Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

21 december 2014

U heeft het recht om vergeten te worden

In mei 2014 velde het Europees Hof van Justitie een arrest dat het recht van elke Europese burger erkent om zijn persoonsgegevens, als die fout zijn of niet langer relevant, te verwijderen uit de lijst met resultaten van online zoekmachines. Betekent dit nu dat al u al uw online sporen kan uitwissen ?

Het recht om vergeten te worden is eigenlijk niet nieuw.  Dit recht kan evenwel slechts worden uitgeoefend onder bepaalde voorwaarden. De Privacywet voorzag reeds dat iedere burger zich kan verzetten tegen elke vorm van verwerking van zijn persoonsgegevens voor zover hij daartoe “zwaarwichtige en gerechtvaardigde redenen heeft die verband houden met zijn bijzondere situatie”. Zelfs al heeft een burger zodanige redenen, dan kan zo’n verzet geen effect hebben wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij die burger is betrokken of omdat die verwerking noodzakelijk is om bepaalde wettelijke verplichtingen te vervullen.

Diezelfde wettelijke bepaling voorziet trouwens ook dat eenieder die persoonsgegevens van burgers verwerkt, verplicht is om onjuiste gegevens kosteloos te verbeteren.

Doen zoekmachines ook aan verwerking van persoonsgegevens ?

De vraag die evenwel bij het Europees Hof van Justitie voorlag is of zoekmachines, zoals Google, ook persoonsgegevens verwerken zoals websitebeheerders of de meeste bedrijven. In positief geval zouden die zoekmachines ook de Europese Privacyrichtlijn moeten respecteren. Dit zou betekenen dat burgers niet alleen de “eigenlijke” verwerker van de persoonsgegevens zouden kunnen aanspreken tot aanpassing of verwijdering van hun persoonsgegevens, maar hun privacyrechten ook zouden kunnen doen laten gelden ten aanzien van zoekmachines.

Het Europese Hof van Justitie oordeelde in haar arrest van mei 2014 dat een zoekmachine gegevens voor iedereen toegankelijk maakt, terwijl die gegevens anders niet of toch heel beperkt beschikbaar zouden zijn. Daarom vindt het Hof dat een zoekmachine gegevens verwerkt, en voor die verwerking verantwoordelijk is. Het Hof antwoordde dus positief op voormelde vraag.

Op die wijze wint het recht op privacy terug ernstig aan belang, ten nadele van bepaalde economische belangen en het belang van het grote publiek om geïnformeerd te worden.

Is de Belgische privacy-wet ook van toepassing op Google ?

Een andere vraag die voorlag bij het Europees Hof van Justitie is te weten of de Europese wetgeving van toepassing is op Google, een Amerikaans bedrijf. Het Hof zag hier helemaal geen bezwaar in vermits Google diensten aanbiedt aan Europese burgers en dat zij daarom de Europese regels moet respecteren.

Geen automatisme

De burger die bepaalde gegevens verwijderd wenst te zien, moet wel van een zeker belang en gewichtigheid doen blijken en hij moet zelf de nodige stappen ondernemen naar de zoekmachine toe. Immers enkel wanneer er bijzondere redenen zijn, wordt gerechtvaardigd dat het publiek de toegang tot informatie wordt ontzegd.

In het geval dat aanleiding gaf tot voormeld arrest verzette een Spaanse burger zich tegen het feit dat de zoekresultaten van Google verwezen naar twee oude aankondigingen van verkoop van onroerende goederen in het kader van een uitvoerend beslag, waarbij zijn naam werd vermeld.

Als u de informatie op één website in het bijzonder wenst verwijderd te zien, dan is het aangewezen om u in alle geval ook te richten tot de beheerder van die website, terwijl u hoe dan ook bij de beheerder van de zoekmachine kan aankloppen om snel het resultaat uit de zoekopdrachten te verwijderen. Als u uw persoonsgegevens op meerdere websites verwijderd wenst te zien dan kan het praktisch onmogelijk zijn om elke beheerder afzonderlijk aan te spreken of kan het in alle geval op korte termijn meer efficiënt zijn om eerst een verzoek in te dienen bij de beheerder van de zoekmachine.

Voor de verwijdering van uw gegevens dient u wel enige administratie te verrichten. Het verzoek moet normaliter schriftelijk worden ingediend, gedateerd en ondertekend zijn. U voegt er een bewijs van uw identiteit bij en vermeldt duidelijk welke ernstige redenen voor handen zijn om de informatie over uw persoon te doen verwijderen. Meer informatie kan u ook nog bekomen op de website van de Privacycommissie.

Benoit Beele

Recent nieuws