Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

OVERZICHT

Is uw Direct Marketing GDPR-proof ?

21 februari 2020

In januari heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit richtsnoeren vastgesteld voor direct marketing, als ondersteuning van de verwerkingsverantwoordelijken. Zij biedt hiermee een kader van goede praktijken. Een korte toelichting.

Het doel van de richtsnoeren is de verwerkingsverantwoordelijken die gebruik maken van direct marketingtechnieken te helpen de juiste reflexen te ontwikkelen zodat ze overeenkomstig de regels van ...

Lees meer...

Verkeersregels op een parking van een winkelcentrum ? Een concrete casus.

26 januari 2020

Noch de Wegverkeerswet (Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij KB 16 maart 1968, laatst gewijzigd bij Wet 8 mei ...

Lees meer...

Hof van beroep biedt een zekere fiscale rechtszekerheid met betrekking tot uw appartement aan zee

21 december 2019

De Tijd kopte op 5 december ll.: “Appartement aan zee toch fiscaal aftrekbaar”.

Na lezing van het tussengekomen arrest vanwege de 5de kamer in het Hof van Beroep te Gent dd. 3 december 2019, verdient een en ander evenwel ...

Lees meer...

Vertegenwoordigers: let op voor agressieve handelspraktijken

21 december 2019

Agressieve handelspraktijken zijn verboden. Het Europees Hof verduidelijkt wat kan en niet kan.

De volgende casus deed zich voor. Een consument bezocht de website van Orange Polska, toont zijn interesse in een bepaald product en wordt ...

Lees meer...

Professionele samenwerking in de vorm van een cvba? Omzetting naar een besloten vennootschap (bv) is vereist.

31 oktober 2019

De coöperatieve vennootschap kan vanaf januari 2020 nog slechts gebruikt worden voor de “echte” coöperatieve samenwerkingsverbanden, nl. op basis van het coöperatief gedachtegoed vervat in de coöperatieve beginselen van de International Cooperative Alliance (ICA). Professionele ...

Lees meer...

Gelijktijdige maneuvers

20 oktober 2019

Art. 12.4. van de Wegcode bepaalt dat een bestuurder die een manoeuvre wil uitvoeren, voorrang dient te verlenen aan de andere weggebruikers. Als manoeuvres worden onder meer beschouwd: van rijstrook veranderen, ...

Lees meer...

’t Is weer voorbij die mooie zomer: wanneer ook gebouwen “kreunen” onder de droogte

30 september 2019

Bij de intrede van de herfst wordt steevast de balans opgemaakt van de zomer. Volgens het KMI wordt de zomer van 2019 gekenmerkt als een zomer met 3 ...

Lees meer...

Oppassen voor kosten als burgerlijke partij die de strafprocedure niet op gang heeft gebracht

18 juli 2019

Tot voor kort werd steeds geoordeeld dat het verantwoord is dat de burgerlijke partij slechts tot de betaling van de rechtsplegingsvergoeding aan de vrijgesproken beklaagde of aan de ...

Lees meer...

Vergeet uw bedrijfsgeheimen niet te beschermen

28 juni 2019

Know-how, bedrijfsinformatie of technologische informatie kunnen beter worden beschermd dan vroeger; de bestaande beschermingsmogelijkheden via intellectuele eigendomsrechten bleken vaak ontoereikend. Met de nieuwe wetgeving ...

Lees meer...

En dan zit er toch een uitnodigingskaart voor de technische keuring van uw oldtimer in de bus

31 mei 2019

In 2019 en 2020 zal u zich als eigenaar van een oldtimer nu toch naar de keuringsinstanties moeten begeven voor een periodieke technische keuring.

Sinds 20 mei 2018 geldt er in zowel het Vlaams-Waals en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest een periodieke keuring voor oldtimers. Dit betekent een verstrenging van het vorige regime met betrekking tot ...

Lees meer...

Nieuw arsenaal aan mogelijkheden om ongepaste praktijken of clausules overeengekomen tussen ondernemingen aan te pakken

29 april 2019

Naast het feit dat bepalingen die het evenwicht van de rechten en de plichten tussen ondernemingen duidelijk verstoren, voortaan (eenvoudiger) kunnen ...

Lees meer...

