Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

10 oktober 2018

UBO-register: aandeelhouders niet langer anoniem

In het kader van de Europese antiwitwaswetgeving worden alle vennootschappen, verenigingen, stichtingen, trusts en andere juridische constructies die daarmee vergelijkbaar zijn, verplicht om informatie over hun uiteindelijke begunstigde in te voeren in een elektronisch centraal register, beheerd door de FOD Financiën.

Wie zijn de uiteindelijke begunstigden?

De uiteindelijke begunstigde van een vennootschap zijn de fysieke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een vennootschap.

25% van de aandelen en/of stemrechten geldt als een indicatie dat de fysieke persoon een toereikend belang heeft om zeggenschap te hebben over de vennootschap. Maar het zeggenschap kan ook blijken uit andere feiten, zoals een vetorecht, het recht om de leden van de raad van bestuur te benoemen of andere afspraken gemaakt in het kader van een aandeelhoudersovereenkomst. Wanneer op die wijze geen uiteindelijke begunstigden kunnen worden geïdentificeerd, wordt het leidinggevend personeel geacht de uiteindelijke begunstigde te zijn.

Welke informatie moet worden vermeld in het UBO-register?

Vooreerst moet de identiteit van de uiteindelijke begunstigde worden meegedeeld (naam, geboortedatum, verblijfsadres, rijksregisternummer, …).

Maar ook informatie over de aard van het belang of het zeggenschap moeten worden meegedeeld, zoals b.v. de datum waarop de persoon uiteindelijke begunstigde is geworden, het percentage van de aandelen in de vennootschap en wanneer het om een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde gaat, het aantal tussenpersonen, de identiteitsgegevens van deze tussenpersonen en het gewogen percentage van de aandelen in die vennootschap.

Hoe moet de informatie worden meegedeeld?

De registratie van de informatie gebeurt via de applicatie MyMinfFin Pro (zie website van FOD Financiën). Het is de verplichting van het bestuur van een vennootschap om de uiteindelijke begunstigde van de vennootschap te registreren.

Wanneer moet de informatie worden meegedeeld?

Hoewel de wetgeving in werking treedt op 31 oktober 2018, verwacht de overheid dat de informatie tegen uiterlijk 31 maart 2019 voor de eerste maal wordt geregistreerd.

De informatie moet vervolgens ten minste jaarlijks worden bijgewerkt.

Wie heeft toegang tot de gegevens in het UBO-register?

Vooreerst hebben de overheidsdiensten die belast zijn met de strijd tegen het witwassen van geld en terrorisme, inclusief de fiscale autoriteiten, toegang tot dit register.

Daarnaast hebben al zij op wie een waakzaamheidsverplichting rust in het kader van de antiwitwaswetgeving toegang tot dit register, zijnde o.m. kredietinstellingen, verzekeraars, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, boekhouders, notarissen, gerechtsdeurwaarders, advocaten, vastgoedmakelaars, etc.

Maar ook elke particulier kan inzage in het register vragen. Hij krijgt wel geen toegang tot alle informatie; hij kan zo de naam van de uiteindelijke begunstigde achterhalen (niet de voornaam), de datum waarop de persoon uiteindelijke begunstigde is geworden, of het om een rechtstreekse of onrechtstreeks belang gaat en de omvang van het belang. Een particulier die inzage wenst, dient zijn aanvraag te motiveren. Een particulier kan ook enkel informatie opvragen op basis van het KBO-nummer of op basis van de naam van de vennootschap.

Elke toegang tot het register dient te passen binnen de doelstelling van de wetgeving (antiwitwas en terrorismebestrijding), en de verkregen informatie dient vertrouwelijk te worden bewaard en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden. Opzoeking in het register zijn ook onderworpen aan een administratieve kost.

Informatieplicht aan de uiteindelijke begunstigde

Elke vennootschap moet haar uiteindelijke begunstigde(n) informeren over het register, de toegangsmogelijkheid, het recht om kennis te nemen van zijn/haar gegevens opgenomen in het register, het recht op verbetering van die gegevens en de bewaartermijn van de opgeslagen gegevens. Ook de FOD Financiën zal de uiteindelijke begunstigde informeren dat zij werd geregistreerd.

Sanctie

Op de niet-naleving van de regelgeving inzake dit UBO-register staan administratieve boetes die kunnen variëren van 250 euro tot 5.000.000 euro of 10% van de jaarlijkse netto-omzet van het voorbije boekjaar.

Recent nieuws