Prime Advice for Excellent Performance.

Legal info

Elk bezoek aan en gebruik van de website gehost onder www.belexa.be (hierna de "Website") is onderworpen aan deze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring kan op elk ogenblik door Belexa Advocaten worden gewijzigd.

De Website is eigendom van en wordt beheerd door Belexa Advocaten, een burgerlijke maatschap, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 26a en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0880.253.719.

U kan de Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens bereiken per telefoon (+32 56 25 86 86) en per e-mail info@belexa.be.

In principe worden bij het gebruik van de Website geen persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Privacywet van 8 december 1992.

De persoonsgegevens die u toch zou meedelen bij het gebruik van de Website, b.v. om u in te schrijven op nieuwsbrieven of in het contactformulier, worden wel verwerkt door Belexa Advocaten. Door zijn persoonsgegevens mee te delen, verklaart de gebruiker zich onvoorwaardelijk akkoord met de verwerking van de door hem ingevoerde persoonsgegevens.

De Verantwoordelijke verwerkt de via deze Website ontvangen persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

  • communicatie met de gebruiker m.b.t. het kantoor, haar werkwijze of de door geleverde diensten;
  • communciatie van nieuwsbrieven en -berichten.

De verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld.

De gebruiker heeft het recht om kennis te krijgen van (a) het al dan niet bestaan van verwerkingen betreffende zijn persoonsgegevens, (b) de concrete doeleinden van deze verwerkingen, (c) de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en (d) de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt. De gebruiker kan de gegevens opvragen die over hem werden verwerkt, alsook informatie over de oorsprong van die gegevens.

De gebruiker heeft het recht om kosteloos verbeteringen aan te brengen aan alles persoonsgegevens die op hem betrekking hebben.

Eenieder is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren.

Eenieder is bovendien gerechtigd om wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, zich ertegen te verzetten dat hem betreffende gegevens het voorwerp van een verwerking vormen, behalve wanneer de rechtmatigheid van de verwerking gesteund is op de in artikel 5, b) en c), van de Privacywet bedoelde redenen. Indien de persoonsgegevens verkregen worden met het oog op direct marketing mag de betrokkene zich kosteloos en zonder enige motivering tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens verzetten.

Wenst een gebruiker één of meerdere van zijn rechten uit te oefenen, dan dient hij zijn identiteit te bewijzen en zijn verzoek te richten aan Belexa Advocaten.

Recent nieuws