Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

6 februari 2014

Nieuwe regels ter bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

De Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties regelt ondertussen al meer dan tien jaar de rechten van ondernemingen ten aanzien van moeilijke betalers. De Europese wetgever heeft de bestaande regelgeving geëvalueerd, en schaaft deze bij, om een aantal onvolkomenheden en onduidelijkheden te verhelpen (Europese Richtlijn 2011/7/EU).

De lidstaten moesten deze richtlijn omzetten in nationaal recht tegen uiterlijk 16 maart 2013. De Belgische wetgever haalde deze deadline niet, maar past haar wetgeving ondertussen wel aan bij Wet van 22 november 2013, die … retroactief in werking treedt op 16 maart 2013.

De belangrijkste wijzigingen ten aanzien van de bestaande regelgeving kunnen als volgt worden samengevat.

Ook jegens de overheid

Voormelde Wet is voortaan niet alleen van toepassing op handelstransacties tussen ondernemingen, maar ook op handelstransacties met overheidsinstanties, dit voor levering van goederen, het verrichten van diensten tussen ondernemingen en het ontwerp en de uitvoering van openbare werken en bouw- en civieltechnische werken.

Betalingstermijnen en verificatie van leveringen

In huidige wetgeving wordt voorzien in een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur. Partijen kunnen contractueel afwijken van deze termijn.

Dit principe blijft behouden maar wordt verder verfijnd. Er wordt een onderscheid ingevoerd tussen enerzijds facturatie tussen ondernemingen onderling en anderzijds facturatie van een onderneming aan een overheid.

Tussen ondernemingen onderling blijft het mogelijk om onbeperkt af te wijken van de termijn van 30 dagen, maar zodra deze termijn langer wordt dan 60 dagen moet dit gemotiveerd worden, en de rechter kan toetsen of er geen kennelijke onbillijkheid tegenover de schuldeiser ontstaat.

Daarnaast wordt tussen ondernemingen ook opgelegd dat procedures voor de aanvaarding of verificatie van leveringen van goederen of diensten maximaal 30 dagen in beslag kunnen nemen. Uitzonderingen zijn slechts beperkt mogelijk. In de praktijk ontstaan hieromtrent dikwijls betwistingen, zodat het aangeraden is dergelijke verificatietermijn in uw algemene verkoopsvoorwaarden op te nemen.

De mogelijkheden om contractueel af te wijken van betalingstermijnen zijn veel beperkter bij schuldvorderingen van ondernemingen op overheden. De vaste termijn is 30 dagen en afwijkingen tot maximum 60 dagen zijn slechts mogelijk mits deze uitdrukkelijk worden bedongen en er daarbij geen sprake is van een onbillijk beding. Afwijkingen van meer dan 60 dagen zijn niet mogelijk.

Interesten

De intrestvoet die standaard van toepassing is als er niets anders is overeengekomen wordt met 1 % verhoogd. De wettelijke intrest in handelszaken varieert volgens de vaste rentevoet voor basisherfinancieringstransacties, en bedraagt door de wetswijziging thans 8,5% i.p.v. 7,5%.

Het bedingen van een andere intrestvoet in contracten en algemene voorwaarden is enkel nog mogelijk tussen ondernemingen, niet meer bij facturen van ondernemingen aan de overheid.

Invorderingskosten

Bij overschrijding van de betalingstermijn kan de onderneming voortaan ook meteen een vaste invorderingskost van 40,00 EUR in rekening brengen, dit als forfaitaire vergoeding voor eigen invorderingskosten. Hiervoor is geen aanmaning vereist en is evenmin vereist dat een procedure wordt ingesteld. Het bedrag staat ook lost van de hoogte van de schuld.

De schuldeiser kan daarnaast nog steeds alle andere invorderingskosten verhalen op de debiteur, mits deze redelijk zijn. In algemene voorwaarden worden deze doorgaans eveneens forfaitair begroot, bij wijze van een percentage van b.v. 10% op de hoofdsom van de factuur.

Besluit

Of de wetgever met deze nieuwe bepalingen de liquiditeitspositie van de ondernemingen kan verbeteren, is twijfelachtig. Dat de algemene voorwaarden in contracten opnieuw moeten worden geactualiseerd staat wel vast.

Benoit Beele

Recent nieuws