Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

10 oktober 2015

Derdenbeslag ontvangen ? Wat nu ?

Het gebeurt wel meer dat een bedrijf op een gewone dag bezoek krijgt van een gerechtsdeurwaarder waarbij deze overgaat tot een bewarend of uitvoerend derdenbeslag in uw handen voor bedragen die u verschuldigd bent of zou kunnen zijn ten aanzien van bijvoorbeeld een werknemer of een van uw leveranciers. De dagdagelijkse praktijk leert dat daar vaak onzorgvuldig mee wordt omgesprongen. Soms vindt men het niet belangrijk genoeg om daar voldoende aandacht aan te besteden en dit zorgvuldig op te volgen; in andere gevallen ontstaat een subjectieve neiging om een van de betrokken partijen te beschermen. Tevens weet het bedrijf niet altijd hoe te reageren wanneer de beslagene (weze uw werknemer of uw leverancier) niet akkoord gaat met het gelegde beslag, waarna menig bedrijf dan beslist de gelden maar onder zich te houden, in afwachting dat daar duidelijkheid over komt.

Het is niettemin aan te raden de wettelijke verplichtingen daaromtrent stipt na te leven, nu de Wetgever voorziet dat een derde beslagene die haar verplichtingen onvoldoende nakomt kan worden veroordeeld tot de oorzaken en de kosten van het beslag.

We zetten de verplichtingen van de derde beslagene even voor u op een rijtje.

In geval van bewarend derdenbeslag kan deze onderneming als derde beslagene dus de sommen die het voorwerp zijn van het beslag niet meer uit handen geven (1) en is men tevens verplicht om uiterlijk binnen de 15 dagen na het beslag een omstandige verklaring af te leggen van wat aan de beslagene verschuldigd is (2).

In geval van uitvoerend derdenbeslag gelden dezelfde verplichtingen als hiervoor, maar dient de derde beslagene eveneens binnen de wettelijke termijn over te gaan tot afgifte van de sommen waarop beslag is gelegd aan de gerechtsdeurwaarder die u het exploot heeft betekend (3).

De Wetgever gaat ervan uit dat de verhouding tussen de beslaglegger en de beslagene voor de ondernemen een res inter alios acta, is. Op hem rust dus fundamentele neutraliteitsplicht ten aanzien van het in zijn handen gelegde beslag. Hij kan dus niet om een of andere reden weigeren zijn eigen verplichtingen na te komen en kan niet zelf oordelen over de al dan niet regelmatigheid van het beslag, ondanks alle gezegden van enige andere betrokken partij.

In de mate waarin de beslagene verzet aantekent tegen het derdenbeslag zal de afgifteverplichting worden geschorst mits het verzet van de beslagene de derde beslagene wordt aangezegd, tot wanneer duidelijkheid is over het standpunt dat de beslagene aldus de Beslagrechter aanbrengt. De afgifte in de handen van de gerechtsdeurwaarder geldt voor de derde beslagene als een betaling in de verhouding tussen hem en de beslagene (bv. werknemer of leverancier).

Het kan eventueel nog even moeilijker worden wanneer het derdenbeslag uitgaat van de fiscale overheid, nu deze laatste eventueel haar toevlucht kan nemen tot een vereenvoudigd beslag bij toepassing van de artt. 164 en 165 van het KB/WIB92. De vermeende vereenvoudiging kan tot praktische moeilijkheden leiden wanneer er uw bedrijf reeds eerder een ander beslag of voorrecht (bv. pand) betekend werd.

Tevens mag het beslag evenmin verward worden met andere rechtsfiguren, die er telkens tevens toe strekken te verhinderen dat u als onderneming rechtstreeks uw leverancier of uw werknemer betaalt maar die voor het overige weinig of niets gemeen hebben met het beslag onder derden. Gedacht kan hier worden aan onder meer de betekening van een overdracht van schuldvordering, het ondertekenen van een delegatieovereenkomst, het ter kennis brengen van een rechtstreekse vordering of, ten aanzien van een werknemer, de betekening van een loonoverdracht, dan wel ontvangstmachtiging of loondelegatie.

Het toepassen van deze verschillende rechtsfiguren kan tot verwarring leiden. Niet reageren kan nooit de boodschap zijn, nu het niet nakomen van de verplichtingen gekoppeld kan zijn aan sancties. Verkeerd betalen leidt tot de toepassing van het principe dat u zult gehouden zijn een tweede maal (correct) te betalen, hoewel het u dan vrij staat zelf het nodige initiatief te nemen de eerste onrechtmatige betaling op eigen kosten te recupereren.

Kortom, het is aangewezen meteen correct te kunnen duiden welke rechtsfiguur hier werd aangewend, de rechten en verplichtingen hieromtrent te kennen en uw eventuele verplichtingen daaromtrent meteen ook na te komen.

Stefaan Beele

Recent nieuws