Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

12 juni 2013

Registratierechten op vonnissen en arresten

Moeten er registratierechten betaald worden op vonnissen en arresten?

Ja. Het Wetboek der Registratierechten voorziet in haar art. 143 dat er registratierechten verschuldigd zijn op vonnissen en arresten die een veroordeling tot betaling van een bedrag van minstens 12.500 EUR inhouden. Middels deze registratierechten rekent de Staat een vergoeding aan ter dekking van de kosten die zij heeft moeten maken om een vonnis of een arrest uit te spreken. De registratierechten worden begroot op 3% van het bedrag waartoe werd veroordeeld. 


Wie dient de registratierechten te betalen?

In de eerste plaats zal de belastingadministratie zich tot de veroordeelde schuldenaar richten om betaling van voormelde rechten te bekomen. Indien echter zou blijken dat de in het ongelijk gestelde partij insolvabel is of nalaat zijn betalingsverplichting te voldoen, kan men zich eveneens richten tot de in het gelijk gestelde partij. Hierbij dient meteen opgemerkt te worden dat de partij die door de rechtbank in het gelijk werd gesteld slechts tot betaling van de helft van de door de schuldenaar aan hem uitgekeerde bedragen gehouden zal kunnen worden. Het is evident dat dit voor problemen zorgt wanneer de debiteur in staat van faillissement werd verklaard en het actief bijgevolg ontoereikend is. 

Kan men de betaling van registratierechten vermijden?    

Ja. Wanneer een schuldeiser kennis heeft of vreest dat zijn debiteur over onvoldoende activa beschikt om de vordering integraal te voldoen, is het aangewezen om een provisioneel bedrag te vorderen van hoogstens 12.499 EUR. Op dit bedrag hoeven dan geen registratierechten betaald te worden, terwijl de zaak later en op eenvoudige wijze opnieuw voor de rechtbank opgeroepen kan worden. De rechtbank zal zich in voormeld geval ook pas later moeten uitspreken over de gerechtskosten waaromtrent nog geen beslissing werd geveld.
Moeten registratierechten betaald worden als partijen een minnelijke regeling treffen?
Indien partijen een dading sluiten met betrekking tot een dispuut dat voor de rechtbank ingeleid werd, hoeven in principe geen registratierechten betaald te worden.
De rechtbank bekrachtigt immers enkel het tussen partijen tot stand gekomen akkoord en spreekt geen veroordeling uit.

Besluit

Wanneer uw debiteur veroordeeld wordt tot betaling van bedragen die 12.500 EUR overstijgen, kan dit ook voor u als schuldeiser vervelende gevolgen teweeg brengen. Alvorens een veroordeling van uw schuldenaar te benaarstigen, doet u er bijgevolg goed aan de solvabiliteit van uw debiteur na te trekken, bijvoorbeeld via gespecialiseerde databanken of via een gerechtsdeurwaarder. 

Christophe Knockaert

Recent nieuws