Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

6 februari 2014

Derdengelden - advocaat

In de normale uitoefening van het beroep van een advocaat ontvangt deze laatste vrij regelmatig derdengelden. Zowel de wetgever als de advocatuur hebben recent ingegrepen teneinde aan de cliënt en de respectievelijke begunstigden van deze derdengelden de nodige waarborgen te bieden.

In de wet van 22 november 2013 werd de hypotheekwet aangepast, zodat volgens de nieuwe bepaling de schuldvorderingen op gelden, effecten en geldwaardige papieren aan toonder die ten behoeve van een derde zijn geplaatst op een kwaliteitsrekening van een advocaat, afgescheiden worden van het vermogen van de rekeninghouder.

Deze schuldvorderingen vallen dus buiten de samenloop tussen eventuele schuldeisers van de rekeninghouder en alle verrichtingen met betrekking tot die schuldvorderingen kunnen aan deze boedel worden tegengeworpen voor zover ze verband houden met de bestemming van de gelden, effecten en geldwaardige papieren aan toonder. Zij vallen eveneens buiten de vereffening van het huwelijksvermogensstelsel en de nalatenschap van de rekeninghouder.

De advocatuur heeft een nieuw reglement uitgewerkt op derdengelden, dat in werking is getreden op 21 april 2013 en bijkomende waarborgen verschaft voor de begunstigden van deze derdengelden. Door een nog betere controle, die versterkt wordt door een rapporteringsplicht, waarborgt het OVB-reglement een vlotte en correcte verhandeling van derdengelden, wat in het belang is van iedere rechtsonderhorige.

De globale wettelijke waarborgen werden nog verder aangevuld bij de wetswijziging dd. 21 december 2013, waarbij de artt. 446 quater en 446 quinquies werden ingevoegd.

De huidige regeling lijkt nu wel allesomvattend en beschermt op optimale wijze de belangen van de rechtsonderhorigen en niet in het minst deze van de begunstigde van de derdengelden.

Stefaan Beele

Recent nieuws