Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

3 juli 2018

Eigendomsvoorbehoud, ook wanneer uw goederen zijn doorverkocht ? Ja, indien…

Een clausule van eigendomsvoorbehoud is zeer gebruikelijk in algemene factuurvoorwaarden. Het is in principe enkel tegenstelbaar aan uw mede-contractant, maar de nieuwe Pandwet biedt de schuldeiser mits registratie meer mogelijkheden en een betere positie. De wijze van uitvoering van uw rechten is ook aangepast bij faillissement van uw klant.

Een leverancier levert goederen aan zijn klant en bedingt in zijn verkoopovereenkomst een eigendomsvoorbehoud. De leverancier blijft daardoor, ondanks levering, eigenaar van de goederen totdat de prijs integraal is betaald. Hij kan die goederen terugvorderen wanneer de klant in gebreke blijft de prijs te betalen.

Maar wat als uw klant deze goederen doorverkoopt ?

Vermits dat eigendomsvoorbehoud enkel met uw klant werd overeengekomen, kan u als leverancier uw goederen in principe niet meer terugvorderen zodra deze zijn doorverkocht en de derde-verkrijger in bezit is gesteld van die goederen.

Dat is echter niet altijd zo.

In rechtspraak wordt aanvaard dat een professionele opkoper een informatie- en onderzoeksplicht heeft en verplicht is na te gaan of op de goederen die hij wenst aan te kopen, een eigendomsvoorbehoud rust. Miskent die opkoper die plicht, dan kan de leverancier toch rechtstreeks die opkoper aanspreken tot teruggave van zijn goederen.

Eigendomsvoorbehoud beter beschermen

Sinds de inwerkingtreding van de Pandwet op 1 januari 2018 wordt aan het eigendomsvoorbehoud een betere bescherming verleend.

In veel gevallen zal u er belang bij hebben om uw eigendomsvoorbehoud te laten registreren in het Nationale Pandregister. Door de registratie in het Pandregister wordt uw eigendomsvoorbehoud namelijk tegenwerpelijk aan iedereen ! U kan dan bij elke derde-verkrijger uw goederen terughalen wanneer de prijs onbetaald blijft.

Meer nog, door registratie in het Pandregister blijft uw eigendomsvoorbehoud zelfs behouden wanneer uw klant uw (roerende) goederen zou incorporeren in een onroerend goed !

Eigendomsvoorbehoud opnemen in algemene voorwaarden ?

Het is aangewezen om het eigendomsvoorbehoud op te nemen in uw algemene voorwaarden. Maar veel belangrijker is dat het eigendomsvoorbehoud schriftelijk is meegedeeld aan de koper uiterlijk op het ogenblik van de levering van de goederen. Handelaars moeten er niet schriftelijk mee instemmen, maar consumenten wel, door ondertekening van dat schriftelijk document.

Wat als uw klant wordt toegelaten tot de gerechtelijke reorganisatie (WCO) ?

Met een eigendomsvoorbehoud blijven de goederen formeel in uw vermogen. U wordt beschouwd als buitengewone schuldeiser in de opschorting en verdient een betere bescherming dan de gewone schuldeiser. U moet niet langer een schuldvermindering van uw schuldvordering aanvaarden. Wel zal u in de praktijk bijna altijd die erkenning en betere bescherming (tijdig) moeten opeisen.

Wanneer bovendien het eigendomsvoorbehoud is geregistreerd in het Pandregister, dan wordt uw bevoorrechte status erkend ten belope van het bedrag waarvoor u zich heeft geregistreerd, en moet geen discussie worden gevoerd over de realisatiewaarde van de goederen. De beperkte kostprijs van een pandregistratie is al snel terug verdiend, los van de voordelen hierboven beschreven.

Wat als uw klant failliet wordt verklaard ?

In dat geval kan u zich steeds beroepen op uw voorrecht als onbetaalde verkoper, maar u kan ook beslissen uw verkochte goederen terug te nemen. Die beslissing moet u wel meedelen vóór de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen.

Indien de bewaring of de teruggave van de goederen kosten veroorzaakt ten laste van de faling, kan de curator wel vergoeding voor die kosten eisen, en zolang een retentierecht uitoefenen.

Bezit de gefailleerde niet langer uw goederen dan is teruggave uiteraard niet mogelijk, en zal het voorrecht als onbetaalde verkoper hoogstens kunnen worden uitgeoefend op de prijs die onbetaald zou zijn gebleven in de doorverkoop.

Het Pandregister, eenvoudig…

Een registratie in het pandregister is eenvoudig. U hebt de goedkeuring van uw contractspartij niet nodig. U kan die registratie ook op elk ogenblik wijzigen, vernieuwen of verwijderen.

Benoit Beele

Recent nieuws