Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

10 December, 2012

Professionele verkoper niet altijd aansprakelijk voor verborgen gebreken

Onder het Belgische recht moet de verkoper de koper vrijwaren voor de verborgen gebreken die het product ongeschikt maken voor het gebruik waartoe het bestemd is. In het geval dat zich gebreken voordoen, rust op de professionele verkoper of fabrikant een vermoeden van kennis van deze verborgen gebreken. Die professionele verkoper kan slechts zijn aansprakelijkheid ontlopen wanneer hij een “onoverwinnelijke onwetendheid” van het gebrek kan aantonen of wanneer hij kan aantonen dat het gebrek absoluut niet had kunnen worden ontdekt.
 

In haar arrest van 4 maart 2013 past het Hof van Beroep te Brussel deze principes verder toe.


Een verkoper die aanhaalt dat hij maar doorverkoper was, kan enkel om die reden niet bevrijd worden van zijn aansprakelijkheid. Ook het feit dat de verkoper het verborgen gebrek niet kende en zorgvuldig heeft gehandeld, volstaat niet om niet aansprakelijk gehouden te worden. De verkoper moet meer aantonen. Hij moet enerzijds aantonen dat hij alle noodzakelijke voorzorgen heeft genomen om de kwaliteit van de verkochte goederen te waarborgen en anderzijds moet hij aantonen dat desondanks het onmogelijk was het verborgen gebrek te ontdekken. Vandaar dat het soms nuttig kan zijn om uw schadevordering niet enkel in te stellen tegen uw verkoper, maar ook tegen de fabrikant, van wie uw verkoper het gebrekkige product heeft gekocht.

Op de fabrikant rust immers ook de plicht om alle vereiste voorzorgen te nemen tijdens het productieproces om gebreken te ontdekken én te vermijden. Professionele verkopers kunnen wel verwijzen naar b.v. veiligheidscertificaten en regelmatige overheidscontroles in hun onderneming in hun verweer tegen kopers.

Benoit Beele

Recent nieuws