Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

5 oktober 2013

Strijd tegen sociale fraude gaat verder : uw aannemingsovereenkomst al eens bekeken?

Vele ondernemingen krijgen wel eens de sociale inspectie over de vloer. Vaak wordt vastgesteld dat men onderbetaalde arbeidskrachten voor zich laat werken. Via nieuwe wetgeving werd de sociale inspectie een nieuw krachtig wapen gegeven: de hoofdelijke aansprakelijkheid van (onder)aannemers en opdrachtgevers voor lonen. Hiermee is de jacht geopend om zware loontekorten of onderbetalingen te verhalen op de betrokken partijen in de productieketen.

Hoofdelijke aansprakelijkheid : De ganse productieketen wordt geviseerd

Als opdrachtgever of aannemer dient u met 2 nieuwe wijzigingen rekening te houden.
Vooreerst is er de wetswijziging waarbij opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers in een productieketen hoofdelijk aansprakelijk kunnen gesteld worden voor loonschulden van aannemers of onderaannemers ten overstaan van hun werknemers.

De opdrachtgever die na controle van de sociale inspectie bij zijn aannemer geïnformeerd wordt dat deze laatste zijn verplichtingen inzake  verloning miskent, en zijn samenwerking met deze aannemer toch voortzet, kan hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van alle loonschulden van deze aannemer die vanaf de 15de dag na de kennisgeving door de sociale inspectie ontstaan zijn.

De opdrachtgever die de samenwerking binnen de 14 werkdagen vanaf de kennisgeving door de sociale inspectie stopzet, kan niet hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld.

De sociale inspectie krijgt een cruciale rol toebedeeld in dit nieuwe systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid: zij moet de opdrachtgever of aannemer schriftelijk in kennis stellen van het bestaan van een zwaarwichtige tekortkoming met betrekking tot de betaling van lonen. De betaling van een loon lager dan het loonbarema dat geldt voor de sector, wordt in beginsel geacht een zwaarwichtige overtreding van de loonbetalingsplicht te zijn.

Voor de toepassing van deze wet van 29 maart 2012 was het wachten tot de publicatie van de Koninklijke Besluiten voor welke sectoren ze geldt. Zopas zijn er 9 Koninklijke Besluiten gepubliceerd, waardoor dit systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden thans in werking is getreden voor een aantal sectoren. Ondernemingen die actief zijn in de volgende sectoren dienen hun dienstverleningsovereenkomsten te controleren : de bewaking en/of toezicht, de bouw, de land-en tuinbouw, de schoonmaak en de vleesverwerking.

Als opdrachtgever is het alvast aanbevolen in zijn contracten of algemene voorwaarden te voorzien dat de samenwerking onmiddellijk en zonder vergoeding beëindigd kan worden ingeval van een dergelijke kennisgeving door de sociale inspectie. Voor de landbouw, tuinbouw, schoonmaak en voeding voorziet het Koninklijk Besluit evenwel nog bijzondere voorwaarden voor dergelijke clausules (bijvoorbeeld bij de schoonmaak : deze verbreking kan niet ingaan indien de werknemers het gedeelte van het loon binnen de veertien werkdagen na de kennisgeving hebben ontvangen, of indien de overeenkomst tussen de partij die de verbreking inroept en de partij waartegen de verbreking wordt ingeroepen, werd gesloten aan financiële voorwaarden die de betaling van het loon waarop de werknemers van voormelde aannemers of onderaannemers recht hebben, manifest onmogelijk maakten).

Uw (onder) aannemer werkt met illegalen

Voor hogervermelde inbreuken op de loonverbintenissen bij uw aannemer of de andere partijen in de keten krijgt u nog 14 dagen de tijd na inlichting door de sociale inspectie. Strenger is de nieuwe wetgeving waarbij een hoofdelijke aansprakelijkheid wordt ingevoerd indien uw aannemer met illegalen werkt. Bij deze tweede wetswijziging wordt immers geen termijn vermeld. In dit geval is men hoofdelijk aansprakelijk vanaf het moment dat hij het weet.

Deze wetgeving is sinds 4 maart 2013 van toepassing en regelt dus de aanspreekbaarheid van een opdrachtgever van een bepaald werk, indien achteraf blijkt dat er ter uitvoering van het uitbestede werk illegale werknemers werden tewerkgesteld.

Doet een onderaannemer bijvoorbeeld beroep op werknemers die wel een arbeidskaart hebben, doch niet in orde zijn met de verblijfsvergunning, wordt voortaan degene die opdracht heeft gegeven tot uitvoering van het betreffende werk (zowel de initiële opdrachtgever als eventuele intermediaire aannemers) door de sociale inspectie op de hoogte gebracht van het feit dat ter uitvoering van het door hun uitbestede werk illegale werknemers werden ingeschakeld.

Daarenboven is men niet enkel hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog aan de betrokken werknemers verschuldigde loon, maar riskeert men ook strafsancties of een administratieve geldboete per werknemer.

Deze wet met complex systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de opdrachtgevers voor de loonschulden ingeval de (onder)aannemer illegale werknemers tewerkstelt is van toepassing in alle sectoren.

Aandachtspunten?

Veiligheidshalve vraagt u een verklaring aan uw contractpartij dat deze geen illegale werknemers tewerkstelt en zal tewerkstellen. Indien illegalen door de rechtstreekse contractpartij worden tewerkgesteld, dient u het contract met deze dienstverlener te verbreken. Indien de illegalen worden tewerkgesteld door iemand die geen contractpartij is (een onderaannemer), dient u uw contractpartij aan te sporen om zijn samenwerking met de onderaannemer te beëindigen en, zo de contractpartij dit weigert, alsnog het contract met laatstgenoemde verbreken.
Voor iedereen in de keten wordt het dus oppassen geblazen indien kan aangetoond worden dat u kennis heeft gekregen van het feit dat ter uitvoering van het uitbestede werk illegalen worden tewerkgesteld.

An Deprez

Recent nieuws