Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

28 oktober 2016

Eigen huurregels voor Pop Up-winkels.

Pop up-winkels vallen niet onder de klassieke handelshuurwetgeving. De Vlaamse decreetgever heeft voor deze kortlopende huurcontracten een eigen reglementering uitgewerkt, die in werking treedt vanaf 1 september 2016.

De nieuwe reglementering is van toepassing op huurovereenkomsten die aan volgende 5 voorwaarden voldoen :

  • het betreft een huur van onroerende goederen of van gedeelten van onroerende goederen;
  • dat door de huurder in hoofdzaak wordt gebruikt voor het uitoefenen van een kleinhandel of het bedrijf van een ambachtsman;
  • er moet rechtstreeks contact zijn tussen de huurder en het publiek;
  • de overeenkomst moet expliciet zijn aangegaan;
  • de overeenkomst wordt gesloten voor een termijn van maximaal één jaar.

De handelshuurwet is niet van toepassing op deze kortlopende huurcontracten.

Looptijd

De kortlopende huurcontracten voor pop up’s eindigen automatisch op hun einddatum, zonder opzegging en zonder dat de huurder recht heeft op een huurhernieuwing. Mits wederzijds akkoord kan de huur zelfs meerdere malen worden verlengd. Dat moet wel schriftelijk gebeuren. Zodra de totale duur van de huur langer is dan één jaar, valt deze onder de handelshuurwet, waarbij wordt aangenomen die handelshuurovereenkomst dan is ingegaan bij de inwerkingtreding van de eerste huurovereenkomst.

Einde contract

De huurder kan de huurovereenkomst steeds vroegtijdig beëindigen, mits hij de overeenkomst één maand op voorhand opzegt bij aangetekende brief of deurwaardersexploot. De verhuurder kan de overeenkomst niet voortijdig beëindigen. Partijen kunnen steeds in onderling akkoord de overeenkomst beëindigen, mits dit schriftelijk gebeurt.

De huurder heeft geen recht op een vergoeding bij uitzetting, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Huurkosten

De onroerende voorheffing is in de huurprijs begrepen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Hetzelfde geldt voor andere belastingen op het onroerend goed, zoals gemeentelijke heffingen, en voor het registratierecht dat verschuldigd bij het registreren van de huurovereenkomst.

De kosten voor elektriciteit, water en andere nutsvoorzieningen zijn ten laste van de huurder.

Verbouwingen

Tenzij partijen anders zijn overeengekomen heeft de huurder het recht om aan het gehuurde goed alle verbouwingswerken uit te voeren die dienstig zijn voor zijn onderneming. Er gelden wel drie voorwaarden :

  • de verbouwingskosten mogen niet hoger zijn dan de prijs voor één jaar huur;
  • de veiligheid, gezondheid en de esthetische waarde van het gebouw mogen niet in het gedrang komen;
  • de huurder moet de verhuurder op voorhand schriftelijk verwittigen.

De verhuurder kan eisen dat de huurder een aansprakelijkheidsverzekering voor de werken afsluit, zelfs tijdens de uitvoering van de werken. De verhuurder heeft ook een recht op toegang tot de verbouwingswerken en hij kan ook andere personen afvaardigen om de bouwwerken te inspecteren.

Als de huurder de werken zou uitvoeren in strijd met de toepasselijke regels of zonder de geëiste aansprakelijkheidsverzekering, kan de verhuurder de werken doen stopzetten met een beschikking van de vrederechter.

Op het einde van de huur mag de verhuurder, tenzij partijen anders zijn overeengekomen, de verwijdering eisen van die verbouwingen die de huurder op zijn kosten heeft uitgevoerd. Hij mag die verbouwingen ook behouden zonder een vergoeding te moeten betalen aan de huurder.

Geen onderhuur

Onderhuur en overdracht van huur zijn verboden.

Benoit Beele

Recent nieuws