Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

1 september 2015

Is uw raadsman verplicht uw rechtsbijstandsverzekeraar volledig in te lichten ?

In de rechtsbijstandsverzekering verbindt de verzekeraar er zich toe diensten te verrichten en kosten op zich te nemen, teneinde de verzekerde in staat te stellen zijn rechten te doen gelden als eiser of verweerder in een gerechtelijke, administratieve of andere procedure, dan wel los van enige procedure.

Een interessante casus beslist door de Raad van Discipline op 19 augustus 2014 in Nederland beklemtoont de juiste relatie tussen de rechtsbijstandsverzekeraar, de verzekerde en de raadsman die door de rechtsbijstandsverzekeraar binnen het kader van dergelijke polis wordt aangesteld.

Ter zake was de verzekerde verwikkeld in een complexe nalatenschapskwestie. Zij deed beroep op haar rechtsbijstandsverzekering, nu zij zinnens was de nietigverklaring te vorderen van een eerder gesloten overeenkomst tussen erfgerechtigden. De advocaat bezorgde de verzekerde bij brief en mail een negatief procesadvies, met daaraan gehecht een aantal bijlagen. De volledige zending werd eveneens aan de verzekeraar toegestuurd.

De verzekerde was het niet eens met de werkwijze van deze raadsman en diende op disciplinair vlak klacht in. Zij vond het niet kunnen dat (1) de verzekeraar aldus in het bezit raakte van vertrouwelijke stukken uit haar dossier zonder dat zij daar vooraf kennis had kunnen van nemen of haar toestemming had kunnen verlenen en meende dat (2) zij door de raadsman onvoldoende was ingelicht omtrent de werkwijze van het tot stand komen van het procesadvies. 

De Nederlandse raadsman van zijn kant meende er te moeten op wijzen dat de rechtsbijstandsverzekeraar de opdrachtgever is en dat hij dienvolgens de afspraken met deze verzekeraar moest naleven, terwijl de verzekerde zich daar bewust van moest zijn tijdens de uitvoering van de opdracht.

De disciplinaire beslissing dd. 19 augustus 2014 beklemtoont de volgende principes.

Art. 46 Advocatenwet verwijst naar een zorgplicht jegens de cliënt, wat enerzijds inhoudt dat met de cliënt adequate communicatie wordt gevoerd over de aanpak van de zaak, terwijl de advocaat verplicht is zijn geheimhoudingsplicht na te leven. Hij kan vertrouwelijke documenten niet aan de verzekeraar kwijt zonder voorafgaand daaromtrent met de verzekerde overleg te hebben gepleegd en van de verzekerde toestemming te hebben gekregen om deze informatie aan de verzekeraar over te maken. Tevens dient hij zijn opdracht in die zin uit te voeren dat de verzekerde op de hoogte is van de werkwijze bij het tot stand komen van dergelijk rechtsbijstandsadvies.

Aangenomen moet worden dat de oplossing naar disciplinair recht in België niet anders zou zijn geweest.

Stefaan Beele

Recent nieuws