Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

23 september 2016

Nieuwe overheidsopdrachtenwet : wat te onthouden ?

Op 14 juli 2016 werd de nieuwe “Overheidsopdrachtenwet 2016” in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Een aantal Europese Richtlijnen worden omgezet, maar de Regering stelde zich ook tot doel de bestaande regels te vereenvoudigen en te versoepelen, om onder meer KMO’s een betere toegang te verlenen tot overheidsopdrachten.

Deze nieuwe wet heeft nog geen onmiddellijke uitwerking, vermits een en ander nog in een Koninklijk Besluit verder moet worden vastgelegd. Maar wat kan u reeds onthouden ?

 • Meer keuzemogelijkheid bij plaatsingsprocedures. De plaatsing van overheidsopdrachten gebeurt voortaan volgens één van volgende procedures : (a) de openbare procedure, (b) de niet-openbare procedure, (c) de mededingingsprocedure met onderhandeling, (d) de concurrentiegerichte dialoog, (e) het innovatiepartnerschap of (f)   de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. De begrippen aanbesteding en offerteaanvraag komen niet langer voor. De mogelijkheden voor de toepassing van de onderhandelingsprocedure worden uitgebreid.

  Het innovatiepartnerschap is nieuw. Deze procedure kan worden toegepast wanneer er behoefte is aan innovatieve producten, diensten of werken en deze nog niet beschikbaar zijn op de markt. Binnen dat partnerschap is er zowel plaats voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) als voor de aankoop van hetgeen daaruit voortvloeit. De procedure heeft veel gelijkenissen met de mededingingsprocedure met onderhandeling.
   
 • Op overheidsopdrachten zijn voortaan 4 i.p.v. 3 algemene beginselen van toepassing : (a) gelijke behandeling, (b) verbod op discriminatie, (c) transparantie en (e) proportionaliteit. De toevoeging van dit laatste beginsel vloeit voort uit Europese Rechtspraak. Het houdt o.m. in dat kleine onregelmatigheden alleen in uitzonderlijke omstandigheden nog tot de uitsluiting van een ondernemer kunnen leiden.
   
 • Aanbestedende overheden worden verwacht in de mate van het mogelijke de opdrachten te verdelen in percelen. Bij overheidsopdrachten die hoger zijn dan de Europese bekendmakingsdrempel voor federale overheidsopdrachten (momenteel 135.000 EUR) is de overheid voortaan verplicht om die overweging te maken en, in geval zij besluiten om de opdracht toch niet te verdelen, dit uitdrukkelijk te motiveren. Concreet, bij de renovatie van een school zou het lot ‘verwarming’ kunnen worden ondergebracht in een afzonderlijk perceel, zodat ook KMO’s aan de opdracht kunnen deelnemen.
   
 • De aanbestedende overheid baseert de gunning van de opdracht op de ‘economisch meest voordelige offerte’. Naar keuze van die overheid is dit : (a) de prijs, (b) de kosten, waarbij ook rekening wordt gehouden met de kosteneffectiviteit zoals de levenscycluskosten, en (c) de prijs-kwaliteitverhouding, waarbij ook rekening wordt gehouden met milieu- en/of sociale aspecten die verband houden met het voorwerp van de opdracht. In dat kader kan ook rekening worden gehouden met de organisatie, de kwalificatie en de ervaring van het personeel voor de uitvoering van de opdracht wanneer de kwaliteit van dat personeel een aanzienlijke invloed kan hebben op het niveau van de uitvoering van de opdracht.
  Bij de concurrentiegerichte dialoog en het innovatiepartnerschap moet de opdracht altijd gegund worden op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.
   
 • Naleving van milieuwetgeving wordt zeer belangrijk. Fiscale en sociale schulden zijn in principe voldoende redenen tot uitsluiting van een kandidaat-inschrijver. Inbreuken op milieuwetgeving is voortaan een facultatieve uitsluitingsgrond.
  Een ondernemer die niet voldoet aan de voorwaarden voor fiscale en sociale schulden krijgt voortaan wel een eenmalige kans om zich in regel te stellen in de loop van de plaatsingsprocedure.
   
 • De aanbestedende overheid kan eisen dat derden, op wiens draagkracht een ondernemer zich beroept voor het vervullen van de economische en financiële criteria, zich schriftelijk hoofdelijk aansprakelijk stellen. Indien hij weigert, kan de ondernemer zich alsdan niet beroepen op diens draagkracht.
   
 • De elektronische communicatie tussen overheid en aanbesteder wordt de standaard. Afwijkingen zijn alleen nog mogelijk in vijf, in de wet opgesomde gevallen.

Benoit Beele

Recent nieuws