Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

19 december 2016

Cassatiearrest maakt flitsboetes niet onwettig

De Morgen kopte op 14 december ll.:  “Arrest Hof van Cassatie maakt flitsboetes onwettig”

Diezelfde dag stelde ook Het Laatste Nieuws dat een arrest van het Hof van Cassatie flitsboetes onwettig zou maken terwijl Kim Evenepoel in De Tijd het volgende schreef:

“Elke verkeersboete die de politie uitschrijft op basis van een nummerplaat, zonder de bestuurder ook effectief tegen te houden, is onwettig.”

Kennelijk heeft geen enkele van deze journalisten effectief de kwestieuze cassatiearresten dd. 13 december 2016 (http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20161213-2) gelezen want het Hof van Cassatie stelt in geen geval dat flitsboetes onwettig zijn.

Het bewuste cassatieberoep is gericht tegen een vonnis gewezen door de Nederlandstalige correctionele rechtbank van Brussel dd. 11 mei 2016. Deze correctionele rechtbank heeft geoordeeld dat de politie voor de identificatie van de houder van een kentekenplaat een beroep kan doen op de gegevens opgenomen in de Kruispuntbank van de voertuigen en dat, en nu komt het, zonder te beschikken over een machtiging van het Sectoraal comité voor de federale overheid voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het Hof van Cassatie heeft, en dat volledig terecht, gesteld dat deze stelling faalt naar recht.

De Wet Kruispuntbank Voertuigen bepaalt immers dat een machtiging van het Sectoraal comité voor de federale overheid voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vereist is voor elke toegang tot de gegevens van voornoemde Kruispuntbank. Waar de correctionele rechtbank te Brussel heeft gesteld dat omwille van het feit dat de politie belast is met de opdracht om overtredingen op de verkeersreglementen op te sporen en vast te stellen zonder voormelde machtiging voor de identificatie van de titularis van de nummerplaat de Kruispuntbank Voertuigen kan raadplegen, heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat dit niet correct is.

Evenwel heeft dit vooralsnog niet het gevolg dat de flitsboetes onwettig zijn.

De identificatie zonder voorafgaande machtiging, brengt daarentegen wel met zich mee dat er sprake is van onregelmatig verkregen bewijsmateriaal. Dienaangaande bepaalt de wet (art. 32 V.T.Sv.), die vooralsnog in de hiërarchie van de rechtsbronnen voor de (cassatie)rechtspraak komt, dat onregelmatig verkregen bewijs enkel nietig is in volgende drie gevallen:

Of de naleving van de betrokken vormvoorwaarden wordt voorgeschreven op  straffe van nietigheid. De Wet Kruispuntbank Voertuigen schrijft wel voor dat er een voorafgaande machtiging voorhanden moet zijn doch stelt niet dat dit op straffe van nietigheid is.

Of de begane onregelmatigheid tast de betrouwbaarheid van het bewijs aan. Met of zonder machtiging: de betrouwbaarheid van de gegevens in de Kruispuntbank voertuigen blijven even betrouwbaar.

Of het gebruik van het onregelmatig verkregen bewijs tast het recht op een eerlijk proces aan. Hieromtrent dienen twee hypotheses zich aan.

In de eerste hypothese heeft men de overtreder, t.t.z. de titularis van de nummerplaat van het voertuig waarmee een snelheidsovertreding werd begaan, opgespoord teneinde een inlichtingenformulier te bezorgen. Met dit inlichtingenformulier wordt er gevraagd wie de inbreuk beging en of de effectieve overtreder de inbreuk erkent. Vervolgens wordt er mogelijks gedagvaard door het openbaar ministerie, kunt u het dossier inzien en kunt u zich (al dan niet met bijstand van een advocaat) verdedigen voor de politierechter. Voorhouden dat de rechten van verdediging op die manier worden geschaad, lijkt ons niet echt overtuigend. De overtreder heeft immers erkend de inbreuk te hebben gepleegd en kan zich hiertegen verdedigen.

Een tweede hypothese is dat u nooit de mogelijkheid kreeg om duidelijkheid te scheppen omtrent de effectieve bestuurder op het ogenblik van de feiten; men heeft u bijvoorbeeld nooit een inlichtingenblad overgemaakt. Dat men dit inlichtingenblad zou hebben overgemaakt dient te worden bewezen door het parket. In ieder geval wordt dit formulier niet per aangetekende post bezorgd zodat dit bewijs leveren allerminst een evidentie is.

In voorkomend geval dat u niet de mogelijkheid krijgt om mee te delen wie de inbreuk beging maar er gewoon wordt overgegaan tot dagvaarding van de titularis van de nummerplaat zou er eventueel wel sprake kunnen zijn van het recht op eerlijk proces. Dit is echter geen certitude nu u alsnog het dossier zult kunnen inzien en uw middelen in rechte zult kunnen uiteenzetten voor de rechtbank.

Aldus is het manifest onwaar dat het Hof van Cassatie zou hebben geoordeeld dat flitsboetes onwettig zijn, dit niettegenstaande de talrijke andersluidende berichtgevingen in diverse media.

Het Hof van Cassatie heeft louter geoordeeld dat de politie, teneinde persoonsgegevens te verwerven uit de Kruispuntbank voertuigen, over een voorafgaande machtiging dient te beschikken en dat hun opdracht om verkeersovertredingen op te sporen geen dergelijke machtiging impliceert; niet meer, niet min.

Omwille van het feit dat het Hof van Cassatie het bestreden heeft gecasseerd, zal alsnu een andere correctionele rechtbank zich over het kwestieuze dossier dienen te buigen. Wordt dus vervolgd.

In ieder geval doet u er nog steeds goed aan om uw snelheid te regelen; speculeren op voormeld cassatiearrest zou immers een dure aangelegenheid kunnen worden. Bovendien heeft deze cassatierechtspraak enkel betrekking op titularissen-natuurlijke personen van nummerplaten. Vennootschappen vallen hoe dan ook uit de boot.

Jens Rau

Recent nieuws