Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

25 augustus 2016

Borgtochtregeling voor wegvervoerders gedeeltelijk vernietigd. Waarborg voor leveranciers van wegvervoerders beperkt.

Dat bepaalde schuldeisers van een vervoersonderneming aanspraak kunnen maken op de borgtocht en andere belangrijke in de sector actieve leveranciers van goederen en diensten – zoals brandstofleveranciers – niet, zorgt voor discriminatie en schendt het gelijkheidsbeginsel.

Het KB van 22 mei 2014 met betrekking tot het goederenvervoer over de weg verplicht vervoersondernemingen een (hoofdelijke) borgtocht te voorzien om aan te tonen dat ze voldoende financiële draagkracht hebben. Bedoeling van deze borgtocht is om de markt een zekere waarborg te bieden, zonder de insolventie van vervoersondernemingen te dekken. Dat laatste behoort tot het normale ondernemersrisico.

In het licht hiervan voorzag de regeling enkel in een waarborg voor specifieke schuldeisers, nl. diegene die volgende materiële goederen en diensten leverden aan de vervoersonderneming :
-    de banden en andere onderdelen, de verplichte toebehoren van voertuigen;
-    de herstelling en het onderhoud;
-    de prestaties van het rijdend personeel.

De borgtocht wordt doorgaans verstrekt door kredietinstellingen of verzekeringsondernemingen.

De borgtocht strekt zich uit tot zowel de hoofdsom als de toebehoren.

De leverancier die aanspraak wil maken op die borgtocht, moet die waarborg binnen het jaar inroepen, op de wijze zoals voorzien in de wet. Gebeurt dit niet tijdig of niet op de juiste wijze, kan de waarborg niet meer worden ingeroepen.

De Raad van State oordeelt in haar arrest van 11 juli 2016 dat voormelde limitatieve opsomming van leveranciers die kunnen genieten van de waarborgregeling, volstrekt arbitrair is. Vergelijkbare categorieën van schuldeisers worden op een volstrekt verschillende wijze behandeld. Aldus dit rechtscollege is er geen enkele verantwoording om andere belangrijke in de sector actieve leveranciers van goederen en diensten, zoals brandstofleveranciers, uit te sluiten. Brandstof is even onontbeerlijk als de diensten en goederen opgenomen in voormelde limitatieve lijst. Er is aldus een onredelijk verschil in behandeling, reden waarom de Raad van State de bestaande lijst vernietigt.

De borgtocht wordt daarmee aldus beperkt, tot de wetgever een aangepaste lijst uitvaardigt.

De verplichtingen van de borgen zijn dus ook minstens voorlopig beperkt.

Leveranciers van hun kant, die eerder konden genieten van deze waarborg, voorzien best in alternatieve waarborgen.

Benoit Beele

Recent nieuws