Groen licht voor nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen

1 maart 2019

We publiceerden eerder een artikel over de krachtlijnen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (http://www.belexa.be/news.php?id=94). Het voorzichtigheidsprincipe dicteerde echter een groot vraagteken te plaatsen bij de op dat ogenblik vooropgestelde datum van inwerkingtreding nadat de (federale) regering in woelige wateren terecht kwam en nog louter ...

Lees meer...

Het merkenrecht anno 2019

14 februari 2019

Het Benelux merkenrecht onderging in 2018 heel wat veranderingen. Een belangrijk deel van de wijzigingen betreft de modernisering en vereenvoudiging van bepaalde procedures. Dit jaar treden er ...

Lees meer...

Nieuw wetboek van vennootschappen, vanaf 1 mei 2019? Enkele krachtlijnen

11/01/2019

Het vennootschapsrecht wordt ingrijpend gewijzigd. De bv wordt een uitermate flexibele vennootschapsvorm, met enkele basisregels. De oprichters / aandeelhouders kunnen meestal afwijken van die basisregels en de vennootschap ...

Lees meer...

Office on Wheels lanceert win-win voor werkgever én werknemer

15 november 2018

Fiscaliteit en rechtszekerheid verstaan zich niet altijd even goed met elkaar. Een voorafgaande beslissing in fiscale zaken komt hier gedeeltelijk aan tegemoet. Voor de ...

Lees meer...

Op naar de verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de bouw : stand van zaken

24 oktober 2018

Inmiddels hebben wellicht de meeste onder u al gehoord over de Wet Peeters, of de Wet van 31 mei 2017 inzake de verplichte ...

Lees meer...

Hoe laat u een app beschermen?

17 oktober 2018

Het gebruik van apps is de afgelopen jaren exponentieel toegenomen en is eigenlijk niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven, zowel privé ...

Lees meer...

UBO-register: aandeelhouders niet langer anoniem

10 oktober 2018

In het kader van de Europese antiwitwaswetgeving worden alle vennootschappen, verenigingen, stichtingen, trusts en andere juridische constructies die daarmee vergelijkbaar zijn, verplicht om ...

Lees meer...

Vanaf 1 september 2018 valt er een drempel weg om een eigen zaak te starten

24 juli 2018

Veel mensen dromen ervan om een eigen zaak te starten maar worden nog steeds te vaak geconfronteerd met drempels en/of bevangen door twijfels. ...

Lees meer...

Eigendomsvoorbehoud, ook wanneer uw goederen zijn doorverkocht ? Ja, indien…

3 juli 2018

Een clausule van eigendomsvoorbehoud is zeer gebruikelijk in algemene factuurvoorwaarden. Het is in principe enkel tegenstelbaar aan uw mede-contractant, maar de nieuwe ...

Lees meer...

Vergoeding voor het verlies van een kans ?

26 april 2018

Sinds een cassatiearrest van 14 december 2017 mag een schadelijder die er zich toe beperkt heeft om in een gerechtelijke procedure vergoeding van ...

Lees meer...

Nieuwe verkeerswet: geldt retroactief vanaf 15 februari 2018

10 april 2018

Onze strafwet is recent een aantal misdrijven rijker. Voyeurisme valt niet langer tussen de mazen van het net. Ook de krakersproblematiek werd vorig jaar aangepakt. En ...

Lees meer...

De detacheringstrein davert voort

26 maart 2018

In de strijd tegen de sociale fraude en oneerlijke concurrentie op het vlak van detacheringen werden al heel wat maatregelen genomen. Zo werd een hoofdelijke aansprakelijkheid ingevoerd voor niet-betaalde lonen ...

Lees meer...

Leverancier moet verkoop via online platforms kunnen verbieden

2 maart 2018

In haar arrest van 6 december 2017 oordeelde het Hof van Justitie dat leveranciers die hun producten verdelen via een stelsel van selectieve distributie, hun erkende distributeurs mogen verbieden om ...

Lees meer...

Fiscaal visitatierecht is niet ongrondwettelijk

24 februari 2018

Het fiscaal visitatierecht is slechts één van de onderzoeksbevoegdheden waarover de administratie van de directe belastingen en de btw-administratie beschikken maar zonder twijfel de meest vergaande en meest ...

Lees meer...

De Algemene Verordening Gegevensbescherming #GDPR

20 oktober 2017

Staat 25 mei 2018 reeds in uw agenda aangeduid? Perfect, want op die datum zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter gekend ... Lees meer...

