Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

24 augustus 2013

Gerechtelijke reorganisatie (WCO) : de wetgever komt tegemoet aan een aantal verzuchtingen

De wetgever bracht een aantal wijzigingen aan aan de reglementering inzake de continuïteit van de ondernemingen. De meeste van deze wijzigingen traden in werking op 1 augustus jl.

Naast een aantal verduidelijkingen beoogt de wetswijziging:

  • het toepassingsveld van de wet uit te breiden tot de landbouwers;
  • de preventie en de opsporing van ondernemingen in moeilijkheden te verbeteren;
  • de toegang tot het dossier van de gerechtelijke reorganisatie te verbeteren, en de kennisgeving aan de schuldeisers te verbeteren;
  • een einde te maken aan bedrieglijke en ongepaste aanvragen tot gerechtelijke reorganisatie en de schuldeisers beter te beschermen;
  • het systeem van opschorting uit te breiden tot de partner en ex-partner van de persoon die door de opschorting wordt beschermd.

Wij lichten hierna enkele wijzigingen toe.

Aard van de schuldvordering

De wetwijziging bepaalt dat de aard van de schuldvordering moet worden bepaald op het ogenblik van het openen van de procedure. Daarmee wordt een einde gemaakt aan de praktijk waarbij vnl. de fiscale administratie lopende een gerechtelijke reorganisatie een wettelijke hypotheek vestigde lastens de schuldenaar om alzo een betere behandeling te bekomen.
Bij overeenkomsten met blijvende prestaties ook na de opening van een gerechtelijke reorganisatie, vallen de schuldvorderingen uit prestaties geleverd tijdens de opschorting niet onder de opschorting, zoals leveringen onder een concessie of het opnemen van bancaire kredieten na het openen van een procedure. Schuldeisers van die vorderingen hebben nog steeds alle mogelijkheden om deze te innen, desnoods gerechtelijk.
 

Dossier van de gerechtelijke reorganisatie

De aangepaste wet voorziet uitdrukkelijk dat op de griffie een dossier van de gerechtelijke reorganisatie moet worden bijgehouden, waarin alle informatie m.b.t. de procedure moet worden opgenomen. Met tijd zou dit dossier zelfs elektronisch toegankelijk moeten zijn. Ondertussen kan iedere schuldeiser inzage krijgen in dit dossier of tegen betaling een afschrift van dit dossier ontvangen.
Op die wijze hoopt de wetgever de betrokkenheid van de schuldeisers te verhogen, zonder noemenswaardige kosten voor die schuldeisers.
Indien die schuldeiser bovendien zijn titel (meestal zijn factuur) neerlegt in dit dossier, dan wordt daarmee de verjaring van de invordering van zijn titel gestuit, en geldt die neerlegging als een ingebrekestelling lastens zijn debiteur. Zo kunnen schuldeisers de eventuele gerechtelijke invordering van hun schuldvordering uitstellen tot er meer zicht bestaat op de uitkomst van de procedure tot gerechtelijke reorganisatie.
 

Aanstelling van een voorlopig bestuurder bij de schuldenaar

De continuïteit van een onderneming wordt in de praktijk dikwijls bedreigd door tekortkomingen bij het beheer ervan, die niet noodzakelijk een (juridische) fout uitmaken. De tekortkomingen in het bestuur kunnen ook te wijten zijn aan onenigheid, wederzijds ernstig onbegrip, voortdurende en verlammende uiteenlopende opvattingen binnen de beheersorganen.
In die gevallen kan de rechtbank een gerechtsmandataris aanstellen met de opdracht die de rechtbank bepaalt, of zelfs een voorlopig bestuurder die het bestuur van de onderneming overneemt. Deze maatregel is op zich niet zo vernieuwend, maar de nieuwe wetgeving wenst de aanwijzing van dergelijke gerechtsmandatarissen en voorlopige bestuurders vooral te vergemakkelijken en te versnellen.
 

Bescherming uitgebreid

In de aangepaste wet wordt de opschorting ook uitgebreid ten voordele van de echtgenoot, de gewezen echtgenoot en de wettelijk samenwonende die krachtens de wet mee moet instaan voor de schulden van de persoon die de gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd.
Schuldeisers kunnen wel verder uitvoeren jegens de borgen, maar kosteloze borgen kunnen wel om de opschorting verzoeken.
 

Voortijdige beëindiging van de procedure

In de aangepaste wet zullen misbruiken sneller kunnen worden bestraft met een voortijdige beëindiging van de procedure. Iedere belanghebbende kan daartoe initiatief nemen. In de praktijk bleek dat schuldeisers niet happig waren om nog enig initiatief te nemen. Voortaan zal de gedelegeerd rechter vrij eenvoudig het initiatief kunnen nemen om de rechtbank te laten oordelen over de eventuele voortijdige beëindiging van de procedure. Schuldeisers kunnen hem uiteraard ook informeren omtrent de werkelijke gang van zaken.
 

Herkansing bij afgewezen reorganisatieplan

Onder huidige wetgeving kon het reorganisatieplan worden goedgekeurd door de schuldeisers, maar afgewezen door de rechtbank, omdat b.v. de economische openbare orde werd geschonden. De nieuwe wet voorziet voortaan de mogelijkheid dat de rechtbank de schuldenaar zou toelaten een aangepast reorganisatieplan voor te leggen.
 

Benoit Beele

Recent nieuws