Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

15 januari 2016

B2B schulden voortaan innen zonder tussenkomst van de rechtbank ?

Minister van Justitie Koen Geens wenst de invordering van onbetwiste schuldvorderingen efficiënter te maken, met een snellere inning van achterstallige facturen. Naast de gerechtelijke invordering kan u binnenkort ook kiezen voor een administratieve invorderingsprocedure. Ook deze nieuwe administratieve invorderingsprocedure vertrekt nog steeds bij de advocaat.

Op 22 oktober 2015 werd de eerste in een reeks van vier “potpourri”-wetten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Naast een nieuwe administratieve invorderingsprocedure voor niet-betwiste schuldvorderingen, brengt deze eerste wet ook nog andere belangrijke wijzigingen aan in het burgerlijk procesrecht, dit alles om de slagkracht van justitie te verhogen en de kosten van justitie te beperken.

Administratieve invordering

Ook bij de nieuwe administratieve invorderingsprocedure vertrekt alles bij de advocaat : hij oordeelt of de invordering in aanmerking komt voor een snelle betaling. Vervolgens doet hij beroep op een gerechtsdeurwaarder, die een aanmaning zal versturen aan uw debiteur. Wanneer de gerechtsdeurwaarder vaststelt, ten vroegste één maand na die aanmaning, dat de schuldvordering effectief niet wordt betwist, zal de invordering verder kunnen worden afgehandeld zonder tussenkomst van de rechter. Alsdan zal hij immers een proces-verbaal van niet-betwisting kunnen opstellen dat als “administratieve titel” kan gelden om vervolgens tot gedwongen uitvoering lastens uw debiteur over te gaan.

In dat stadium kan de debiteur ook om betalingsfaciliteiten verzoeken en kunnen daaromtrent specifieke afspraken gemaakt worden, al dan niet met behulp van de gerechtsdeurwaarder als bemiddelaar. Zolang de betalingsafspraken die zouden worden gemaakt, worden gerespecteerd, wordt de administratieve invorderingsprocedure opgeschort. Zodra zou blijken dat uw debiteur zijn schuld niet zoals afgesproken, afbetaalt, kan de administratieve invorderingsprocedure worden voortgezet.

Een volledig uitgevoerde administratieve invordering wordt als dading voor de gehele schuld beschouwd.

Beperking van kosten voor uw debiteur

Bij een succesvolle administratieve invordering wordt het kostenplaatje gedrukt. Voor uw debiteur is dit duidelijk, vermits hij de gerechtskosten zo vermijdt. Een schuldeiser vermijdt de kost om te verschijnen voor de rechtbank. In de praktijk kon die kost wel reeds worden beperkt door bundeling van invorderingsdossiers. Daartegenover staat wel dat de intresten en bijhorigheden waarop de schuldeiser aanspraak kan maken, wettelijk worden afgetopt.

Nutteloos bij betwisting

Wanneer uw debiteur zijn schuld echter zou betwisten, dan moet u nog steeds uw vordering met tussenkomst van de rechtbank innen, zoals voorheen.

Uw debiteur kan trouwens ook nog steeds zijn schuld betwisten na het voltooien van het bekomen van voormelde “administratieve titel”. In dat geval ligt het initiatief wel bij uw debiteur, en moet uw debiteur zijn schuldeiser voor de rechtbank dagen i.p.v. omgekeerd.

Of deze nieuwe invorderingsprocedure werkelijk zal leiden tot een snellere invordering van achterstallige facturen, is maar zeer de vraag. Bij de minste betwisting, hoe beperkt ook, kan immers geen administratieve titel meer worden bekomen of wordt de uitvoering ervan opgeschort, en moet u toch langs de rechtbank. Zo verliest u al snel 5 tot 6 weken… 

Indien dus de garantie op een snel eindresultaat primeert, hebt u er alle belang bij om nog steeds uw achterstallige facturen gerechtelijk in te vorderen. Primeert daarentegen het kostenaspect, met het risico dat deze bij betwisting uiteindelijk toch hoger zullen uitvallen, dan hebt u belang bij de administratieve invorderingsprocedure. 

Meer dan waarschijnlijk zullen beide invorderingsprocedures derhalve naast elkaar blijven bestaan, en komt het erop aan om een aangepast en debiteur georiënteerd invorderingsbeleid te voeren in uw onderneming.

Benoit Beele

Recent nieuws