Modernisering van het erfrecht: “Van erfenis op maat tot familieverbond”

3 september 2017

Opzet van de nieuwe wet

De Kamer keurde op 20 juli 2017 een wijziging van het Burgerlijk Wetboek goed m.b.t. erfenissen en giften en tot wijziging ...

Lees meer...

Bijkomende loonaansprakelijkheid in de bouwsector

18 mei 2017

In de strijd tegen de sociale fraude en oneerlijke concurrentie op het vlak van detacheringen, werd een nieuwe hoofdelijke aansprakelijkheid ingevoerd voor niet-betaalde ...

Lees meer...

Twee nieuwe apps voor ondernemers, tegen sociale dumping

18 mei 2017

Op initiatief van Staatssecretaris voor Bestrijding van sociale fraude Philippe De Backer werden twee nieuwe apps ontwikkeld in de strijd tegen de sociale fraude.

App Correcte Ondernemer

De Belgische wet voorziet dat ondernemingen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de sociale en/of fiscale schulden van hun medecontractant voor werken in onroerende staat – zoals bouw, elektrotechniek, ...

Lees meer...

Bedrog bij overname aandelen / activa. Wie draagt het risico van forse waardedalingen na nietigverklaring van de overeenkomst ?

3 mei 2017

In een recent arrest verduidelijkt het Hof van Cassatie de gevolgen van een retroactieve vernietiging van een overeenkomst tot overdracht van aandelen. ...

Lees meer...

Uw aangifte van schuldvordering kan u vanaf 1 april enkel nog elektronisch indienen

27 maart 2017

Het elektronisch faillissementsdossier wordt een feit, vanaf 1 april. RegSol is de nieuwe gegevensbank waarin de faillissementsdossiers worden opgenomen en bewaard (www.regsol.be). ...

Lees meer...

Werkbaar en wendbaar werk

17 maart 2017

Na maanden onderhandelen, werd het wetsontwerp werkbaar en wendbaar werk op 22 februari 2017 goedgekeurd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Met de ...

Lees meer...

Het Europees bankbeslag : een nieuw instrument om uw vordering betaald te zien

9 maart 2017

Sinds 18 januari 2017 is het mogelijk een Europees (bewarend) bankbeslag te leggen. Een schuldeiser kan een verzoek indienen bij de rechtbank om ...

Lees meer...

Strafrechtelijke geldboetes worden doorgaans 30% duurder.

7 februari 2017

Het was al bekend dat onmiddellijke inningen en minnelijke schikkingen van verkeersboetes vanaf 2017 verhoogd zouden worden met 5%. Daarnaast zijn er de geldboeten ...

Lees meer...

Belexa Advocaten nodigt u uit : "Werkbaar en wendbaar werk : flexibiliteit troef ?"

11 januari 2017

UITNODIGING SEMINARIE Werkbaar en wendbaar werk : flexibiliteit troef?

Hoe zorgen we ervoor dat we met zijn allen langer aan de slag kunnen?

Flexibiliteit zowel  voor de ondernemer, werkgever als voor de werknemers zijn daarbij essentieel.  Een modernisering van de arbeidswetgeving dringt zich op.

Het plan Peeters voorziet in verschillende maatregelen die mogelijkheden biedt, maar zijn al deze maatregelen onmiddellijk toepasbaar, bieden zij perspectieven voor uw onderneming of zal ...

Lees meer...

Cassatiearrest maakt flitsboetes niet onwettig

19 december 2016

De Morgen kopte op 14 december ll.:  “Arrest Hof van Cassatie maakt flitsboetes onwettig”

Diezelfde dag stelde ook Het Laatste Nieuws dat een arrest van het Hof van Cassatie flitsboetes onwettig zou maken terwijl Kim Evenepoel in De ...

Lees meer...

Oppassen geblazen wanneer u een onroerend goed (ver)koopt via een publieke veilingsite!

18 december 2016

In een recent arrest van het Hof van Cassatie van 9 juni 2016 werd de geldigheid van de verkoop van onroerende goederen via publieke ...

Lees meer...

Eigen huurregels voor Pop Up-winkels.

28 oktober 2016

Pop up-winkels vallen niet onder de klassieke handelshuurwetgeving. De Vlaamse decreetgever heeft voor deze kortlopende huurcontracten een eigen reglementering uitgewerkt, die ...

Lees meer...

