Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

30 April, 2013

Wie kan een gerechtelijke reorganisatie aanvragen ?

Het persoonlijk toepassingsgebied van de Wet op de Continuïteit van Ondernemingen is ruimer dan dit van de faillissementswet. Behalve handelaars, kunnen ook vennootschappen met een burgerlijk doel (b.v. een boekhoudkantoor) en landbouwvennootschappen een gerechtelijke reorganisatie aanvragen. Worden uitgesloten van het toepassingsgebied van de wet, de vrije beroepen en de landbouwers die werken onder een zelfstandigenstatuut (zonder landbouwvennootschap).

In haar arrest van 28 februari 2013 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de uitsluiting van de zelfstandige landbouwers van het toepassingsgebied van de Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen strijdig is met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Ook zelfstandige landbouwers kunnen voortaan dus bescherming genieten via een gerechtelijke reorganisatie. Vraag is dus of de uitzondering voor de vrije beroepen nog lang stand zal kunnen houden. De wet lijkt ook voor hen niet consequent te zijn. Een persoon die een vrij beroep uitoefent namens een (burgerlijke) vennootschap zou wel bescherming kunnen genieten tegen zijn schuldeisers, terwijl een persoon die eenzelfde vrij beroep op zelfstandige basis uitoefent, niet… Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Benoit Beele

Recent nieuws