Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

25 mei 2016

Gevolgen anderstalige factuur ? Taalwetgeving belemmert vrij verkeer van goederen.

Uw exploitatiezetel moet haar facturen opstellen in de taal van het gewest waarin zij is gevestigd. Betaalt uw klant een anderstalige factuur niet, dan wordt die factuur geacht niet te bestaan, zodat zij haar bewijswaarde verliest. In meerdere gevallen is daardoor de eis tot betaling reeds afgewezen door de rechtbank. In een advies aan het Europees Hof van Justitie wordt die situatie nu bekritiseert.

De taalwetgeving legt de verplichting op dat alle “akten en bescheiden, die voorgeschreven zijn bij wetten en reglementen” worden opgesteld in de taal van het gebied waar de exploitatiezetel of de onderscheiden exploitatiezetels gevestigd zijn. Ook de factuur die u opstelt, valt onder die bepaling. De verplichting geldt voor alle wettelijke vermeldingen die de factuur moet bevatten, en dus niet zozeer voor de algemene verkoopvoorwaarden.

Gevolgen van anderstalige factuur ?

Maar wat zijn de consequenties van een anderstalige factuur ? Betaalt de contractant die factuur, dan is er niet zozeer een probleem. Anders verloopt het wanneer uw contractant betwisting voert, en de zaak voor de rechtbank moet worden gebracht. Want principieel is de factuur in een andere taal niet rechtsgeldig. De anderstalige factuur wordt juridisch als onbestaande beschouwd. De levering uiteraard niet, maar dit betekent wel dat de anderstalige factuur haar bewijswaarde verliest. In handelszaken wordt uit de niet tijdige betwisting van facturen immers een wettelijk vermoeden van instemming met de factuur afgeleid evenals een bevestiging van de gemaakte afspraken of zelfs de aanvaarding van (zichtbare gebreken aan) de geleverde goederen. Dit is dus niet langer zo met anderstalige facturen, waardoor in de praktijk sommige eisen tot betaling worden afgewezen terwijl dat niet zo zou geweest zijn mocht de factuur in de correcte taal zijn opgesteld.

Oplossingen

Een principieel nietige factuur kan uiteraard wel vervangen worden door een factuur in de correcte taal. Dit kan op elk ogenblik, maar krijgt slechts uitwerking op de datum van de vervanging.

Een oplossing kan er ook in bestaan om een meertalige factuur op te stellen. Strikt genomen is dan in Vlaanderen enkel de Nederlandstalige factuur geldig, maar blijft men toch klantvriendelijk. Een andere oplossing kan er ook in bestaan slechts een factuur in de correcte taal op te stellen wanneer betaling uitblijft.

Vraag aan het Europees Hof

De Rechtbank van Koophandel Gent, die moest oordelen over de geldigheid van een anderstalige factuur, legde aan het Europees Hof de vraag voor of de toepasselijke regelgeving al dan niet in strijd is met het vrij verkeer van goederen.

Eerder reeds had dat Europees Hof geoordeeld dat een wettelijke verplichting om, op straffe van nietigheid,  arbeidsovereenkomsten met een grensoverschrijdend karakter uitsluitend op te stellen in de officiële taal van een bepaald gewest, in strijd is met het vrij verkeer van werknemers en daarom niet toelaatbaar. 

De Vlaamse wetgever heeft daaropvolgend zijn wetgeving aangepast, zodat in een aantal gevallen het nu mogelijk is om, naast de Nederlandstalige versie van een individuele arbeidsovereenkomst, ook een versie in een andere taal, die door beide partijen begrepen wordt, op te maken. De taalwetgeving werd echter enkel voor arbeidsovereenkomsten aangepast.

In een advies van 21 april jl. aan het Hof van Justitie komt de advocaat-generaal bij dit Hof nu tot besluit dat de bestaande taalwetgeving van toepassing op facturen met een grensoverschrijdend karakter te streng is en dat de sanctie overdreven is. De wetgeving gaat verder dan strikt noodzakelijk tot bescherming van de Nederlandse taal, en belemmert aldus het vrij verkeer van goederen. De advocaat-generaal pleit voor soortgelijke taalmaatregelen, die minder beperkend zijn voor het vrij verkeer van goederen en wijst daarbij expliciet op mogelijke alternatieven zoals thans voorzien m.b.t. arbeidsovereenkomsten. 

Maar die taalreglementering ook toepassen op facturen, kan de praktijk niet gerust stellen, tenzij de politiek toch nog een andere oplossing uitwerkt. In de praktijk worden in internationale context immers meestal enkel anderstalige facturen opgemaakt. Wordt dus zeker vervolgd, maar tot nader order blijft het aangeraden om in internationale context tweetalige facturen op te stellen. 

Benoit Beele 

Recent nieuws