Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

15 december 2015

De leidinggevenden en hun arbeidstijd: recht op betaling overuren?

Wettelijk gezien is van overwerk sprake bij overschrijding van een daggrens van 9 arbeidsuren of een weekgrens van 40 arbeidsuren. Soms wordt deze weekgrens bij cao verlaagd. Werknemers die overuren presteren, hebben recht op de betaling van deze overuren. Overuren worden vergoed met een toeslag van 50% of 100% voor overuren gepresteerd op een zon- of een feestdag. Uitzondering : de leidinggevende of werknemers die een vertrouwensfunctie bekleden. 

Overuren van leidinggevenden

Vaak rijst bij leidinggevenden verwarring over de verloning voor de gepresteerde overuren. De werkgever is dan wel geen toeslagen (50% of 100%) verschuldigd, de werknemer kan wel nog het zogenaamde normale loon voor de extra uren vragen. 

De rechtspraak stelt dat hoewel de bepalingen van de arbeidswet inzake arbeidsduur niet op deze werknemers van toepassing is, dit niet wegneemt dat men vergoed dient te worden voor de prestaties geleverd buiten de overeengekomen arbeidstijd, daar een werknemer in uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst, niet geacht wordt kosteloos arbeidsprestaties te leveren. Deze extra prestaties dienen principieel beloond te worden.

Nuance

Deze stelling wordt evenwel genuanceerd dat wanneer het zou blijken dat aan de werknemer een belangrijk hogere wedde dan voor zijn categorie voorzien, werd uitbetaald, juist omdat de bepalingen van de arbeidswet inzake overuren op hem niet van toepassing waren, dan moet de principiële beloning voor het meer werk als reeds inbegrepen in het loon worden aanzien. Indien echter het slechts om een beperkt hoger loon gaat dan moet het meer werk worden beloond.

Uit de analyse van de rechtspraak blijkt bijgevolg dat de hoegrootheid van het loon belangrijk is. Wanneer het loon van de leidinggevende nu wel of niet voldoende hoog is om niet meer te moeten bijbetalen voor extra uren is een feitenkwestie.

Als werkgever is het aangewezen voor de leidinggevende/vertrouwenspersonen een clausule op te nemen in de arbeidsovereenkomst, waarbij de bediende erkent en aanvaardt dat de aanvullende arbeidsprestaties op afdoende wijze vergoed worden door de bezoldiging bepaald in de arbeidsovereenkomst, waardoor er voor deze meeruren geen enkele supplementaire proportionele bezoldiging, overloon of inhaalrust verschuldigd is.

An Deprez

Recent nieuws