Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

13 januari 2014

RSZ op beëindigingsvergoedingen: bijna terug naar af

In onze nieuwsbrief van 7 december 2013 lichtten we reeds toe dat vanaf 1 oktober 2013 RSZ verschuldigd is op bijna alle beëindigingsvergoedingen. Dit betrof één van de antifraudemaatregelen van de regering Di Rupo.

Ook beschermingsvergoedingen en vergoedingen wegens misbruik van ontslagrecht werden mee gevat door deze nieuwe maatregel. Op dergelijke vergoedingen moesten vanaf 1 oktober 2013 werkgevers- en werknemersbijdragen betaald/ingehouden worden. 

Omdat er in dergelijke situaties echter geen sprake is van een ontslagoptimalisatie, laat staan van een frauduleuze handeling of een ontduiking van de wet, wordt de wetgeving aangepast teneinde deze situatie te herstellen.

Door het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 worden de vergoedingen die de werkgever verschuldigd is wanneer hij zijn wettelijke, contractuele of statutaire verplichtingen niet nakomt, opnieuw uitgesloten van het loonbegrip. In het bijzonder worden bedoeld de beschermingsvergoedingen voor bepaalde werknemerscategorieën zoals zwangere vrouwen, militairen...

Blijven onderworpen aan RSZ-bijdragen:

  • de vergoeding verschuldigd naar aanleiding van de:
  • onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever;
  • eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor personeelsafgevaardigen;
  • eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor syndicale afgevaardigden;
  • beëindiging van de arbeidsovereenkomst in gemeenschappelijk akkoord;
  • de uitwinningsvergoeding verschuldigd aan handelsvertegenwoordigers;
  • de niet-concurrentie- en afwervingsvergoeding op basis van een overeenkomst gesloten binnen een termijn van 12 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst.

De wijziging treedt retroactief in werking vanaf 1 oktober 2013.

Door deze wijziging in de RSZ-regelgeving diende ook de werkloosheidsreglementering opnieuw te worden afgestemd, zodat bepaalde vergoedingen al dan niet kunnen gecumuleerd worden met werkloosheidsuitkeringen. Deze afstemming gebeurt door het Koninklijk Besluit van 26 december 2013 en treedt in werking vanaf 1 november 2013.

De regelgeving wordt zo opnieuw sociaal rechtvaardiger gemaakt.

Justine Kindt

Recent nieuws