Nieuwe Belgische Dataretentiewet goedgekeurd

18 december 2016

Nadat het Grondwettelijk Hof op 11 juni 2015 de eerste Dataretentiewet (voluit de Wet op de Elektronische Communicatie) in België heeft nietig verklaard wegens schending van het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel, is ...

Lees meer...

De panoramavrijheid wordt ingevoerd in het Belgische auteursrecht

19 november 2016

Met panoramavrijheid wordt bedoeld dat foto’s van door auteursrechten beschermde werken (vooral beeldhouwwerken en gebouwen) die permanent in openbare plaatsen staan, gemaakt en verspreid mogen worden zonder ...

Lees meer...

Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik: vanaf 1 juni 2016 steeds schenk- of erfbelasting

28 oktober 2016

De schenking van roerende goederen is een klassiek middel om aan successieplanning te doen: via een schenking maken de geschonken goederen geen deel meer uit van de nalatenschap en worden ...

Lees meer...

Nieuwe overheidsopdrachtenwet : wat te onthouden ?

23 september 2016

Op 14 juli 2016 werd de nieuwe “Overheidsopdrachtenwet 2016” in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Een aantal Europese Richtlijnen worden omgezet, maar ...

Lees meer...

Borgtochtregeling voor wegvervoerders gedeeltelijk vernietigd. Waarborg voor leveranciers van wegvervoerders beperkt.

25 augustus 2016

Dat bepaalde schuldeisers van een vervoersonderneming aanspraak kunnen maken op de borgtocht en andere belangrijke in de sector actieve leveranciers van goederen en diensten – zoals brandstofleveranciers ...

Lees meer...

Het voorrecht van de Franse vervoerder onder de Wet “Gayssot”

25 augustus 2016

De rechtstreekse vordering tot betaling van zijn prestaties ten aanzien van de bestemmeling en de afzender, die garant staat voor de betaling van de prijs van ...

Lees meer...

De nieuwe privacyverordening. Ook gevolgen voor uw onderneming.

10 juni 2016

Gegevensverwerking wordt steeds verder geïntensiveerd waardoor het voor een onderneming zeer  eenvoudig en goedkoop geworden is om gegevens te verzamelen van zowel klanten als werknemers. De revisie van ...

Lees meer...

Het Grondwettelijk Hof verklaart de minnelijke schikking in strafzaken ongrondwettig.

10 juni 2016

Het Openbaar Ministerie kan ook na het instellen van een strafvordering een minnelijke schikking voorstellen, waarbij een verdachte van een misdrijf een bepaalde geldsom dient te betalen en eventueel afstand ...

Lees meer...

Gevolgen anderstalige factuur ? Taalwetgeving belemmert vrij verkeer van goederen.

25 mei 2016

Uw exploitatiezetel moet haar facturen opstellen in de taal van het gewest waarin zij is gevestigd. Betaalt uw klant een anderstalige factuur niet, dan wordt die factuur geacht ...

Lees meer...

Uw creativiteit heeft een waarde, identificeert uw goederen of diensten en kan worden beschermd

28 maart 2016

Een merk heeft het doel om een product of dienst van die van een ander te onderscheiden. Niet alleen woorden kunnen ...

Lees meer...

Outplacement

15 februari 2016

In een aantal gevallen is de werkgever bij ontslag verplicht om outplacement aan te bieden. Deze reglementering inzake outplacement heeft ondermeer tot ...

Lees meer...

Het Hof van Cassatie bevestigt de onwettigheid van de belasting op tweede verblijven in Koksijde

15 januari 2016

Op 3 september 2015 bevestigde het Hof van Cassatie het arrest van het hof van beroep te Gent dat oordeelde dat de belasting op tweede verblijven, geheven door de gemeente Koksijde, ...

Lees meer...

B2B schulden voortaan innen zonder tussenkomst van de rechtbank ?

15 januari 2016

Minister van Justitie Koen Geens wenst de invordering van onbetwiste schuldvorderingen efficiënter te maken, met een snellere inning van achterstallige facturen. Naast de ...

Lees meer...

De leidinggevenden en hun arbeidstijd: recht op betaling overuren?

15 december 2015

Wettelijk gezien is van overwerk sprake bij overschrijding van een daggrens van 9 arbeidsuren of een weekgrens van 40 arbeidsuren. Soms wordt deze weekgrens ...

Lees meer...

