Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

20 Januari, 2013

Reorganisatieplan: gedifferentieerde regeling moet objectief, redelijk en verantwoordbaar zijn

Ondernemingen in financiële moeilijkheden vragen meestal bescherming tegen hun schuldeisers, hetzij om een reorganisatieplan door de schuldeisers te laten goedkeuren, hetzij om delen van hun onderneming over te dragen (aan een derde of een verbonden vennootschap).
 

Wanneer wordt geopteerd voor de opmaak van een reorganisatieplan, dan bevat dit plan ook steeds een afbetalingsregeling voor de openstaande schulden, en meestal ook een gedeeltelijke schuldkwijtschelding. Daarbij mogen de afzonderlijke schuldeisers verschillend behandeld worden, maar dit moet volgens objectieve maatstaven gebeuren, moet redelijk blijven en verantwoordbaar zijn.
 

In haar arrest van 1 februari 2013 heeft het Hof van Beroep te Brussel geoordeeld dat een schuldenaar in zijn reorganisatieplan inderdaad een onderscheid kan maken tussen enerzijds onbetaalde handelsschulden en anderzijds een schuld uit rekening-courant aan een aandeelhouder. Volgens dit Hof zijn handelsschulden in principe onmiddellijk opeisbaar, terwijl een aandeelhouder meestal zijn gelden voor een langere periode ter beschikking stelt van de vennootschap, ter financiële ondersteuning. Dergelijk onderscheid is aldus redelijk en verantwoordbaar volgens het Hof, mits dezelfde logica wordt doorgetrokken in de voorgestelde afbetalingsregeling. Een hogere kwijtschelding voor handelsschulden is mogelijk.

Benoit Beele

Recent nieuws