Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

9 maart 2017

Het Europees bankbeslag : een nieuw instrument om uw vordering betaald te zien

Sinds 18 januari 2017 is het mogelijk een Europees (bewarend) bankbeslag te leggen. Een schuldeiser kan een verzoek indienen bij de rechtbank om op de bankrekening van zijn buitenlandse debiteur beslag te mogen leggen. De schuldeiser moet zelfs de gegevens van de bankrekening van zijn debiteur niet noodzakelijk kennen.

Deze nieuwe procedure volgt uit een Europese Verordening. Met een enkele akte kan een schuldeiser de bankrekeningen van zijn schuldenaar in de verschillende Europese lidstaten (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Denemarken) laten blokkeren. Deze mogelijkheid kan niet alleen worden gebruikt als er al een uitspraak van een rechter is verkregen, maar ook voor of tijdens een gerechtelijke procedure, om te voorkomen dat banktegoeden verdwijnen.

Ondernemingen ontzagen zich in het verleden al te vaak om over te gaan tot grensoverschrijdende inning van vorderingen. De Europese Commissie schat zelfs dat jaarlijks ca. 600 miljoen aan schuldvorderingen wordt afgeschreven doordat ondernemingen afzien om hun vorderingen op buitenlandse debiteuren te innen.

Er bestaan al een aantal Europese Verordeningen die het nemen van incassomaatregelen t.a.v. buitenlandse debiteuren vergemakkelijken. Met het Europees bankbeslag komt er nu een bijkomend instrument bij.

De nieuwe regels zijn van toepassing op geldelijke vorderingen in burgerlijke- en handelszaken in grensoverschrijdende situaties binnen de EU. De nieuwe regels gelden niet voor alle vorderingen. Voor vorderingen ingevolge het huwelijksvermogensrecht, testamenten en erfenissen en voor vorderingen in een insolventieprocedure, sociale zekerheid en arbitrage kan niet van de nieuwe regels gebruik gemaakt worden.

Gestandaardiseerde procedure

Het verzoek om een bevel tot bankbeslag wordt ingediend via een standaardformulier. De schuldeiser moet in zijn verzoek aan de rechtbank afdoende aantonen dat er een reëel risico bestaat dat de latere inning van de vordering onmogelijk wordt gemaakt of wordt bemoeilijkt in afwezigheid van dergelijk bevel. Als de schuldeiser nog niet over een uitvoerbare titel, zoals een vonnis, beschikt op grond waarvan de schuldenaar de vordering moet voldoen, moet hij bovendien toelichten waarom zijn vordering gegrond is.

De procedure verloopt eenzijdig, zonder kennisgeving aan de schuldenaar. Het verrassingseffect voorkomt dat de schuldenaar zijn geld verplaatst, verbergt of uitgeeft.

Om de belangen van de schuldenaar te beschermen kan de rechtbank de verzoeker verplichten om een zekerheid te stellen. Het bedrag van de zekerheid moet volstaan om misbruik van de procedure te voorkomen en eventueel door de schuldenaar geleden schade ten gevolge van het bevel te vergoeden.

Informatie over rekeningen van debiteur

De Europese Verordening voorziet in een mechanisme waarbij de schuldeiser via de rechtbank informatie kan opvragen over de bankrekeningen van de schuldenaar, indien de schuldeiser niet weet waar de schuldenaar bankrekeningen aanhoudt.

Die mogelijkheid bestaat in principe enkel wanneer de schuldeiser reeds beschikt over een uitvoerbare titel, zoals een vonnis.  Als de schuldeiser over een uitvoerbare titel beschikt die nog niet uitvoerbaar is, kan het inwinnen van de rekeninginformatie slechts gebeuren onder bepaalde voorwaarden. De schuldeiser moet dan onder meer aantonen dat de informatie dringend moet worden verstrekt om te vermijden dat de latere inning van de vordering in het gedrang dreigt te komen, waardoor de financiële situatie van de schuldeiser aanzienlijk zou verslechteren.

Blokkering rekeningen

Zodra het bevel wordt betekend aan de bank, moet deze er onverwijld uitvoering aan geven. De bankrekeningen van de schuldenaar worden geblokkeerd ten belope van de hoogte van de vordering van de schuldeiser. Het surplus blijft beschikbaar.

Procedure ten gronde vereist

Als de schuldeiser een verzoek om een beslagbevel heeft ingediend voordat hij een procedure ten gronde aanhangig heeft gemaakt, is hij verplicht om binnen een door de rechter te bepalen termijn een procedure te starten. Doet hij dat niet, dan vervalt het beslagbevel automatisch. Bankbeslag na een procedure ten gronde is ook mogelijk.

*

Ten opzichte van het (Belgische) derdenbeslag biedt deze Verordening tot voordeel dat rekeninginformatie van de debiteur bij banken kan worden opgevraagd. Daarmee kan gericht worden gezocht of en waar een schuldeiser (voldoende) verhaal kan halen voor onbetaald gebleven vorderingen.

Benoit Beele

Recent nieuws