Duidelijkheid over de datum van waardering van aandelen bij geschillen

24 november 2015

De wettelijke regeling met betrekking tot een afgedwongen uittreding of een gedwongen uitsluiting uit de vennootschap, bevat geen duidelijke richtlijnen voor de bepaling van de ...

Lees meer...

U mag gelijk hebben, maar uw rechten niet misbruiken

3 november 2015

Een onderneming beëindigde op foutieve wijze zijn handelsrelatie, met enorme financiële schade tot gevolg voor zijn wederpartij. Met de bedoeling om een ...

Lees meer...

Het besturen van een prioritair voertuig betekent niet dat alles mag / kan.

10 oktober 2015

Artikel 37 van de Wegcode bepaalt dat prioritaire voertuigen zijn uitgerust met één of meerdere blauwe knipperlichten en een speciaal geluidstoestel. De blauwe knipperlichten moeten gebruikt worden wanneer dit prioritair voertuig een dringende opdracht uitvoert. Ze mogen gebruikt worden bij de uitvoering van elke ...

Lees meer...

Derdenbeslag ontvangen ? Wat nu ?

10 oktober 2015

Het gebeurt wel meer dat een bedrijf op een gewone dag bezoek krijgt van een gerechtsdeurwaarder waarbij deze overgaat tot een bewarend ...

Lees meer...

Is uw raadsman verplicht uw rechtsbijstandsverzekeraar volledig in te lichten ?

1 september 2015

In de rechtsbijstandsverzekering verbindt de verzekeraar er zich toe diensten te verrichten en kosten op zich te nemen, teneinde de verzekerde in staat ...

Lees meer...

Ongeldig niet-concurrentiebeding toch afdwingen ?

24 augustus 2015

Het hoogste rechtscollege laat toe dat de rechter een ongeldig niet-concurrentiebeding matigt tot hetgeen wettelijk toelaatbaar is. Voorwaarde is wel dat partijen die ...

Lees meer...

E-commerce en overeenkomsten gesloten buiten de verkoopruimte: eerst kopen, dan (be)denken

24 augustus 2015

Een onderneming wordt vaak gedwongen een kind van zijn tijd te zijn; een tijd waarin e-commerce steeds meer op het voorplan treedt. Gelet op het informatienadeel van de consument die de goederen bij e-commerce niet lijflijk kan keuren, verdient de consument-koper, aldus de Europese- en Belgische ...

Lees meer...

Architecten kunnen hun 10-jarige aansprakelijkheid niet beperken

24 augustus 2015

De heer V.B. richt een woning met houten structuur op en doet daarvoor beroep op een architect en een aannemer. Op 2 januari werd zijn woning bijna volledig vernield door ...

Lees meer...

Mededingingsrecht : geen waarborgen bij huiszoekingen en inbeslagnames ?

7 mei 2015

In tegenstelling tot het algemeen strafprocesrecht voorziet het mededingingsrecht geen onmiddellijk beroep tegen de beslissingen van de vervolgende overheid in verband met het beslag ...

Lees meer...

Modernisering van het zekerheidsrecht uitgesteld

16 april 2015

Ook de Belgische wetgever besliste het zekerheidsrecht te moderniseren. Op 2 augustus 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad de nieuwe “Wet roerende ...

Lees meer...

Sociale Zekerheidsrecht

16 april 2015

Het Hof van Cassatie heeft bij arrest dd. 15 september 2014 beslist dat de vergoeding die een werknemer van zijn werkgever ontvangt voor de overdracht van zijn vermogensrechten die voortspruiten uit ...

Lees meer...

Aansprakelijkheid notaris voortaan beperkt

16 januari 2015

Bij wet dd. 25 april 2014 werd de wet van 25 ventôse jaar VIII tot regeling van het notarisambt (hierna: Wet Notarisambt) aangepast en kunnen notarissen die ...

Lees meer...

U heeft het recht om vergeten te worden

21 december 2014

In mei 2014 velde het Europees Hof van Justitie een arrest dat het recht van elke Europese burger erkent om zijn persoonsgegevens, als die fout zijn ...

Lees meer...

Aanpassing KBO vermelding op uw bedrijfsdocumenten

13 december 2014

De vennootschappen hebben de verplichting op hun bedrijfsdocumenten de gegevens in verband met de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) of het Rechtspersonenregister (RPR) aan te ...

Lees meer...

Chauffeur en tegelijk zwakke weggebruiker, een (on)mogelijke combinatie?

