Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

15 februari 2016

Outplacement

In een aantal gevallen is de werkgever bij ontslag verplicht om outplacement aan te bieden. Deze reglementering inzake outplacement heeft ondermeer tot doel te vermijden dat oudere werknemers de arbeidsmarkt voortijdig verlaten. Het gaat om werknemers die niet ontslagen zijn om dringende redenen, minstens 45 jaar zijn op het ogenblik van het ontslag en ten minste één jaar ononderbroken dienstanciënniteit heeft bij de werkgever. 

Sinds de Wet op het Eenheidsstatuut werd evenwel een algemene outplacementregeling ingevoerd. Elke werkgever is sindsdien verplicht een outplacement aanbod te doen aan werknemers die ontslagen worden met een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of een opzeggingsvergoeding die minstens deze periode dekt, dit ongeacht de leeftijd.

De oude regeling wordt residuair en wordt nog enkel behouden voor werknemers die niet aan de voorwaarden van de nieuwe regeling voldoen (minstens 45 jaar oud maar geen recht op een opzegtermijn of opzeggingsvergoeding van 30 weken).

Nieuw is dat vanaf 1 januari 2016 werknemers niet meer kunnen kiezen om al dan niet te opteren voor de outplacementbegeleiding. Werkgevers kunnen automatisch 4 weken loon in mindering brengen van de te betalen opzeggingsvergoeding.

De werkgever dient bij weigering van het outplacementaanbod dus niet meer de integrale opzeggingsvergoeding uit te betalen.  Let wel : dit geldt enkel bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met onmiddellijk ingang met betaling van een opzeggingsvergoeding van minstens 30 weken loon.

An Deprez

Recent nieuws