Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

16 januari 2015

Aansprakelijkheid notaris voortaan beperkt

Bij wet dd. 25 april 2014 werd de wet van 25 ventôse jaar VIII tot regeling van het notarisambt (hierna: Wet Notarisambt) aangepast en kunnen notarissen die hun ambt uitoefenen binnen het kader van een vennootschap voortaan genieten van een beperking van hun aansprakelijkheid.

Iedere notaris moet een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten voor minstens 5.000.000 euro, of hij nu zijn werkzaamheden uitoefent zonder vennootschap (art. 34 ter) of met vennootschap (art. 50, §4). Voor de notaris die zonder vennootschap werkt, is zijn eventuele aansprakelijkheid niet beperkt tot dat bedrag.

De aansprakelijkheid van de notarisvennootschap is wel beperkt tot dit bedrag. De repercussies op het persoonlijk vermogen van deze laatste notaris zijn beperkt tot zijn inbreng in de vennootschap. Voorheen bleef die notaris hoofdelijk aansprakelijk met de notarisvennootschap voor al zijn beroepsfouten, wat nu dus gewijzigd is. Wel blijft de notaris nog hoofdelijk aansprakelijk samen met de vennootschap voor de overtredingen die hij heeft begaan met bedrieglijk oogmerk of met het doel om schade te berokkenen zonder afbreuk te doen aan het verhaalrecht van de vennootschap ten aanzien van de notaris.

De nieuwe aansprakelijkheidsregel voor de notaris trad in werking op 24 mei 2014, maar voorziet in een overgangsregeling. Notarissen die hun ambt op die datum reeds uitoefenen in het kader van een vennootschap krijgen tot 24 mei 2017 de tijd om hun vennootschap in overeenstemming te brengen met de nieuwe regels. Zolang de aanpassing niet is gebeurd, geldt de aansprakelijkheidsbeperking niet. Bovendien moet elke notaris(vennootschap) vóór 24 november 2014 een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten die minstens 5.000.000 euro waarborgt.

… en advocaten?
Advocaten vallen onder het gemeen aansprakelijkheidsrecht. Geruime tijd wordt aanvaard dat zij hun aansprakelijkheid contractueel kunnen beperken. Ook in de nieuwe Codex Deontologie voor Advocaten (in werking op 1 januari 2015) staat dat uitdrukkelijk vermeld:
 
“Art. III.1.3.1 – De advocaten en samenwerkingsverbanden mogen hun beroepsaansprakelijkheid tegenover cliënten beperken, maar die beperking mag niet lager zijn dan het bedrag van de basisdekking van hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde, thans 1.250.000 euro.
De beroepsaansprakelijkheid kan worden beperkt door afspraken met cliënten of door de uitoefening van het beroep in het kader van een burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De advocaat kan de vrijstelling nooit ten laste leggen van de cliënt.”

Stefaan Beele

Recent nieuws