12 november 2014

Vanaf midden de jaren '60 groeide het idee, ingevolge het steeds toenemend aantal motorvoertuigen, te voorzien in een betere bescherming van de niet gemotoriseerde, de zogenaamde “zwakke weggebruiker”.

Pas in 1994 (met een repartiewet in 1995) werd dit in een wet gefinaliseerd die dan nog grotendeels tot stand kwam ingevolge het zoeken naar een (weliswaar zeer gedeeltelijke) oplossing ...

Lees meer...

Hogere onmiddellijke inning voor dronken rijden

12 november 2014

De onmiddellijke inning voor bestuurders die betrapt worden met 0,5 tot 0,8 promille alcohol in het bloed, bedraagt vanaf 1 juli 170 euro in plaats van 150 euro. Die ...

Lees meer...

Motiveringsplicht bij ontslag

17 oktober 2014

Het is aangewezen om steeds elk ontslag te motiveren en de personeelsdossiers zo gestoffeerd mogelijk te houden en de tekortkomingen, waarschuwingen enz. op papier vast ...

Lees meer...

Welke rechten heeft U als vliegtuigpassagier?

5 september 2014

De meeste mensen kennen hun rechten als vliegtuigpassagier niet. Ze hebben dan ook geen idee waar ze recht op hebben ingeval van een instapweigering (d.i. overboeking), annulering of vertraging van ...

Lees meer...

Mogelijkheid tot koop-verkoop tussen echtgenoten uitgebreid of verengd ?

19 juni 2014

Tijdens een geschil tussen twee inmiddels uit de echt gescheiden echtgenoten voor het Hof van Beroep te Antwerpen werd door één van de partijen opgeworpen ...

Lees meer...

Toepassing bestuurlijke lus door Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigd door Grondwettelijk Hof

19 juni 2014

De Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvvB) is het administratieve rechtscollege waarbij beroep kan worden aangetekend tegen vergunningsbeslissingen betreffende het afleveren of weigeren van een ...

Lees meer...

Raad van State wordt toegankelijker voor bedrijven

4 juni 2014

De wetgever hervormde de Raad van State fundamenteel. De Raad van State kan voortaan veel meer maatregelen bevelen dan een nietigverklaring zonder meer, om beter in te spelen op een ...

Lees meer...

Financiële en economische crisis : een vorm van overmacht ?

12 mei 2014

Ook de rechtspraak aanvaardt de financiële en economische crisis in bepaalde omstandigheden als geldige reden om uw contractuele verplichtingen niet na te komen, zonder dat u daardoor een schadevergoeding verschuldigd bent ...

Lees meer...

Nieuwe regels ter bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

6 februari 2014

De Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties regelt ondertussen al meer dan tien jaar de rechten van ondernemingen ten aanzien van moeilijke betalers. ...

Lees meer...

Derdengelden - advocaat

6 februari 2014

In de normale uitoefening van het beroep van een advocaat ontvangt deze laatste vrij regelmatig derdengelden. Zowel de wetgever als de advocatuur hebben recent ingegrepen teneinde aan de ...

Lees meer...

Berekening van de opzeggingsvergoeding op het voltijds dan wel op het deeltijds loon

27 januari 2014

De algemene regel bij ontslag van een werknemer die zijn arbeidsprestaties heeft verminderd, is dat de opzeggingsvergoeding berekend wordt aan de hand van het deeltijds loon.

In de rechtspraak wordt die lijn doorgetrokken voor zij die loopbaanonderbreking nemen. Tijdens de periode van verminderde arbeidsprestaties wegens een « loopbaanonderbreking in de ruime zin », is de loontrekkende ...

Lees meer...

RSZ op beëindigingsvergoedingen: bijna terug naar af

13 januari 2014

In onze nieuwsbrief van 7 december 2013 lichtten we reeds toe dat vanaf 1 oktober 2013 RSZ verschuldigd is op bijna alle beëindigingsvergoedingen. Dit betrof ...

Lees meer...

Uw schuldvordering is niet noodzakelijk verloren bij gerechtelijke reorganisatie of faillissement

13 januari 2014

De meeste ondernemers verliezen uit het oog dat hun schuldvordering wel eens als bevoorrechte schuldvordering zou kunnen worden beschouwd in het kader van een gerechtelijke reorganisatie, een vereffening ...

Lees meer...

