftrekbaar zijn.

Aldus de dienst voorafgaande beslissingen inzake fiscale zaken is deze verhoogde aftrek van toepassing op het vervoer dat door Office On Wheels wordt ingericht.

We wijzen er evenwel op dat met ingang van het aanslagjaar verbonden aan het belastbaar tijdperk dat ten vroegste een aanvang kan nemen op 1 januari 2020, deze verhoogde aftrek wordt opgegeven. Dit ingevolge de Wet van 25 december 2017 die op 29 december 2017 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd.

Overeenkomstig artikel 31, tweede lid, 2° WIB 92 dienen alle beloningen die voor de werknemer de opbrengst van zijn arbeid in dienst van een werkgever zijn, geacht bezoldigingen te zijn en dit met inbegrip van de voordelen van alle aard die de werknemer verkrijgt. Behoudens de toepassing van een vrijstellingsregime zou de werknemer aldus worden belast op de kosten die de werkgever betaalt voor het gebruik van de kantoorbussen die door Office On Wheels worden ingelegd. De bekomen ruling bevestigt evenwel dat: “Het voordeel dat aldus in hoofde van de werknemer voortvloeit uit het kosteloze gebruik van de door de aanvrager ingelegd kantoorbussen, waarbij de werkgever de uitgaven rechtstreeks aan Office On Wheels cvba betaalt, dient te worden vrijgesteld als een sociaal voordeel in de zin van art. 38, §1, 1e lid, 11° WIB 92.”

We hebben meteen ook het scenario voorgelegd waarbij de werkgever een vergoeding zou betalen of terugbetalen aan de werknemer die rechtstreeks met Office On Wheels zou contracteren. De dienst voorafgaande beslissingen bevestigde ons dat ook deze vergoeding wordt vrijgesteld doch binnen de grenzen die door art. 38, §1, eerste lid, 9°, b) WIB 92 worden uitgezet. Dit betekent dat de vergoeding die door de werkgever wordt betaald aan de werknemer slechts vrijgesteld is voor een bedrag dat maximaal gelijk is aan de prijs van een treinabonnement eerste klasse voor de afstand afgelegd met de kantoorbus voor zover de beroepskosten in hoofde van de werknemer forfaitair worden bepaald.

Gebruik maken van de kantoorbussen die door Office On Wheels worden ingelegd, betekent aldus dat de werknemer zijn pendel- maar vaak filetijd optimaal kan benutten als werktijd terwijl de kosten zowel in hoofde van de werkgever als de werknemer in het fiscaal meest gunstige regime vallen. Office On Wheels kan dienaangaande eenvoudigweg verwijzen naar de voorafgaande beslissing in fiscale zaken van 2 oktober 2018 die voor de maximumtermijn van 5 jaar werd uitgereikt.

Wenst u zelf fiscale rechtszekerheid te bekomen met betrekking tot een concrete situatie of verrichting, contacteer ons dan geheel vrijblijvend voor een eerste kort overleg.

Wenst u meer te weten te komen over Office On Wheels, surf dan zeker even naar www.officeonwheels.be.

Jens Rau

Recent nieuws