Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

16 april 2015

Modernisering van het zekerheidsrecht uitgesteld

Ook de Belgische wetgever besliste het zekerheidsrecht te moderniseren. Op 2 augustus 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad de nieuwe “Wet roerende zekerheden”, die normaliter op 1 december 2014 moest in werking treden. De inwerkingtreding is uitgesteld tot 31 januari 2017 ten laatste (?).

De hervorming van de roerende zekerheden, die de wetgever wenst door te voeren, is erg fundamenteel. De regelgeving, die soms zeer oud is, wordt aangepast aan het hedendaagse leven en biedt ondernemers heel wat instrumenten om hun ondernemingsrisico beter te beheersen.

Pand zonder buitenbezitstelling

Het is voornamelijk de wetgeving over het pand dat verandert. De voorwaarde dat de schuldenaar (zekerheidssteller) zijn in pand gegeven goederen moet afstaan, vervalt. De schuldenaar zal voortaan zijn goederen kunnen blijven behouden om er inkomsten uit te verwerven. Op die wijze moet het eenvoudiger worden om een pand te vestigen. 

Een pand dat wordt gevestigd, zal voortaan moeten worden ingeschreven in een nieuw “pandregister”, dat voor eenieder toegankelijk is. Maar daar wringt thans het schoentje nog : de overheid is niet op tijd klaar geraakt om dit pandregister te organiseren waardoor een uitstel van de inwerkingtreding van voormelde wet zich opdrong. De Regering voorziet thans het systeem in voege te laten treden tegen uiterlijk 31 januari 2017. 

Niet alleen wordt het eenvoudiger om een pand te vestigen, bovendien wordt voorzien in een vereenvoudigde uitwinningsprocedure, waarbij een voorafgaand vonnis van de rechtbank niet langer vereist is. Is de pandgever een consument, dan zijn de regels wel strikter.

Aan het pandrecht kleeft zelfs een volgrecht, d.w.z. dat het pandrecht de bezwaarde goederen volgt in wiens handen deze goederen ook overgaan. Dit heeft ook tot praktisch gevolg dat u als koper er steeds belang zult bij hebben om het pandregister te raadplegen alvorens de koop te sluiten, teneinde te vermijden dat u nog wordt geconfronteerd met een schuldeiser van uw verkoper die de door u gekochte goederen wenst te realiseren in het voordeel van die schuldeiser.

Tegelijkertijd met de invoering van dit nieuw bezitloos pand verdwijnt ook het zgn. pand op handelszaak en het landbouwvoorrecht en wordt het verschil tussen een handelspand en burgerlijk pand eveneens afgeschaft.

Voorrechten verdwijnen

In huidige wetgeving zijn er heel wat voorrechten, waardoor schuldeisers niet gelijk worden behandeld bij samenloop, zoals b.v. faillissement. De nieuwe wet zal een hele reeks voorrechten afschaffen (zoals het voorrecht van de hotelhouder, het voorrecht van de bedragen verschuldigd voor de zaden of voor de kosten van de oogst van het jaar). Die schuldeisers zullen onder de nieuwe wet een bezitloos pand moeten vestigen. 

Voorrecht van de onderaannemers wordt uitgebreid

Onderaannemers verkrijgen onder de nieuwe wet een eigen voorrecht, gedurende vijf jaar na datum van hun factuur, op de schuldvordering van hun mede-contractant aannemer voor dezelfde aannemingsopdracht tegenover de bouwheer. 

Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

De hervorming wordt vervolledigd met nieuwe bepalingen inzake het retentierecht en het eigendomsvoorbehoud. Het eigendomsvoorbehoud wordt een volwaardige zekerheid, ook buiten faillissement. Voor de geldigheid is enkel vereist dat het eigendomsvoorbehoud is vervat in een geschrift dat uiterlijk op het ogenblik van de materiële levering is opgesteld. Wanneer de koper een consument is, gelden opnieuw striktere regels. 

De nieuwe regelgeving biedt voor ondernemers heel wat opportuniteiten. Zij die hun ondernemingsrisico wensen te beheersen, hebben er alle belang bij de inwerkingtreding van deze nieuwe wet op te volgen en de instrumenten die hen worden aangereikt, te gebruiken. Een herziening van uw algemene verkoopvoorwaarden zal zich dan opnieuw opdringen.

Benoit Beele

Recent nieuws