Vanaf 1 oktober 2013 RSZ op bijna alle beëindigingsvergoedingen

7 december 2013

Vanaf 1 oktober 2013 worden bijna alle vergoedingen bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst  onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen. Dit is het gevolg van een Koninklijk Besluit van 24 september 2013 en ...

Lees meer...

Reglementering voor Oldtimers is aangepast

7 december 2013

Vanaf 1 juli 2013 hebben oldtimers die ingeschreven staan met een O-kentekenplaat een nieuw statuut. Dit statuut geldt niet voor oldtimers met een gewone kentekenplaat. ...

Lees meer...

Gerechtelijke reorganisatie (WCO) : de wetgever komt tegemoet aan een aantal verzuchtingen

24 augustus 2013

De wetgever bracht een aantal wijzigingen aan aan de reglementering inzake de continuïteit van de ondernemingen. De meeste van deze wijzigingen traden in werking op 1 augustus jl.

Naast een aantal verduidelijkingen beoogt de wetswijziging:

  • het toepassingsveld van de wet uit te breiden tot de landbouwers;
  • de preventie en de opsporing van ondernemingen in moeilijkheden te verbeteren;
  • de toegang tot het dossier van de gerechtelijke reorganisatie te verbeteren, en de kennisgeving aan de schuldeisers te verbeteren;
  • een einde te maken aan bedrieglijke en ongepaste aanvragen tot gerechtelijke reorganisatie en de schuldeisers beter te beschermen;
  • het systeem van opschorting uit te breiden tot de partner en ex-partner van de persoon die door de opschorting wordt beschermd.

Wij lichten hierna enkele wijzigingen toe.Aard van de schuldvordering De wetwijziging bepaalt dat de aard van de schuldvordering moet worden bepaald op het ogenblik van het openen van de procedure. Daarmee wordt een einde ...

Lees meer...

Strijd tegen sociale fraude gaat verder : uw aannemingsovereenkomst al eens bekeken?

5 oktober 2013

Vele ondernemingen krijgen wel eens de sociale inspectie over de vloer. Vaak wordt vastgesteld dat men onderbetaalde arbeidskrachten voor zich laat werken. Via nieuwe ...

Lees meer...

Aangetekende ingebrekestelling door advocaat stuit de verjaring van uw vordering

8 augustus 2013

Reeds in 2010 werd  in de Senaat een wetsvoorstel ingediend teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen. Nadat dit voorstel door de Senaat en ...

Lees meer...

Douane kan voertuig immobiliseren bij onbetaalde verkeersboetes

8 augustus 2013

Doordat de inning van penale boetes nog vaak de wensen overlaat, heeft de federale overheid bijkomend initiatief genomen om de inning ...

Lees meer...

Wie kan een gerechtelijke reorganisatie aanvragen ?

30 April, 2013

Het persoonlijk toepassingsgebied van de Wet op de Continuïteit van Ondernemingen is ruimer dan dit van de faillissementswet. Behalve handelaars, kunnen ook vennootschappen met een burgerlijk ...

Lees meer...

Registratierechten op vonnissen en arresten

12 juni 2013

Moeten er registratierechten betaald worden op vonnissen en arresten?

Ja. Het Wetboek der Registratierechten voorziet in haar art. 143 dat er registratierechten verschuldigd zijn op vonnissen en arresten die een veroordeling tot betaling van een bedrag van minstens 12.500 ...

Lees meer...

Inhoudingsplicht bij aannemingsopdrachten ook tijdens gerechtelijke reorganisatie

2 Mei, 2013

Een opdrachtgever die bepaalde onroerende werken laat uitvoeren door een aannemer, of een aannemer die dezelfde soort werken laat uitvoeren door een onderaannemer, zijn ...

Lees meer...

Reorganisatieplan: gedifferentieerde regeling moet objectief, redelijk en verantwoordbaar zijn

20 Januari, 2013

Ondernemingen in financiële moeilijkheden vragen meestal bescherming tegen hun schuldeisers, hetzij om een reorganisatieplan door de schuldeisers te laten goedkeuren, hetzij om delen van hun onderneming over te ...

Lees meer...

Professionele verkoper niet altijd aansprakelijk voor verborgen gebreken

10 December, 2012

Onder het Belgische recht moet de verkoper de koper vrijwaren voor de verborgen gebreken die het product ongeschikt maken voor het gebruik ...

Lees meer...
Recent nieuws