Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

4 juni 2014

Raad van State wordt toegankelijker voor bedrijven

De wetgever hervormde de Raad van State fundamenteel. De Raad van State kan voortaan veel meer maatregelen bevelen dan een nietigverklaring zonder meer, om beter in te spelen op een definitieve oplossing op korte(re) termijn. De procedure wordt ook verbeterd en meer proceseconomisch, allemaal om tegemoet te komen aan de (terechte) verzuchtingen uit de bedrijfswereld.

De belangrijkste elementen van deze hervorming worden hierna besproken.

Bestuurlijke lus

Door de hervorming wordt een zgn. “bestuurlijke lus” ingevoerd. De Raad van State kan voortaan een overheid die een fout maakte, toelaten om die fout te herstellen, onder controle van de Raad van State. Indien de vastgestelde onregelmatigheid correct wordt hersteld, wordt de vernietiging van de foutieve bestuurshandeling vermeden.

In het verleden kon de Raad van State enkel de foutieve beslissingen vernietigen, waardoor de betrokken overheid van voren af aan opnieuw moest beginnen, met veel tijdverlies en extra procedures tot gevolg.

Schadevergoedingen

In het verleden moesten ondernemingen, nadat zij gelijk hadden gekregen bij de Raad van State, nog een afzonderlijke procedure bij de burgerlijke rechtbank opstarten om hun schadevergoeding te verkrijgen.

De schadelijdende partij heeft nu een keuzemogelijkheid. Hij kan zich voortaan ook wenden tot de Raad van State, die zelf een schadevergoeding kan toekennen. Op die wijze wordt minder tijd verloren. Keerzijde is wel dat er geen beroepsmogelijkheid open staat in het geval de schadelijdende partij niet akkoord gaat met de door de Raad van State toegekende schadevergoeding. De schadelijdende partij kan er echter nog steeds voor opteren om zijn schadevergoeding via de burgerlijke rechtbank te bekomen, waar wel hoger beroep mogelijk is.

De Raad van State moet de bestuurshandeling ook niet noodzakelijk nietig verklaard hebben om een schadevergoeding te kunnen bekomen. De vaststelling van een onwettigheid volstaat. De toepassing van voormelde bestuurlijke lus verhindert dus niet dat een partij die de onwettigheid van een bestuurshandeling aanklaagt en nadeel lijdt, toch een schadevergoeding voor het geleden nadeel bekomt.

Uitvoering van arresten – dwangsom

Bij vernietiging van een bestuurshandeling wist de overheid niet steeds hoe te verhelpen aan de onwettigheid die heeft geleid tot de nietigverklaring. De Raad van State kan voortaan, op verzoek van een partij, de maatregelen verduidelijken die de overheid moet noemen.

Indien de overheid op basis van het tussengekomen vernietigingsbesluit bepaalde handelingen zou moeten stellen, of juist niet zou mogen stellen, kan de Raad van State, eveneens op verzoek, een dwangsom opleggen aan de betrokken overheid.

Elektronische procesvoering

Partijen en hun advocaten hebben voortaan de mogelijkheid tot elektronische procesvoering bij de Raad van State. Verzoekschriften en procedurestukken kunnen worden overgemaakt via een beveiligde website. Gedurende de procedure is het dossier elektronisch steeds raadpleegbaar.

Mandaat ad litem

Onder de oude regeling moest een advocaat die de belangen van een vennootschap verdedigde het bewijs voorleggen dat het bevoegde orgaan van die vennootschap voorafgaandelijk had besloten om een procedure bij de Raad van State op te starten en daartoe die advocaat te mandateren. Deze strenge regel zorgde voor een zware administratieve last bij de eisende partij, en leidde er regelmatig toe dat een beroep onontvankelijk werd verklaard.

De wetgever heeft nu gekozen voor een meer flexibele regeling, waarbij een advocaat wordt verondersteld gemandateerd te zijn door de partij wie hij vertegenwoordigt, net zoals bij de burgerlijke rechtbanken.

Benoit Beele

Recent nieuws